Nota Belvedere definieert cultuurhistorie te eenzijdig Willem van der Ham Vorige zomer zag de nota Belvedere het licht. Daarin staat het regeringsvoornemen verwoord om de cultuurhistorie sterker richtinggevend te maken voor de inrichting van de ruimte. Als belangrijkste motief voor het trekken van die beleidslijn geldt de toenemende landschappelijke vervlakking. De nota schetst een ommezwaai in dit proces door de culturele identiteit van de leefomgeving een sterker accent te geven. De Tweede Kamer bleek in december enthousiast over het beleidsstuk. Voor verschillende beleidsterreinen zou het in de nota Belvedere ontvouwde gedachtengoed een bouwsteen moeten vormen, om te beginnen voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. 2 Heemschut Eindelijk is zo een basis gecreëerd om de voort gaande onduistering van stad en land tot staan te brengen. Dat is zo vaak geprobeerd en de Bond Heemschut kan daarover natuurlijk goed meepraten. Zo riep de bekende vakbondsman Henri Polak zo'n zeventig jaar geledén in het boekHet kleine land en zijn groote schoonheid' zijn medeburgers op voor deelname aan de strijd voor behoud van het landschap. En in 1974 schreef prof. dr. J.J.M. Timmers in 'Nederland wat ben je nog mooi', dat als er geen maatregelen werden genomen en het bewust zijn niet toenam honderd jaar later niets meer van de schoonheid van Nederland over zou zijn. Het zijn maar twee voorbeelden. Keer op keer moet de schoonheid van het land blijkbaar onder de aandacht worden gebracht. Zo verhaalt Willem van Toom in zijn recente boek 'De Rivier' van een waterbouwkundige die tijdens een discussieavond over de dijkverzwa ringen tegen hem riep: 'Wat vindt u' dan in godsnaam zo mooi aan dat landschap?' Van Toorn realiseerde zich toen 'dat er mensen bestonden die landschappen zagen als een tekentafel, waarop je dingen kon weggummen om nieuwe te tekenen.' Maar met de nota Belvedere kan dus de vlag uit. Een mijlpaal is bereikt. Niet langer kan de cultuurhistorische betekenis van het landschap zo gemakkelijk meer worden omzeild. Kentering in beleid Belvedere is een bijzondere nota. De nota ziet er niet alleen fraai uit, hij verleidt ook tot vertier. In de bijlage - een apart boekwerk - staan maar liefst zeventig ideeën voor leuke uitstapjes. Zelfs vanuit de luie stoel valt er heel wat te ontdekken. Zo had ik nog nooit gehoord van de polder Arkemheen bij Nijkerk, een polder die volgens Belvedere toch tot de meest bijzondere van Nederland behoort maar ik niet eens in mijn vrij gedetailleerde atlas kon vinden. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Die is ambitieus. Er is op serieuze wijze werk van gemaakt om een basis te leggen voor een werk bare relatie tussen cultuurhistorie en ruimte lijke ontwikkeling. Dat is zeer verheugend. In een land waar bestuurders rondlopen met zo weinig historisch en landschappelijk besef dat er zelfs nieuwbouwwijken en ziekenhuizen in de uiterwaarden van rivieren worden gebouwd, werd dat ook hoogtijd. In de nota wordt het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit voor zowel het stedelijke als landelijke gebied beschouwd als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen. Het gaat dus niet puur om behoud en bescherming van waardevolle gebieden, maar om 'de creatieve benutting' van cultuurhistorische waarden, of, zoals het elders in de nota heet, 'het cultureel vermogen als vruchtbare bron' om de ruimtelijke trends, die apart worden beschreven, in goede banen te leiden. Als instrument voor cultuurhistorische waarde ring wordt de Belvedere-kaart gepresenteerd. Deze is gebaseerd op basiskaarten waarop de cultuurhistorische waarden staan aangegeven vanuit drie invalshoeken: archeologisch, histo- risch-(steden)bouwkundig en historisch-land- schappelijk. Dit instrument vormt in feite de kern van het beleid, waaraan vrijwel de gehele nota verder is opgehangen (en de bijlage in zijn geheel). Belvedere-gebieden zijn streken met een accu mulatie van (verschillende) waarden en/of een integrale samenhang van waarden. Mooie woorden Op zich is het zeer te waarderen dat de cultuur historie in verband wordt gebracht met (wense lijke) ontwikkelingen op andere beleidsterrei nen. Maar in de uitwerking van die fraaie doelstelling is de nota betrekkelijk vaag. Zo wordt benadrukt dat de relatie tussen cultuur historie en ruimtelijke ordening onder span- april 2000

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 4