Bezwaar tegen sloop Badhuis Veldkamp wacht op redding Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Utree! n Gelderland Zuid Holland Brabant Limburg OVERIJSSEL DRENTHE Groningen HENGELO - Heemschut maakt officieel bezwaar tegen de voorgenomen sloop van het histori sche badhuis in Hengelo en het intrekken van de monumentenstatus door de gemeente. De gemeente stelt dat het badhuis sterk is verwaar loosd en daarom rijp is voor de sloop. Ook zou de waarde van het gebouw sterk zijn vermin- ERICA - Heemschut Drenthe zet zich in voor het 'Pand van Veldkamp', een gezichtsbepalend woonhuis in het centrum van Erica. Het monu mentale pand staat al twee jaar leeg en verpau pert langzaam. De eigenaar beschikt over een sloopvergunning. Het Pand van Veldkamp is in 1911 gebouwd door Johan Schuurman op de plaats waar eerder een boerderij stond. Delen van die boerderij zijn in het interieur nog terug te vinden. Het pand maakt deel uit van de bebouwing van het centrum van Erica, dat karakteristiek is voor een vervenersdorp. Heemschut Drenthe pleitte in het verleden al eens voor het toekennen van de status van beschermd dorpsgezicht aan dit deel van Erica. De bewoners van Erica hechten waarde aan het behoud van het pand en houden op vrijwillige basis de tuin netjes. De Dorpsraad van Erica en de gemeente Emmen voeren overleg over mogelijkheden om gebruikers voor het pand te vinden. Heemschut Drenthe dringt aan op snel handelen. De huidige eigenaar, een projectont wikkelaar, is van goede wil maar heeft ook com merciële belangen en kan zonder verdere waar schuwingen tot sloop besluiten. Eric Ie Gras derd doordat de karakteristieke woningen in de omgeving verdwenen zijn. Heemschut deed in februari 2012 het voorstel plannen te maken voor herinvulling van een groot open terrein rondom het badhuis. Door een groter gebied in beschouwing te nemen ontstaan er meer moge lijkheden voor financiële verevening binnen het studiegebied, waarbij het badhuis kan worden hergebruikt. Heemschut heeft er bij B&W altijd op gehamerd om een actieve regierol bij de planontwikkeling op zich te nemen. Volgens Heemschut miskent de gemeente het uniekevan het badhuis. Ook houdt de gemeente zich vol gens Heemschut niet aan de afspraken omtrent bescherming. In de overeenkomst tussen cor poratie Welbions en de gemeente staat namelijk dat het badhuis, de Arriënsschool en muziekcen trum Metropool aan de gemeente teruggegeven worden als Welbions geen goede invulling zou hebben. Het argument van verwaarlozing noemt Heemschut 'schande', omdat de gemeente noch Welbions onderhoud hebben gepleegd. Dit is volgens Heemschut een ernstig en vermoedelijk zelfs onwettelijk verzuim. Leo Polhuys december 2012 HEEMSCHUT 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 17