42 Heemschut april 2000 hun voorzieningen. Uiteraard worden verdwenen en nog bestaande exemplaren in Nederland beschreven. De uitgave bevat vele oude en recente foto's en (technische) tekeningen. Met deel III is dit indrukwek kende standaardwerk over de Nederlandse bruggenbouw voltooid. Het is nu zaak dat er zoveel mogelijk van deze verschil lende bruggen behouden blijven. Bladert men door en leest men in dit boek, dan is de liefde voor de beweegbare brug geboren en zal men op een geheel andere manier naar deze puur functionele bouw werken kijken. Utrecht, Matrijs, 1999. 414p. ISBN 90 5345104 8. Prijs f 19,90. Heuvelrug In de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst' verscheen van de hand van Catharina van Groningen deel 1: 'De Utrechtse Heuvelrug; De Stichtse Lustwarande; buitens in het groen een uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in samenwerking met Waanders uitgevers. Dit eerste deel (het tweede verschijnt dit jaar en behandelt de dorpen en het platte land) begint met een historisch- geografische inleiding van het gebied, een stuwwal, ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Hoe hebben de nederzettingen zich ontwikkeld en hoe verliep de infrastructuur; van landweggetje en karrespoor tot snelweg en spoor. Hoe groeide het landschap, de aanplant van bossen en het agrarisch gebruik. Het gebied heeft de grootste concentratie aan buitenplaatsen van ons land. Het fenomeen buitenplaats met alle toebehoren zoals interieur, overige opstallen, park en omliggend landschap wordt dan ook uitvoerig beschre ven, evenals de ontwikkelingen door de eeuwen heen. Zoals Asselbergs in het voorwoord beschrijft is dit een gebied dat aandacht behoeft en een zorgvul dige omgang vereist, zorgvuldiger dan de laatste decennia het geval was. Daar komt duidelijk verande ring in want het gebied werd immers onlangs als Nationaal Park aangewezen. Deze uitgave hoopt ertoe bij te dragen dat het gezicht van de Heuvelrug bewaard blijft en versterkt wordt. Dat is het doel van de Geïllustreerde Beschrijvingen. Gelukkig zijn de laatste delen in een veel luchtiger jasje gestoken. Het grote aantal foto's, tekeningen en plattegron den en ook de beter leesbare teksten maken dat ze voor een groter publiek toegankelijk zijn. Een prachtig boek en een lust voor het oog. Zwolle, Waanders, 1999. 343 p. ISBN90 400 94 071. Prijs f95,-. (Van 12 maart tot 11 juni is er in het Dudok Centrum, in de kelders van het stadhuis van Hilversum, een tentoonstelling met als titel 'Heel de Heuvelrug'. Door de eeuwen heen is de Heuvelrug erg versnipperd en zijn natuurlijke verbindingen door bebouwing en infrastructuur verdwenen. Bij Hilversum wordt nu de natuur- brug Zanderij Crailoo aangelegd die met nog andere verbinding de Heuvelrug moet 'helen'.) Molens rond Arnhem Bij uitgeverij Matrijs verscheen 'Arnhemse m.olens en hun geschiede nis' door G.B.Janssen. Telt Arnhem nu slechts één molen, De Kroon, vroeger was dat anders. Op oude stadsgezichten ziet men vele molens en de geschiedenis leert dat stad en omgeving vele wind- en watermolens hebben gehad. De eerste dateerde uit de vroege Middeleeuwen. Behalve over molens verhaal t het over de producten, de afkomst, sociale status en families van mole naars. De uitgave werd geschreven in opdracht van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen ter ere van het 150-jarig bestaan van molen De Kroon in Klarendal,ontmoetings- en opleidingscentrum voor (aspi- rant)molenaars. Behalve de verschillende typen molens,gebruikt door de eeuwen heen, zijn er hoofdstukken gewijd aan de industrialisatie, aanver wante molenzaken, zoals maalbe- lasting en aan de geschiedenis van molen De Kroon. Utrecht, Matrijs, 1999. 128p. ISBN90 5345 151X. Prijsf39.95. Vestingbouwkundige termen Stichting Menno van Coehoorn heeft de 'Vestingbouwkundige term.ensamengesteld door A.H. Mohrmt 1983 herzien en bewerkt. 'Terminologie verdedigingswerken; inrichting, aanval en verdediging' verscheen onder redactie van P.J.M. Kamps, P.C. van Kerkum en J. de Zee. De nieuwe uitgave bevat ruim 600 begrippen, die uitvoerig worden beschreven. Vele begrip pen worden verduidelijkt door afbeeldingen of tekeningen van de hand van C. Weber. Illustratief is op pagina 43 de term 'verhakking' een hindernis van omgehakte bomen, heesters e.d. Voorts bevat het boek een lijst van vroegere Nederlandse lengte- en vlaktematen, een vier talige woordenlijst en een Frans, Duits en Engelstalige index. De terminologie is overigens ook te raadplegen op de website van de stichting: www.coehoom.nl Het boek is te bestellen door overma king vanf 12,50 op giro 639536 van de Stichting Menno van Coehoorn. te Utrecht, o.v.v. Terminologie. Veldnamen In samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop in Elburg verscheen 'Oorsprong, betekenis en gebruik van veldnamen in de gemeente Elburg' door dr D.Otten met medewerking van F.J. Bakker. De foto's zijn van J. Hoeksma. Uit oude veldnamen blijkt onder meer dat het landschap, zoals we dat nu kennen weinig of niets te maken heeft met het landschap in de 17de en 18de eeuw. In de gemeente Elburg werd aan ruim 1000 stukken grond in het verleden een naam gegeven. De eerste dateren van voor het jaar 800. Deze namen kwamen vooral tot stand in perio den wanneer er werd ontgonnen. Sommige namen zijn nog in gebruik als gebiedsaanduiding of als plaatsnaam, sommigen worden hergebruikt als straatnaam, huis of boerderijnaam. Via archiefonder zoek zijn vrijwel al deze namen te achterhalen. In het boek wordt de ontstaansgeschiedenis uitvoerig uit de doeken gedaan. Het boek bevat vele foto's en kaarten. Te verkrijgen bij de plaatselijke boekhandels. Informatie over de Vereniging Arent thoe Boecop bij het Secretariaat,Postbus 117, 8080 AC Elburg. Bovenkerk Van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus in Bovenkerk/Amstelveen ontvingen wij de studie 'Sint Urbanuskerk Bovenkerk; een markant monument van Pierre Cuypers'. De Urbanuskerk werd gebouwd in twee fasen: tussen 1873-1875 en 1887-1889. Achter het bouw proces zat de bekende pastoor Jan Willem, Brouwers, die Cuypers vanuit Roermond kende. Hij was op 1 januari 1872 in Bovenkerk benoemd. Samen met Cuypers zou hij op een schilderachtige plek aan de Poel een schitterende creatie verwezenlijken. In het boekje worden door verschillende auteurs de betekenis van de neogotiek, Cuypers en Brouwers, de bouw en inrichting van de Urbanus en behoud en herstel behandeld. Het boekje is te bestellen bij de Stichtitig Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus; Antwoord nummer 536, 1180 Amstelveen. De prijs is f24,95. Secretariaat van de Stichting: Midscheeps, 16, 1086 VKAmstelveen. Tel: (020)6471935. De Sint Urbanuskerk in Bovenkerk. Rectificatie In het februari-nummer wordt op pag. 4 en 5 abusievelijk de uitbreiding van Museum Boijmans Van Beuningen toege schreven aan de architecten Benthem. Crouwel. De uitbreiding is van Hubertjan Henket.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 44