Boeiend contrast oud en nieuw Vorig jaar kwam de restauratie van het Van de Perrehuis in Middelburg gereed. Het bijzondere hiervan schuilt in de symbiose, die dit 18de-eeuwse patriciërshuis in rococo-stijl aangaat met de moderne aanbouw. Een boeiend contrast, dat een nieuwe dimensie toevoegt aan de historie. Naar Middelburg 8 Neudeflat weg? De nadelen van herbestemming En Den Bosch En verder april 2000 Heemschut 1 HEEMSCHUT BESCHERMING CULTUURMONUMENTEN TIJDSCHRIFT VAN DE BOND HEEMSCHUT opgericht in 1911Beschermvrouwe: H.M. de Koningin Heemschut is een uitgave van de Bond Heemschut, de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. REDACTIE drs. J. Kamerling, eindredacteur drs. A.M. ten Ca te, drs. H.C. Franssen, drs M. Polman De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor artikelen, voorzien van volledige auteursnaam. VERDER WERKTEN MEE G. Baijens J.D. Gerritsen J. Haagen W. van der Ham F. Hovens M. Lemmens L. van der Meule F. van de Poll Y. Tanke LEDENADMINISTRATIE Nieuwezijds Kolk 28,1012 PV Amsterdam tel. 020-6225292, telefax 020- 6240571 postbank rekeningnummer 7819781 Contributiebedragen per 1 januari 2000: individuele leden tot 25 jaar f30,-; individuele leden 25 jaar en ouder f 45,-; gezinslidmaatschap f 60,-; rechtspersonen en donateurs f 95,-; bedrijven van enige omvang f 150,-; lid voor het leven: op aanvraag. Opzeggingen alleen schriftelijken voor 1 december. Extra tijdschriftnummers op aanvraag f 9,75 porti)) CORRESPONDENTIEADRES VOOR BOND HEEMSCHUT Nieuwezijds Kolk 2 8,1012 PV Amsterdam tel. 020-6225292, telefax 020-6240571 website: www.heemschut.nl e-mail: redactie@heemschut.nl CORRESPONDENTIEADRES VOOR ADVERTENTIES Bureau Van Vliet, Postbus 20,2040 AA Zandvoort tel. 023-5714745 REDACTIERAAD A.M. den Haan (voorz.), drs. J. Kamerling (secr.), drs. J.J. Bollebakker, B.J.M. Duimel, j.D. Gerritsen, P. de Ruijter, drs. J.P.J. van der Haagen (adv.) drs. W. Wolters Copyright Bond Heemschut. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder toestemming van de redactie. GRAFISCHE VERZORGING Roelof Koebrugge bNO DRUK Waanders Drukkers, Zwolle FOTO OMSLAG Voorgevel Van de Perrehuis in Middelburg. Foto Marco de Nood. Opname januari 2000. ISSN 017-9515 JAARGANG 77 NO. 2 APRIL 2000 Heemschut verschijnt 6x per jaar Het Van de Perrehuis. Foto Marco ae Nood. Weinig gebouwen in Utrechtop het Hoog Catharijne-complex na, zijn zo impopulair bij de Utrechtenaren als de Neude-flat. Nu de gemeente onlangs eigenaar is geworden van het gebouw doet zich de kans voor het te slopen. Maar het is wel een bouwwerk van architect Maaskant, bekend van het Groothandels gebouw in Rotterdam, een staaltje van Wederopbouw-architectuur. Een dilemma of: grijpen die kans? 5 Op 17 en 18 juni houdt Heemschut Monumentendagen in Middelburg. Dat de stad, het bestuurlijke hart van Zeeland, vroeger ook een belangrijke handelsstad is geweest, is minder bekend. De VOC-pakhuizen bewijzen het. Een korte historie van Middelburg. 3 3 Gewelfschildering St. Martinuskerk, Weert na restauratie van 1979. Herbestemming van een monument is vaak een garantie voor het behoud ervan. Maar herge bruik kan ook nadelige gevolgen hebben. Henk Schellen van de TU Eindhoven onderzocht de effecten van veranderd 'stookgedrag' op monu mentale binnenruimten 27 Het stadhuis van Middelburg. Foto Ruben Oreel. De Brabantse hoofdstad was eertijds een schier onneembare vesting. Op 24 en 25 juni zal de stad echter zonder slag of stoot ingenomen worden door heemschutters tijdens Monumentendagen van Heemschut3 7 Kritiek op nota Belvedere 2 Bij de ridders te gast 6 Sloop en nieuwbouw in Groningen 1 6 Verenigingskatern: Algemene Ledenvergadering, excursies, Monumentendagen, actie-nieuws etc. 1 7 Zaans tuindorp bedreigd 25 De pergola van Huize Sandwijck 30 Nieuwe rubriek nieuw in oud 32 Biogasbronnen bedreigd 36 Een stad onder de stad 40 Nieuwe uitgaven 41

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 3