20 Heemschut verdere informering na te komen. De oorzaak voor het gemeentelijk falen is onduidelijk en Heemschut Zuid-Holland heeft besloten in geval van besprekingen waarin Heemschut de enige gesprekspart ner is voortaan de betrokken gemeente(ambtenaar) hiervan een beknopt schriftelijk verslag te doen toekomen zodat duidelijk is waartoe men zich verplicht heeft. Meer werk voor Heemschut maar de zaak van een goede monumen tenbescherming meer dan waard! Leo van der Meuk, PR-medewerker Heemschut. Zuid-Hollaiid, tel. (010) 3213944. DRENTHE Nieuwbouwplan Weeshuisweide Coevorden Onlangs heeft Heemschut Drenthe in een brief aan het college van B en W van Coevorden geprotesteerd tegen een bouwplan van Woning stichting De Eendracht aan de Markt, Kasteel en Weeshuisweide. In de ogen van Heemschut past dit plan qua schaal en architectuur niet in de historische binnenstad van Coevorden. Het woongebouw van De Eendracht krijgt een plat dak en dit detoneert volgens Heemschut Drenthe met de bestaande bebou wing. Zulke 'horizontale' archi tectuur vloekt namelijk met de architectuur van de bestaande bebouwing met een 'verticale' raamindeling. Bovendien vindt Heemschut dat het geplande gebouw op de hoek van Kasteel en Weeshuisstraat met vijftien meter te hoog is voor dit deel van de Coevorder binnenstad. Speciale aandacht moet er volgens de brief van Heemschut ook worden geschonken aan de recon structie van de oorspronkelijke waterpartij achter het Kasteel. De betonbakken uit het huidige plan passen niet in de cultuur-histori sche omgeving van het Kasteel, het oudste gebouw van uw stad. Hier zou volgens Heemschut een royale waterpartij moeten komen met brede taluds waardoor de ruimtelijke beleving van deze historische plek kan worden verle vendigd. Verder schrijft Heemschut Drenthe verbaasd te zijn over het feit dat het ontwerp-bestemmings- plan voor de Weeshuisweide - waar Heemschut reeds in 1997 bezwaar tegen aantekende - nog niet is vastgesteld. Letterlijk schrijft Heemschut hier over in zijn brief: 'Onze commissie kan zich niet voorstellen dat dit bewust gebeurd is om u de kans te geven om buiten de wet Ruimte lijke Ordening om een bouw vergunning voor het gewraakte bouwplan te kunnen geven op basis van art. 50 lid 5 van de Woning wet. Gezien de importantie van de historische plaats binnen Coevorden meent Heemschut dat dit ontoelaatbaar zou zijn.' Bertus Boivin, PR-medewerker Heemschut Drenthe, tel. (0592) 311809. GRONINGEN Borgwoningen Slochteren Slochteren, een wegdorp, is ontstaan op een zandrug tussen veen en klei ten oosten van Groningen. Het dorp strekte zich vroeger uit langs de Hoofdweg tussen een klein centrum bij de romano-gothische kerk in het zuidwesten en een tweede centrum in het noordoos ten bij de Fraeylemaborg en het nabij gelegen voormalige recht huis, met 18de- en 19de-eeuwse woonhuizen en boerderijen. Hier ligt ook de haven van Slochteren. De historische structuur van het dorp met de strekkende lanen dwars op de Hoofdweg van Slochteren is nog duidelijk te zien. Tegenwoordig ligt er ten noord westen van de Hoofdweg aan de noordzijde van het Lutjebos (kleine bos) en het Slochterdiep een nieuwbouwwijk. Aansluitend op deze wijk, aan de zuidkant van het bos willen B en W van Slochteren het dorp uitbreiden met een nieuwbouwwijk bestaande uit vijftig 'borgwoningen'* temid den van aan te leggen waterpar tijen. Deze zouden in verbinding komen te staan met het haventje, zodat een rondvaart vanaf de haven, tussen en langs de zoge naamde borgwoningen, mogelijk wordt. Dit gebied wordt begrensd door het Lutjebos, de Groenedijk, de Veenweg en de Noorderweg. Het aantal woningen kan worden uitgebreid tot 170 in 2010. Nog verder naar het noordwesten ligt een natuurgebied in ontwikke ling langs het Afwateringskanaal, dat loopt van het Schildmeer naar Schaaphok. Dit wordt een gebied met bos, open water, riet en gras landen, een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De bedoeling is dat wandelroutes, fietspaden en kano routes dit natuurgebied in de toekomst verbinden met het centrum van Slochteren, waar het haventje ligt dat nu alleen bereik baar is via het moeilijk te bevaren Slochterdiep. Bij het haventje moet ruimte komen voor culturele toeristische activiteiten; hoe is nog niet bekend. Om ruimte te maken voor toekomstige ontwikkelingen moet de gemeentewerf verplaatst worden van de haven naar een nieuw te ontwikkelen bedrijven terrein. Onder 'borgwoningen' worden hier verstaan luxe woningen die ca. 7,5 ton moeten kosten. Volgens de definitie Deze sloot komt midden i?i de nieuwbouwwijk van Slochteren te liggen. Foto Anna Huizinga. die de provincie gebruikt, zijn borg woningen landhuizen die op een land goed liggen van omstreeks 5 ha. Oude lanenstructuur bedreigd Deze plannen staan beschreven in het rapport Visie Slochteren, dat is opgesteld door Bureau Bügel Hajema Adviseurs uit Assen. Doel van het plan zou zijn het verster ken van het historisch monumen taal karakter van Slochteren en ontwikkeling van natuur. Het probleem is echter dat de bouw van nieuwbouwwoningen, zelfs al worden ze 'borgwoningen' genoemd, op deze plek juist het karakter van Slochteren zal aantas ten: de oude lanenstructuur van de bebouwing gaat verloren. Een prachtig landelijk gebied wordt misbruikt voor de bouw van woningen en een nieuw bedrijven terrein. De Groenedijk met zijn molens en het Lutjebos, dat in het verlengde ligt van de oprijlaan van de Hoofdweg naar de Fraeylema borg, vormen lijnen in het land schap die eeuwenoud zijn. Door de geplande nieuwbouwwijk worden zij aan het zicht ont trokken. Leden van Heemschut Groningen hebben de situatie in Slochteren bekeken en zijn het eens met de mening van de initiatiefgroep van omwonenden: er moet een alter natief plan voor woningbouw en ontwikkeling van toerisme in Slochteren komen. Het uitgangs punt daarvan moet zijn: het behoud van de traditionele lanen structuur en het weidse uitzicht met de oude landschapslijnen. Ook het bedrijventerrein kan op een minder kwetsbare plek worden aangelegd. Dank aan Prins Bernard Cultuurfonds en gulle leden Bestuur en directie van de Bond Heemschut danken het Prins Bernard Cultuurfonds hartelijk voor hun financiële steun bij de aankoop van de nieuwe computer apparatuur van Heemschut. Ook dankt Heemschut de leden, die dit jaar bovenop hun contribu tie een extra bijdrage voor het actie-werk van de Bond betaalden. Mede door hun extra steun kan Heemschut het werk van zijn pro vinciale afdelingen intensiveren. april 2000

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 22