M tn I lH w bE april 2000 Heemschut 35 plaats voor een bescheiden uitbreiding en verrees in 1667 de barokke Oostkerk, waarvan de hoge koepel ook nu nog mede het silhouet van de stad bepaalt. Andere belangrijke nog aanwezige monumenten uit de 17de eeuw zijn de Kloveniersdoelen (Vlaamse renaissance 1607-1611), het Kuiperspoortcomplex en het woonhuis Dam 31. Het wordt stil in Middelburg De 17de eeuw was Middelburgs grootste bloei tijd. Het inwoneraantal nam toe van 7.500 in 1576 tot omstreeks 30.000 in 1660, een aantal dat pas weer in de 20ste eeuw zou worden bereikt. De ondergang van handel en nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden, waardoor Middelburg buiten het economisch centrum was komen te liggen, begon zich eind 17de eeuw te wreken met stagnatie van de economi sche groei. De achteruitgang kon nog enigszins worden afgeremd door de activiteiten van de Commercie Compagnie, maar de Franse tijd bracht het definitieve einde van de bloei van Middelburg. Dat er in de 18de eeuw nog een vrij grote welvaart was is te zien aan de jaartal len op de vele lijstgevels. Die jaartallen geven lang niet in alle gevallen het bouwjaar aan, maar het jaar van een grote verbouwing van het huis en met name van de voorgevel. Trap- en halsgevels werden vervangen door modieuze lijstgevels. Daarom doet een groot gedeelte van de Middelburgse binnenstad zich aan ons voor als een 18de-eeuwse stad, met hier en daar 17de-eeuwse stijlkenmerken. Na de Franse tijd werd met het graven van een nieuw havenkanaal nog een poging onderno men om handel en nijverheid in Middelburg nieuw leven in te blazen, maar tevergeefs. Ook de aanleg van het Kanaal door Walcheren en de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal in 1873 leidde niet tot het gewenste resultaat. Het verval sloeg hard toe. Het aantal inwoners daalde tot 13.000. De armoede van de stad voorkwam dat veel oude panden werden afgebroken en vervangen door nieuwe. Toch werden belang rijke monumenten als de St. Pieterskerk en op één na alle stadspoorten afgebroken. Aan het eind van de 19de eeuw begon men het nut van restauratie in te zien. De bekende architect J.A. Frederiks restaureerde het Abdijcomplex en de Kloveniersdoelen. Zwarte bladzij Op 17 mei 1940 werd Middelburg getroffen door een Duits bombardement. Hoewel Nederland op 14 mei al had gecapituleerd, werd in Zeeland nog gevochten. Een groot gedeelte van het historische centrum van de stad werd in de as gelegd. Van het stadhuis, de Abdij de Lange Jan en vele andere monumen ten stonden alleen nog gevelresten overeind. Gelukkig kon veel worden gerestaureerd, maar een aantal belangrijke monumenten ging voor- De gebouwen van de Kuiperspoort bieden nu onderdak aan de Zeeuwse Muziekschool. goed verloren. Het winkelgebied werd nog in de jaren '40 herbouwd in de stijl van de Delffse School. Het stratenplan werd hier en daar aangepast, waardoor helaas de rechte middel lijn, kenmerkend voor de Karolingische burg, uit het stadsbeeld verdween ten behoeve van een doorkijk van de Markt naar de Nieuwe Kerk. Monumentenstad Na het herstel van de oorlogsschade is de aanwezige know-how ingezet voor het restau reren van een groot aantal Middelburgse panden en zelfs van hele straten. De Spanjaard straat en de Bellinkstraat zijn hier de zeer geslaagde voorbeelden van. Middelburg is trots op zijn ruim 1100 grote en kleine monumen ten. Vanuit het weer herstelde en zich verder ontwikkelende Middelburg worden geen over zeese gebiedsdelen meer bestuurd, maar bestuurders waken over een mooie stad in een mooie provincie. U kunt dat zien als u op 17 en 18 juni de open monumentendagen bezoekt. G. Bnijens is PR-medewerker van Heemschut Zeeland.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 37