Heemschut actief USINE op de bres voor Werkspoorterrein Utrecht k Karakteristiek dorpsgezicht bedreigd Verrassende wending in Boskoop ZEELAND UTRECHT UTRECHT - De Utrechtse gemeenteraad wil op het voormalig Werkspoorterrein in Utrecht ruimte bieden aan creatieve en stadsverzor- gende bedrijven. USINE organiseerde op 6 okto ber een bijeenkomst over verleden en heden van dit gebied en liet daarbij zien dat het aan wezige erfgoed een belangrijke inspiratiebron kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Naast een aantal lezingen stond een excursie onder bege leiding door het gebied op het programma en werd een bezoek gebracht aan enkele gebou wen. Heemschut ondersteunt dit initiatief van harte en nam actief deel aan de discussie. Meer informatie via Erik Nijhof van USINE via e.nijhof@uu.nl m ZUID-HOLLAND WATERLANDKERKJE - Waterlandkerkje is een klein dijkdorp binnen de gemeente Sluis. Het voormalig raadhuis aan de P.C. Boutensstraat is rond 1890 als school gebouwd. In 1958 is het complex verbouwd tot raadhuis, dat tot 1970 dienst heeft gedaan. Beide gebouwen zijn nu in gebruik als dorpshuis en peuterspeelzaal, maar worden slecht onderhouden. Er bestaat bij de bewoners de vrees dat de gemeente Sluis het verder zal laten verloederen en vervolgens sloop als onvermijdelijk beoordeelt. Beide gebou wen vormen samen met een rij karakteristieke huisjes, een historische uitspanning, en een 120-eeuwse tiendenpaal een ensemble dat het karakter van het dorp bepaalt. Heemschut heeft de dorpsraad aangeraden om een plan te maken voor herstel van beide gebouwen en herinrich ting van het dorpsplein. Medewerkers van een erkend restauratiebedrijf hebben geheel koste loos een technische inspectie uitgevoerd. Het rapport daarvan is door Heemschut aan de wet houder monumenten van Sluis aangeboden, die zal nagaan welke onderdelen kunnen worden uitgevoerd. Deze actie is een goed voorbeeld hoe Heemschut burgerinitiatieven kan onder steunen. BOSKOOP - In het septembernummer werd melding gemaakt van het bezwaar van Heem schut tegen de legesaanslag van 9.500 van de gemeente Boskoop naar aanleiding van haar verzoek 19 panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Nader overleg met de gemeente heeft geleid tot bijstelling van het beleid. B&W willen met hernieuwde inzet komen tot een helder monumentenbeleid en het aanwijzen van een aantal gemeentelijke monumenten. Zij hebben daarvoor inmiddels actie ondernomen. De legesaanslag is ingetrok ken. Heemschut heeft daar met instemming op gereageerd. Zie voor het complete dossier over de aanvraag in Boskoop en de reactie van de gemeente www.heemschut.nl, zoekterm Boskoop. Peter Neukirchen. Ewout van der Dussen Willem Heijbroek 18 HEEMSCHUT december 2012 Nieuwstraat, schoolgebouw, 1901.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 18