Rijksdienst ook Rijksadviseur? Verkenning monumenten organisatie Prijs voor Portugese Synagoge Erfgoednieuws Deze zomer werd bekend dat de functie van Wim Eggenkamp als Rijksadviseur Cultureel Erf goed niet wordt opgevolgd binnen het team van de Rijksbouwmeester. Heemschut heeft via de FIM (Federatie Instandhouding Monumen ten) vragen gesteld aan de Rijksdienst hoe zij denkt een onafhankelijk advies te kunnen waar borgen. De Rijksadviseurs zijn immers aange steld op persoonlijke titel, terwijl de ambtenaren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed direct betrokkenen zijn bij het beleid van de ministeries. Tot op heden is er geen antwoord ontvangen, reden om dit binnenkort aan te kaarten bij de landelijke politiek. www.fimnederland.nl m 'Naar een Nationale Monumentenorganisatie' is de titel van een visiedocument, dat onder regie van BOEi, het nationaal Restauratiefonds en Fondsenbeheer Nederland tot stand is gekomen. Het visiedocument speelt in op de toenemende problematiek rond leegstand en herbestemming, en poogt door een groeimodel verschillende monumenten bezittende orga nisaties aan zich te binden. Het visiedocument gaat uit van de voordelen van samenwerking bij behoud en restauratie. Naast het bezit van stads- herstelorganisaties en andere beherende instan ties zou, indien de voorwaarden daartoe gunstig zijn, ook een deel van de collectie monumenten van de Rijksgebouwendienst in de nieuwe orga nisatie kunnen worden ondergebracht. Meer informatie via info@fondsenbeheer.nl m De Portugese Synagoge in Amsterdam is de enige Nederlandse inzending die in 2012 de European Heritage Award heeft gewonnen. In 2011 viel deze prestigieuze erfgoedprijs de vereniging Heemschut ten deel. De synagoge kreeg de prijs in de categorie 1 'conservation'. Dankzij de restauratie is de Portugese Synagoge nu veel beter geschikt voor bezoek, terwijl het oorspronkelijke karakter is behouden. Voor het eerst is de grote schat van het gebouw, de bibliotheek, toegankelijk voor het publiek. De Synagoge wordt nog steeds gebruikt als gods huis, waarbij de kenmerken van het gebouw en de behoeften van de geloofsgemeenschap hand in hand gaan. De jury was bijzonder onder de indruk van de restauratie van de grote zaal, die nog steeds functioneert zonder verwarming en met kaarsen wordt verlicht. De Portugese Synagoge in Amsterdam maakt onderdeel uit van het Joods Cultureel Kwartier en is behalve zaterdag dagelijks geopend voor publiek, www.portugesesynagoge.nl. Voor de andere prijswinnaars zie www.europanostra.org/ awards/ m Interieur Portugese synagoge. 28 HEEMSCHUT december 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 28