Voor behoud en beheer van erfgoed wordt in Nederland (nog) veel geld uit getrokken. Toch blijkt uit onderzoek van Heemschut dat op lokaal niveau fors wordt bezuinigd op de monumen tenzorg. Het verdwijnen van de monu mentenafdeling, het niet meer ontwik kelen van beleid, het schrappen van subsidies door een aantal gemeenten is een zorgelijke ontwikkeling. Heem schut bestrijdt dit waar ze kan. Maakt u zich zorgen over uw gemeente? Mail ons dan op info@heemschut.nl Peter Schat Een blij gezicht trok ook demissionair staatssecre taris Halbe Zijlstra toen hij donderdag 6 septem ber in de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem bekend maakte welke presentjes hij te vergeven had. De verslaggever van Haarlems Dagblad ver trouwde de liberale bewindsman toe: 'Aan mijn naam kleeft zozeer het beeld van de bezuiniger op kunst en cultuur, dat het leuk is om als sin terklaas cadeautjes uit te delen.' Of het een rol speelde is niet na te gaan, maar zijn partij kwam bij de verkiezingen wel als grootste uit de bus. De vreugde was groot bij de trekkers van de in 2000 gestarte restauratie van de basiliek in de Damiatestad. Maar liefst negen miljoen had Zijlstra voor hen in petto. Ze beschouwden het als een geschenk uit de hemel, want dankzij dit bedrag kunnen verschillende fases van de res tauratie aan elkaar gekoppeld worden. Alleen al het afbreken en weer opbouwen van de steigers dat hierdoor voorkomen wordt, scheelt al drie ton. Zijlstra toonde zich gevoelig voor argumenten als deze en buiten de drijfveer nog wat te stunten aan de vooravond van de verkiezingen, speelt mee dat subsidiëren van monumentenzorg in tijden van crisis gewoonweg zeer verstandig is. 'Voor iedere euro die de overheid uitgeeft aan restauratie van monumenten, vloeit anderhalve euro terug in de staatskas, onder andere door extra inkomsten uit belastingen en toerisme', is de redenering van Zijlstra. Voor de in deze tijd zwaar getroffen bouwsec tor is de mogelijkheid restauratieklussen aan te nemen een uitkomst. Dat is voor monumenten een van de zonnige zijden van de crisis. Een andere is dat niemand er meer geld voor over heeft om opgestoten te worden in de vaart der volkeren, wat doorgaans positief uitpakt voor bedreigd cultureel erfgoed. Daarvoor in de plaats treden duurzaamheidsgedachten, die zaken als hergebruik en herbestemming veel kansrijker maken. In totaal maakt het rijk 47 miljoen euro extra vrij voor de monumentenzorg. 20 daarvan wordt in het Nationaal Restauratiefonds gestort, speci- De Gereformeerde kerk te Andijk. fiek om eigenaren van monumenten die geen woning zijn te helpen aan voordelige leningen. Wederom is dit tevens bedoeld als impuls voor de kwakkelende bouwsector. Van de overige 27 miljoen gaat zoals gezegd negen miljoen naar de kathedrale basiliek in Haarlem en de rest naar de volgende vijf rijksmonumenten: De Nieuwe Kerk te Delft, het Chatelet van Kasteel de Haar in Haarzuilens, de kerk van Sint Franciscus van Assisi in Amsterdam, de H. Hart van Jezuskerk in Vinkeveen en de Gereformeerde Kerk in Andijk. Aan de boorden van het IJsselmeer is de vreugde groot over de 1,3 miljoen die de staatssecretaris toekende. Naast de gereformeerde kerk staat de pastorie in jarendertigstijl die al is gerestaureerd. Ook het liturgisch centrum, de glas-in-loodramen, het interieur van de kerk en de toren zijn aange pakt. De stichting zelf werkt nog aan een gedegen reddingsplan voor de spits. Daarvoor kende de provincie Noord-Holland in navolging van Zijlstra het Andijkse monument een kwart miljoen toe. Ook in Haarlem blijkt het vliegwieleffect te wer ken, want gedeputeerde Elvira Sweet consta teert dat het Bavo-restauratieproject voldoet aan de provinciale eis, dat zeventig procent van de totale gelden minimaal bijeen moet zijn gebracht. De provincie zal dus ook bijdragen. Het is de restaurateurs welkom, want zij kam pen ondanks de kanjersubsidie nog met een gat van vier tot vijf miljoen, dat door de provin cie, de gemeente Haarlem, particuliere fondsen en door middel van acties in zes jaar tijd bij een moet worden gebracht. In 2018, dat is dus achttien jaar na de start van de restauratie, moet het icoon van de Nederlandse kerkenbouw uit de periode 1850-1950, schepping van Pierre en Joseph Cuypers en Jan Stuyt, zijn volle glorie terug hebben gekregen. Peter Schat is lid van de Commissie Noord-Hoiiand van Heemschut. december 2012 HEEMSCHUT 13

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 13