Nieuw monumentenzorgstelsel Minister Plasterk van cultuur wil al sinds zijn aantreden het stelsel van de monumentenzorg moderniseren. Al langere tijd wordt nu gepraat en inmiddels beslist over deze MoMo. De oude gasfabriek in Ede. Na sluiting van de fabriek was de gemeente gesaneerd, komen er vrijstaande woningen en, in dit rijksmonument, appartementen, jarenlang gebruiker van dit gebouw. Inmiddels is het vervuilde terrein Hier is hergebruik geslaagd. Foto Heemschut BINNEN HEEMSCHUT heerst tevredenheid over de uitkomsten, al knaagt ook nog de twijfel over de uitwerking in de dagelijkse praktijk. Zo wordt al in een heel vroeg stadium bescherming van cultureel erfgoed ingekap seld in onder meer de ruimtelijke bescherming. Binnen de provinciale commissies leeft als voornaamste zorg, dat gemeenten, die meer dan voorheen de regie krijgen, zaken te veel op hun beloop laten waardoor van de beoogde bescherming weinig terechtkomt en sloop nog steeds als ultiem eindtraject volgt. Er wordt, meldt het ministerie van OCW, niet meer alleen naar het monument gekeken, maar ook naar de omgeving. 'Het gaat er dan bijvoorbeeld om niet alleen een molen te besehermen, maar ook te zorgen dat er geen torenflat naast wordt gebouwd.' Gemeenten worden verplicht om de cultuur historische waarden te analyseren en dit mee te wegen in het bestemmingsplan voor een gebied, schrijft het nieuwe MoMostelsel voor. Dit mag niet pas achteraf, nadat er al plannen zijn uitgewerkt. Zo weten de inwoners, de monumenteneigenaren, projectontwikkelaars en verenigingen als Heemschut vooraf al goed waar ze aan toe zijn. Bij gemeenten en rijk worden de regels als voor het verstrekken van subsidies en vergunningen eenvoudiger. MoMo, beklemtoont Plasterk, stuurt aan op hergebruik van leegstaand en vrijkomend cultureel erfgoed. Dat betekent bij voorbeeld dat ook voor de zoveelste leegstaande kerk een andere bestemming wordt gezocht. Dat moet zo snel gebeuren, dat hergebruik inderdaad nog mogelijk is en dit mooie voornemen niet wordt ingehaald door vergaand verval. Meer dan vroeger zal ook rekening gehouden worden met de gevoelswaarde van cultureel erfgoed. Een oude school hoeft op zich niet monumentaal te zijn, maar kan in de geschie denis van een dorp of wijk wel heel bepalend en daarmee het behouden waard zijn. Op de volgende pagina's meer over de verwach tingen en ervaringen met MoMo.B februari 2010 Heemschut 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2010 | | pagina 13