Zijn er wensen? Wat moet er met de resultaten van zo veel aandacht voor de historische buitenplaats gebeuren? Mijn standpunt is datje vooral met samenwer king verder kan komen. Daarin ligt nog een hele uitdaging voor de toekomst. Hoe? Dat valt te bezien. Ik maak me zorgen over het feit dat er op landelijk niveau bijna niets geregeld is voor de historische buitenplaatsen. Je ziet dat de lan delijke overheid zich ongestoord en niet bekriti seerd steeds meer denkt te mogen terugtrekken van taken. We moeten met elkaar beter leren delen. Er moet meer wisselwerking ontstaan tussen publiek, eigenaar en gemeente. Zet de hekken op verantwoorde wijze wat vaker open. In dit verhaal is het een kwestie van geven en nemen. En verder ben ik een warm voorstander van nauwere samenwerking tussen particuliere en institutioneel beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Van wie het eigendom is, er is in de afgelopen jaren zo vaak over gesproken, is naar het grote publiek toe niet als eerste onderwerp relevant. Het gaat erom dat we met elkaar vertellen hoe mooi en waardevol het cultuurhistorisch bezit is en hoe het behouden kan blijven. Erfgoedvereniging Heemschut, de Nederlandse Tuinenstichting en de Stichting In Arcadië organiseerden eerder dit jaar ter gelegenheid van het Jaar van de Historische Buitenplaats een succesvol en druk bezocht symposium op de buitenplaats Vanenburg in Putten. Tijdens dit symposium werd het Manifest Groen Erfgoed gepresenteerd, dat input vormt voor de toekomstagenda voorde historische buitenplaats. Voor een terugblik op het Themajaar zie de informatieve site: www.buitenplaatsen2012.nl U kunt nu op uw lauweren rusten, maar daar bent u het type niet naar. Wat kan de erfgoedwereld de komende periode van u verwachten? Het Themajaar was eenmalig, het wordt geen instituut. Ik ben wel op zoek naar een breder ver band, ik hoop dat er een gelegenheid komt om die binding tot stand te brengen en daarmee blijvend het grote publiek te bereiken. Zoals ik al zei: alleen door samenwerking kom je verder. De tijd is bovendien rijp voor herbezin ning en herschikking. We moeten met elkaar op zoek naar nieuwe balansen en het gesprek aan gaan met de overheid, de politiek. Die kan niet afzijdig blijven. Mijn oproep is echter heel praktisch en concreet. Ik heb een idee, een visie. Wie daar wat mee wil melde zich. In 2011 had het begrip histori sche buitenplaats nauwelijks inhoud. Ik denk dat we met veel leuke, interessante en bijzon dere activiteiten Nederland wakker hebben geschud. december 2012 HEEMSCHUT 25

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 25