0 F* t* KJ De restauratie kwam tot stand in samenwerking met de Stich ting Cultureel erfgoed Zeeland (SCEZ), Stichting landschapsbe heer Zeeland (SLZ) en de Werk groep Industrieel Erfgoed Zee land (WIEZ). Naast een gift van Delta zijn bijdragen verstrekt door de BankGiroloterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabo bank West-Zeeuws Vlaanderen en Kattendijke-Drucker Fonds. Voor Heemschut is het de eer ste keer dat onroerend goed in eigendom wordt verkregen door de schenking van het gebouw tje met omringende grond door Delta Netwerk Bedrijf. Heem schut heeft niet de intentie onroerend goed blijvend in eigendom te houden en zal het trafohuisje aan de 'buren' van het huisje, de heer en mevrouw Jacobse, in eigendom overdra gen, met de blijvende verplich ting tot onderhoud.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 23