Herbestemming heeft ook nadelige effecten op monument Frank Hovens Over nut en noodzaak van klimaatbeheersing Behoud en gebruik van een monument liggen in eikaars verlengde. Het bewaren of vinden van een passende bestemming voor met name grote monumenten is dan ook een punt van voortdurende zorg. Helaas betekent zekerheid omtrent toekomstig gebruik niet automatisch een garantie voor behoud van de kwaliteit van het monument. Hedendaagse gebruikers stellen vaak andere eisen aan een gebouw dan vorige generaties, bijvoorbeeld wat comfort betreft. Zo wordt heden ten dage een kerkgebouw, zeker als er sprake is van herbestemming, op een andere wijze dan vroeger verwarmd. Ir. Henk Schellen van deTU Eindhoven onderzoekt de effecten van veranderd 'stookgedrag' op monumentale binnenruimten. april 2000 Heemschut 27 Henk Schellen is universitair docent bij de Capaciteitsgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) van de faculteit Bouwkunde. FAGO is één van de pijlers van het Centrum Bouwonderzoek, een samenwer kingsverband tussen TNO en TUE. Een vijf tiental jaren doet Schellen nu onderzoek naar onder meer het klimaat van binnenruimten, in het begin onder leiding van professor Vorenkamp, inmiddels zelf als leider. In de loop der jaren werd het onderzoek steeds meer gestuurd door vragen die vanuit de monumen- Cewelfschildering interieur St. Martinuskerk in Weert na de restauratie van 1979. tenhoek werden gesteld. Het besef groeide dat met een verstandig klimaatbeheer onwelkome gasten als schimmel, rotting en condensvor- ming buiten de deur gehouden konden worden. Het contact tussen Schellen en Ton Jütte van het ICN, het Instituut Collectie Nederland dat zich ontfermt over de Nederlandse kunstschat ten, was een belangrijke impuls voor het onder zoek. Inmiddels is ook de Rijksdienst voor Monumentenzorg bij meerdere studies betrok ken. Schellen was van mening dat het onder zoek gestructureerd moest worden aangepakt. Hij zag hier ook wel een mogelijkheid toe, want hoe verschillend de behoeften voor ieder monument ook waren, de fundamentele vraag kon als volgt geformuleerd worden: hoe verkrij gen we een beter binnenklimaat tegen geringere energiekostenHet onderzoek naar de effecten van verschillende verwarmingsmethoden en de luchtvochtigheid op monumentale gebouwen en hun interieur, dat begon met een gedegen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 29