Heemschut actief Van der Pekbuurt bedreigd Hergebruik van erfgoed voor komt leegstand en verloedering Noord Brabant Limburg LIMBURG AMSTERDAM AMSTERDAM - De van der Pekbuurt in Noord is het eerste tuindorp van Amsterdam en dateert uit 1926. De stedenbouwkundige opzet en het ont werp waren van de hand van architect J.E. van der Pek. Typerend voor de buurt is het kleinschalige stedelijk karakter met gezamenlijke binnentuinen. In 1998 is de buurt opgenomen in het monu menten selectie project MSP. Van daadwerke lijke bescherming is het tot op heden nog niet gekomen. Heemschut heeft hier echter de laat ste jaren, samen met de Stichting Monumenten Amsterdam-Noord en het Cuypersgenootschap, steeds sterk op aangedrongen. Stadsdeel Noord had lang echter amper belangstelling voor het onderwerp erfgoed. De woningen in de Van der Pekbuurt zijn in het begin van de 216 eeuw over gegaan naar woningcorporatie Ymere. Ymere heeft nu het plan enkele woonblokken te slopen en hiervoor in de plaats replica's te bouwen met grotere woningen. De buurt, samen met Heemschut en andere erfgoedorganisaties, verzet zich tegen deze plannen. Zij hebben onder andere een for meel verzoek ingediend voor de aanwijzing tot Rijksbeschermd gezicht. Leen Eelman MAASTRICHT - De bevolkingsomvang loopt in veel Limburgse plaatsen terug. Maatschap pelijke behoeften veranderen. Dat leidt tot een afnemende vraag aan bijvoorbeeld scho len, kerken en postkantoren. Met dreigende leegstand van veel monumentale gebouwen als gevolg. Ondertussen blijft nieuwbouw uit efiiciency-overwegingen of prestige doorgaan. Zo dreigt een spiraal van verdere leegstand in gang te worden gezet. Een slechte zaak, zeker als Van der Pekbuurt bedreigd. nieuwbouw ook nog eens het karakter van zijn omgeving schaadt. Dat dreigt te gebeuren in het noord-Limburgse Arcen, nabij het kasteel aan de zuidrand van het oude centrum. Heemschut Limburg verzet zich samen met vele anderen ertegen. Tot nu toe helaas nog steeds tevergeefs. Het kan ook anders, zoals de Universiteit van Maastricht bewijst, die inzet op het hergebruik van monumenten, zoals de voormalige Minder- broederskerk (afbeelding). De gemeente Maas tricht heeft de strategie van het gezamenlijk met eigenaren benutten van bestaande gebouwen in haar nieuwe structuurvisie voor de periode tot 2030 tot speerpunt verheven. Heemschut vindt dat een goede zaak, die zij graag andere gemeenten zoals Venlo, de gemeente waarin de kern Arcen valt, aanbeveelt. Hans Vermeer V- Overijssel december 2012 HEEMSCHUT 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 15