Heemschut actief Succesvol behoud Cocosfabriek k Sint-Jan raakt aan eind van z'n Latijn Flevoland verbreedt aandacht NOORD HOLLAND FLEVOLAND FRIESLAND HARUNGEN - Ruim een jaar geleden vroeg Erfgoedvereniging Heemschut met het sym posium Recycling Fries Erfgoed de aandacht voor de dreigende sloop van de Cocosfabriek te Harlingen. Tijdens dit symposium werd door bouwkundestudenten van de NHL aangetoond dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de herbestemming van dit markante gebouw. De media-aandacht voor het symposium, de drei gende sloop en de uitgewerkte plannen tot een rendabele herbestemming van de Cocosfabriek, hebben er uiteindelijk toe geleid dat de plaatse lijke aannemer Jelle Bruinsma dit unieke pand heeft gekocht. Inmiddels heeft de Cocosfabriek een flinke opknapbeurt gekregen om het voor verder verval te behoeden. Het dakbeschot is voor een groot deel vernieuwd en geïsoleerd, dakpannen zijn opnieuw gelegd en vermolmde kozijnen zijn vervangen. Verder zijn de muren schoongespoten en hebben deze waar nodig nieuw voegwerk en nieuwe stenen gekregen. Naast de werkzaamheden om het pand wind en waterdicht te maken, is Bruinsma aan de slag gegaan om samen met Penta Architecten zijn ideeën voor het bouwen van 14 appartementen verder uit te werken. Voor de realisatie van deze grondgebonden woningen in de voormalige Cocosfabriek is bij de gemeente inmiddels een bouwvergunning aangevraagd. Marloes Eskens UITHOORN - Komende Kerstmis is de Sint-Jan, met zijn twee torens een karakteristiek element in het aanzicht van Uithoorn, vijfjaar leeg en verlaten door de gelovigen. De parochie gelooft niet meer in het gebouw en vroeg medio dit jaar een sloopvergunning aan. De kansen zijn gering voor het gemeentelijk monument, een vroeg voorbeeld van neoromaanse kerkbouw uit het midden van de negentiende eeuw. Dat valt af te leiden uit het persbericht dat de Stichting Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht 17 oktober verspreidde en waarin op droeve toon wordt geconcludeerd dat het gemeente lijke monument geen toekomst heeft. Immers, het parochiebestuur wil geen fiat geven voor het haalbaarheidsonderzoek waarvoor B.O.U.D. bijtijds subsidie aanvroeg en aanbood het ont brekende deel te betalen. Heemschut partici peert met onder meer het Cuypersgenootschap in de werkgroep Herbestemming Schanskerk. Architectenbureau J. van Stigt ziet volgens de werkgroep wel kansen voor het monument, op grond waarvan de werkgroep burgemeester en wethouders van Uithoorn om acht maanden uitstel heeft gevraagd. Het college moet eind oktober besloten hebben over de sloopvergun ning. De uitkomst is bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Henk Dirkx De Sint-Jan te Uithoorn op een ansichtkaart van een eeuw geleden. LELYSTAD - Flevoland kent in vergelijking met de elf andere provincies weinig historisch erf goed. De meeste adviezen van Heemschut in de jongste provincie richten zich daarmee op het vroegere eiland Urken de rest van de Noord oostpolder. Toch is er momenteel duidelijk sprake van een verbreding van de aandacht van Heemschut Fle voland. Daarbij vallen beschermingsobjecten uit de pionierstijd op, zoals pogingen tot behoud van zogenoemde pioniersbarakken in Dronten die door de komst van de Hanzelijn moesten verdwijnen. Ook kerkgebouwen in de Noord oostpolder en Dronten krijgen momenteel die aandacht. Bij dat ruimere werkterrein behoort ook de Fle volandse bodem. Dankzij het erfgoedcentrum Nieuw Land zijn honderden wrakken van sche pen en vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem van de vroegere Zuiderzee geloka liseerd en is er ook weer in de afgelopen zomer onder leiding van Professor André van Holk een vrachtschip uit de zestiende eeuw blootgelegd. Belangrijk winstpunt is dat in de onlangs vastge stelde provinciale nota over het cultuurbeleid, mede door opmerkingen van de Commissie Fle voland van Heemschut, het behoud van erfgoed een prominente plaats inneemt. Erik Boshu ijzen 16 HEEMSCHUT december 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 16