Korte berichten 22 Heemschut Meer vrijheid bij besteding subsidie De restauratieachterstanden in de monumentenzorg worden voortva rend ingelopen. Dit blijkt uit een evaluatie naar de effecten van een extra subsidie van 275 miljoen, die het Rijk eind 1995 beschikbaar heeft gesteld. Staatssecretaris Van der Ploeg wil gemeenten en provin cies nu meer gelégenheid geven de monumentensubsidies naar eigen inzicht in te zetten. Gemeenten en provincies kunnen zich goed vinden in de uitgangspunten van de nieuwe subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten. Wel is er vooral kritiek op het verdelen van de restauratiebudgetten over drie categorieën woonhuizen en boer derijen, kerken en overige monu menten. Deze 'verschotting' heeft tot doel de restauratieachterstanden gelijkmatig weg te werken. Dit leidt volgens velen echter tot versnippe ring van het budget. Ook vinden veel gemeenten, dat voor woonhui zen en boerderijen een relatief groot budget is gereserveerd terwijl de subsidiebehoefte met name bij de kerken groter zou zijn. De staatssecretaris is bereid het schot tussen de categorieën kerken en overige monumenten te verwijde ren om zo versnippering van de budgetten te verminderen. Ook wil hij toestaan om van het budget voor woonhuizen en boerderijen maxi maal de helft over te hevelen naar kerken en overige monumenten. Belangrijk uitgangspunt blijft verder, dat het geld terech t komt waar restauratie het meest nodig is, dus niet bij voorbaat daar waar de meeste monumenten staan. NOORD-HOLLAND Markthal blijft Amsterdam Stadsdeel Westerpark heeft besloten de Centrale Markthal uit 1934 niet te slopen. De kolos sale distributiehal voor groente en fruit met zijn pater noster-liftjes en galerijen wordt voorgedragen voor de Rijksmonumenlijst. Bekeken wordt of modernisering kan. Meer respect voor Berlage Amsterdam Stadsdeel Zeeburg heeft plannen voor nieuwbouw op het Javaplein in de Indische Buurt, waarvoor de aangrenzende huizen blokken van Berlage zouden moeten wijken. Het Cuypersgenootschap heeft samen met buurtgroepen staatssecretaris Van der Ploeg gevraagd de blokken uit 1915 op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen. Open grachtentuinen Amsterdam Op 12,13 en 14 mei van 10.00-17.00 uur wandelen door de grachtentuinen onder het motto 'Ornament in de tuin'. Startpunt: Keizersgracht 544, tel.(020)6231854. Op 16,17 en 18 juni zijn er de open tuinen dagen 'Grachtentuin in bloei'. Van 10.00-17.00 uur. Passepartout bij ingang tuinen 15,-. Startadres: Herengracht 605, tel. (020) 4222379. DRENTHE Nota over ruimtelijke kwaliteit Drenthe wil meer aandacht voor de kwaliteit van stedenbouwkundige ontwerpen en architectuur. Daar om heeft men de nota Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving uitgegeven. Bij de presentatie van de nota zei gedeputeerde mevr. De Vries-Leggedoor-, 'We moeten de nota zien als een opmaat voor de stimulering van de kwaliteit van onze woon- en werkomgeving'. Net als overal in Nederland veran dert ook in Drenthe de leefomge ving in snel tempo. Het is volgens de gedeputeerde van groot belang die veranderingen zo te benutten dat ze leiden tot een versterking van de kwaliteit in plaats van een aantasting: 'Drenthe heeft een goede naam als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. Mensen wonen hier graag en dat willen we zo houden.' De rijk geïllustreerde nota past in een drieluik over de ruimtelijke kwaliteit van dorp, stad en landschap. In 1998 verscheen de nota landschap. Er komt nog een nota over de cultuurhistorische hoofdstructuur van Drenthe. De nota kost 10,- (excl. verzend kosten), tel.(0592) 36 52 65. ZUID-HOLLAND Reorganisatie Heemschut Zuid-Holland: oproep De Provinciale Commissie Heem schut Zuid-Holland heeft ter uit voering van de Heemschut beleids nota 2000/04, de interne organi satie aangepast. Er zijn drie sub commissies ingesteld. Sub-com missie 1 behandelt objecten, gebouwde omgeving. Sub-com missie 2 heeft tot werkterrein: ongebouwde omgeving, cultuur historische landschappen, 5 e nota ruimtelijke ordening, streekplan nen. Sub-commissie 3: algemene en bestuurlijke zaken. Voor sub commissie 2 wordt onder meer gedacht aan de volgende discipli nes: stedenbouw, stedelijke vorm geving, landschapsarchitectuur, wetgeving ruimtelijke ordening, historische geografie. Voor deze commissie zoeken wij een histo- risch-geogra(a)f(e), die in dit seg ment werkzaam is. De mogelijk heid bestaat ook om als agenda-lid deel te nemen, met beperkte, advi serende aanwezigheid in de com missie. Belangstel lenden worden verzocht contact op te nemen met ir. Victor Gijsbers, telefoon 070- 4417421 (overdag) of 030-2340235 ('s avonds na 19.00 uur). Monumentenrapporteurs gezocht Goeree Overflakkee Tijdens het Muzikaal Monument Heinenoord kon Heemschut Zuid-Holland de goede band met Heemschutlid mevr. C. Westdorp nieuw leven inblazen. Haar werd gevraagd als correspondente op te treden op 'het mooiste eiland ter wereld'. Op 24 februari jl. is de in Heemschut gepubliceerde herontdekking van Jan Fyt's schilderij de Berenjacht (1654) onder grote landelijke en lokale belangstelling gepresenteerd in het Dordrechts Museum. Drs. Jacob M. de Groot, directeur van het museum heette Heemschut welkom. Drs. HansJ. Bollebakker bestuurslid van Heemschut en voorzitter van het provinciale commissie Zuid-Holland overhandigde het eerste exemplaar aan dr. Rudi Ekkart directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag. In zijn inleiding stipuleerde Bollebakker de mondiale betekenis op hoog niveau van het RKD. Die bekendheid over de wereld is een visitekaartje dat veel goodwill kweekt voor Nederland.Ekkart prees Heemschut voor het staaltje kunsthistorisch detective-werk'. Wat. hem betreft is de Berenjachthiermee teruggevonden. Hij zette ondermeer de betekenis van het RKD uiteen bij het docimenteren van het mondiaal kunstbezit en het terugvinden van geroofde kunst. Op de foto: HansJ. Bollebakker overhandigt de foto van de Berenjacht. Daar gaat nog wel eens wat mis, zonder dat de commissie hier tijdig van op de hoogte is. Indien andere Heemschut-leden op Goeree Overflakkee mevrouw Westdorp hierin willen bijstaan kunnen zij zich in verbinding stellen met secretaris Menno Tillema (015) 212 47 75. april 2000

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 24