sS 26 Heemschut vervangen door een platte doos, dat als een verkeerd gekozen meubelstuk in een toonzaal geheel misplaatst in zijn omgeving staat. Siermetselwerk De architectuur is weliswaar sober doch zorg vuldig uitgevoerd. Dit komt tot uiting in de detaillering van de woningen, zoals siermetsel werk, gootlijsten en balusters. Om binnen het architectonische jargon van een tuindorp toch nog enige allure te verkrijgen, zijn de woningen aan de aan het water gelegen Notenlaan relatief groter en gedetailleerder. Men heeft hier gekozen voor een doorlopende gevelwand, met in het midden een poortgebouw. De huizen zijn voorzien van erkers en balkons en opval lend zijn de decoratieve balusters met loodslab- ben boven de portieken, die vanwege hun witte kleur en stilistische vormen ogen als toefjes slagroom op een taart. Het moet hier in de met ligusterhagen omgeven voortuinen in de zomermaanden weldadig toeven zijn. Men heeft vanaf hier, voorbij het Zaaneiland, een prachtig zicht op de rode daken van de Havenbuurt, ook een arbeidersbuurtje, dat als een sociaal-historische pendant aan de overkant van de Zaan is gelegen. Het trapeziumvormige buurtje met zijn geknikte straatjes en driehoekige plantsoentjes zit vol met verrassingseffecten. Bijzonder is de plaatsing van diverse boomsoorten die niet alleen verwijzen naar de straatnamen maar mogelijk ook naar de fabriek waar de bewoners tot voor kort hun brood verdienden. Sloop dreigt Woningbouwvereniging ZVH heeft in het voorjaar van 1999 een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Uitkomst van dat onderzoek was dat de funderingen zijn aangetast en de huizen aan het zakken zijn. Volgens de direc teur van de woningbouwvereniging is renovatie eenvoudigweg te duur en zit er niets anders op De Platanenlaan rond 1920. Arbeiderswoningen aan de Kastanjelaan in Zaandam. dan sloop. De stedenbouwkundige structuur zou evenwel behouden kunnen blijven. Voor de nieuwbouw worden drie architecten uitgeno digd om een ontwerp te presenteren. De resul taten van een cultuurhistorische verkenning door het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord- Holland zullen als randvoorwaarden moeten dienen. Uiteindelijk zal een door ZVH benoemde adviescommissie van drie ervaren deskundigen de definitieve keuze maken. Het hoeft nauwelijks betoog dat de bewoners het totaal oneens zijn met al deze voortvarende plannen. Bij monde van de bewonerscommissie beschuldigen zij bovendien ZVH van het achterhouden van de onderzoeksresultaten. En waarom, zo vragen ze zich vertwijfeld af, kunnen die funderingen niet vernieuwd worden? Zijn er in Nederland niet veel meer voorbeelden te noemen van buurtjes die met succes gerenoveerd zijn en waar, tot volle tevre- denheid van zowel woningbouwvereniging als bewoners, de huizen konden blijven staan? Maar volgens ZVH gaat dit voor Vissershop niet op en rest er niets anders dan vervangende nieuwbouw. En de gemeente? Die stelt zich op dit moment terughoudend op. Het Vissershop is geen beschermd dorpsgezicht en is ook niet geïnven tariseerd tijdens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Bovendien behoort het Vissershop niet tot de zogenoemde speerpuntwijken. Voor de komende jaren is het beleid van de gemeente in eerste instantie op deze wijken gericht. Inmiddels heeft, overigens op verzoek van de gemeente, ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zich met de zaak bemoeid en een waardestelling van het Vissershop gemaakt. Daaruit blijkt dat men het buurtje een lokaal/ regionale waarde toekent en de gemeente advi seert om het als 'gebied met bijzondere waarde' toe te voegen aan het MlP-bestand. Weinig hoop Het ziet er echter niet naar uit dat het Vissershop in haar huidige vorm zal kunnen blijven bestaan. De tegenwoordige tijdgeest trekt nu eenmaal een zware wissel op destijds ontworpen en ingerichte landschaps- en stads- structuren. Een aanpassing is in veel gevallen onvermijdelijk. Maar jammer is het wel, niet alleen omdat het hier gaat om het eerste project van de eerste woningbouwvereniging van de toenmalige gemeente Zaandam, maar ook omdat er weer een oorspronkelijk onderdeel van het eens zo indrukwekkende industrie landschap aan de oevers van de Zaan staat te verdwijnen. Frank van de Poll is werkzaam als monumenten ambtenaar bij de gemeente Zaanstad. april 2000

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 28