april 2000 Heemschut 19 Duidelijker kan de provincie haar tweesporenbeleid niet formuleren dan met de woorden, dat de economische belangen van de haven prevaleren boven het cultuurhistorisch belang van fort Velsen. Eerst wordt gesproken over het intact houden van de beschermde delen van het fort en vervolgens wordt dat ontkracht wanneer gesteld wordt: 'dat het fort en de fortstructuur niet als zodanig in stand zijn te houden.' Landgoed Meer en Berg Bloemendaal Heemschut maakt bezwaar tegen de woningbouw plannen in streekplan Zuid- Kennemerland op het terrein van het voormalige psychiatrisch ziekenhuis Santpoort-Noord. Dit terrein werd door de provincie voor 72 miljoen gulden verkocht. De stedelijke contouren worden door de provincie zodanig opge rekt, dat de projectontwikkelaar plannen heeft ontwikkeld voor de bouw van maar liefst 450 wonin gen op dit eeuwenoude nog gave landgoed, onderdeel van een uniek binnenduinrandgebied. Wil men het cultuurhistorisch karakter van deze voormalige buitenplaats zoveel mogelijk intact houden, dan zou naar het oordeel van Heemschut het aantal wonin gen niet meer dan 150 tot 200 mogen bedragen. Gelderse huisjes Anna Paulowna Bij de droogleg ging van de Anna Paulownapolder werden voor de arbeiders, die merendeels uit Gelderland kwamen zogenaamde Gelderse Huisjes gebouwd. Aan de Molenvaart in Breezand staan er nog twee. De eigenaar vindt ze echter maar lastig en wil deze twee onder één kap-woningen laten slopen en er nieuwe voor in de plaats bouwen. Het bezwaar is, dat ze op de provinciale monumen tenlijst staan. Maar kennelijk haalt de provincie ze er net zo gemakke lijk af als ze erop gekomen zijn, immers de provinciale adviescom missie Monumenten en Archeologie raadde aan dit laatste monumentje met de grond gelijk te maken. Hoogst merkwaardig is overigens, dat dezelfde provincie, die nu beweert, dat de woningen een 'artefact zijn geworden zonder context' en dat 'het cultuurhistori sche verhaal niet meer zichtbaar is' ze in 1984 op de provinciale monumentenlijst heeft gezet met de mededeling 'dat ze van groot belang zijn voor Anna Paulowna als sociaal historisch document van de beginjaren van de Westpolder en als zodanig bescherming verdienen.' Jan-Derk Gerritsen, PR-medewerker Heemschut Noord-Holland, tel. (020) 4031890. ZUID-HOLLAND Boerderij sparen Bergambacht Aan Lekdijk West 121 staat een kleine boerderij, die wellicht nog uit de eerste helft van de 19de eeuw dateert. De boerde rij is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) maar niet voorge dragen voor de selectie-procedure. Heemschut is evenwel van mening dat deze boerderij op grond van gaafheid, ligging en de tamelijk zeldzame oriëntatie - de nok ligt evenwijdig aan de dijk - het verdient voor het nageslacht behouden te blijven. Technisch adviseur A.C. Bitter heeft de eige naar - een projectontwikkelaar - benaderd, die zich wel gevoelig toonde voor de optie uit te zoeken of restauratie en herbestemming profijtelijker zouden kunnen zijn dan sloop en nieuwbouw. Hiertoe is door Heemschut een op dit gebied gespecialiseerd bureau benaderd. Het wachten is op de rapportage! Geld ook gebruiken Hardinxveld Giessendam Aan Binnendans 26 staat een boerderij, die na jaren verval en achteruit gang in 1997 middelen voor restauratie - het gaat om een beschermd rijksmonument - kreeg toegekend uit de extra gelden zoals bijeengebracht door staatsse cretaris Nuis. Voorjaar '98 leek er echter nog steeds niets te gebeu ren en de boerderij ging er duide lijk niet op vooruit. Technisch adviseur achitectT. Goppelen bouwhistoricus L.H. van derMeule hadden hier namens Heemschut Zuid-Holland een gesprek over met de gemeente. Men zou het zwakke restauratie-plan kritisch laten beoordelen door een archi tectenbureau uit Utrecht en Heemschut zou op de hoogte worden gehouden. Heemschut hoorde echter niets meer en twee andere leden van Heemschut Zuid-Holland signaleerden afge lopen najaar dat helemaal niets meer rond de boerderij gebeurt, de houten draagconstructie is verwijderd grotendeels en geen enkele tijdelijke voorziening is getroffen om dwars- en langsver- banden te waarborgen. Zo gaat Binnendams 26 de voorjaarsstor- men tegemoet! Heemschut heeft de gemeente over deze afkeurens waardige gang van zaken een brief op poten geschreven en gemaand tot het nemen van effectieve stappen om de restauratie zo snel mogelijk ter hand te laten nemen. Centrumplannen Leidschendam. Eind januari heeft voorzitter J. Amoldusvan 'Erfgoed Leidschendam' de met advisering van Heemschut Zuid-Holland geschreven nota Het centrum, centraalaangeboden aan het gemeentebestuur en de plaatse lijke politici. De opgetrommelde pers zorgde voor de nodige posi tieve publiciteit. Centraal in de nota staat het standpunt dat het verleden veel meer inspiratiebron voor de planvorming zou moeten zijn dan tot nu toe het geval is geweest. Inmiddels hebben de winkeliers in het oude centrum belangstelling getoond voor de ideeën zoals ontvouwd in de nota. Het wachten is nu op een reactie van gemeentebestuur en politiek. De Hooghkamer Voorhout Heemschut Zuid- Holland volgt al enige tijd de gang van zaken rond de monumentale boerderij De Hooghkamer langs de provinciale weg door Voorhout. Het idee om hem geschikt te maken als tehuis voor minder validen lijkt van de baan. De boer derij wordt te koop aangeboden, met restauratieverplichting ook voor de bijbehorende, losstaande schuur en moet na restauratie en herbestemming als smaakmaker in een kleinschalig nieuwbouwplan met losstaande villa's gaan funge ren. Er hebben zich volgens een bericht in de pers 30 kopers gemeld. Heemschut Zuid Holland juicht niet te vroeg en blijft alert. Gemeenten, informeer ons Zuid-Holland Helaas is Heemschut Zuid Holland de laatste tijd een aantal malen geconfronteerd met gemeentebe sturen die bepaalde toezeggingen niet gestand doen. Het gaat dan veelal om het tijdig informeren omtrent de voortgang van plannen rond monumenten, al dan niet beschermd. Als Heemschut tijd en moeite neemt met een gemeente van gedachten te wisselen over monumentenkwesties - bemoei enis overigens die vaak op prijs wordt gesteld - is het dan teveel gevraagd een toezegging omtrent Alexander van Grevenstein, directeur van het Bonnefantenmuseum in Maastricht (littks) bekijkt trots de oorkmtde bij de prijs Monument van de Toekomst, die de jury van het tijdschrift het museum toekende. Naast hem A.H.A. Lutters, voorzitter van Heemschut Limburg en juryvoorzitter J. Kamerling

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 21