Heemschut actief Heemschut april 2000 OVERIJSSEL Voetbruggetje Deventer Aan het Pothoofd, een aan de historische buitenkant van Deventer gelegen oude laad- en losplaats, worden veertig apparte menten gebouwd. Vlakbij ligt een oude voetbrug over de Buitengracht. Hoewel hij net buiten het plangebied valt, vraagt Heemschut Overijssel toch alvast aandacht voor deze brug. In het bouwplan is namelijk ook een voetgangersbrug over de gracht opgenomen, tussen de vier gebouwen door. Heemschut wijst in een brief aan het Deventer gemeentebestuur op het historisch belang van de oude, bestaande voetgangersbrug. Deze ligt op landhoofden die deel uitmaakten van het vroegere sluis- complex tussen de Buitengracht en de Haven. Heemschut wil te zijner tijd een pleidooi voeren voor restauratie van dat sluiscomplex. Daarom vraagt zij het college ervoor te zorgen dat er bij de bouw van de appartementen geen situ aties ontstaan die schadelijk kunnen worden voor de latere restauratie van de sluisjes. Daarbij is ook de afwerking van de Buitengracht van belang. Heemschut blijft tegen verbouwing Nijenhuis Wijhe Zoals eerder gemeld is het bestemmingsplan waarin de verbouwing van havezate het Nijenhuis in Wijhe mogelijk wordt, opgeschort. Het plan was al goedgekeurd door de provincie Overijssel en de gemeente Wijhe, na een uitspraak van de Raad van State is het nu opgeschort, waarmee de plannen voorlopig van de baan lijken. Jammer dat Heemschut, één van de eerste organisaties die zich verzette tegen de plannen, op het laatst afhaakte. Op formeel juridi sche argumenten heeft Heemschut de procedure in het kader van een vergunning krach tens de monumentenwet niet doorgezet. Inhoudelijk echter blijven de bezwaren onverminderd en onveranderd van kracht. Toen bekend werd dat na de uitspraak van de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de verbou wingsplannen op zijn minst een flinke vertraging hebben opgelo pen, verschenen in de pers juichende uitspraken van de instanties en organisaties die de procedure wel hebben doorgezet. Omdat Heemschut, zoals gezegd om juridische redenen, afhaakte, werd de stem van de Bond in dit stadium helaas niet gehoord. Inmiddels heeft PC-voorzitter Herman Smit in een brief aan GS van Overijssel opgemerkt dat Heemschut zich principieel buiten de discussies heeft gehouden over de vraag of een uitbreiding van het Nijenhuis gewenst zou zijn. Heemschut heeft het provinciale voornemen als een gegeven aan vaard en van daaruit gepleit voor het serieus bezien van alternatieven. Alternatieve die in de plaats zouden komen van een ingreep in het kasteel zelf. Heemschut Overijssel dringt er in de brief op aan om de huidige status quo niet ongebruikt te laten verlopen, waardoor een verhar ding van de standpunten en een weinig vruchtbare en langdurige strijd in het verschiet komen te liggen. 'Het zou toch mogelijk moeten zijn om in een hernieuwd overleg tussen alle betrokken partijen te zoeken naar aanvaardbare alter natieven', aldus de brief. De Bond biedt in het belang van de zaak gaarne aan bij dat overleg een rol te spelen, als daaraan behoefte zou bestaan. Wavin kantoorpand Zwolle Het voormalige Wavin kantoorgebouw in de wijk Holtenbroekin Zwolle staat op de nominatie om afgebroken te worden. Het gebouw moet het veld ruimen voor een nieuwe huis vesting voor ouderen. Heemschut vindt dat het pand moet blijven staan, hetgeen naar de mening van technisch adviseur Bert van Leeuwen ook goed mogelijk is. Hij heeft namens Heemschut een brief aan de gemeente geschreven waarin wordt aangedrongen om het Wavinkantoor niet af te breken. Van Leeuwen omschrijft het oude kantoorgebouw als een prachtige compilatie van alles wat in die tijd gangbaar was...' Henk Nieuwenhuis, PR-medewerker Heemschut Overijssel tel. (0512) 356808. NOORD-HOLLAND Stolpboerderij mag niet weg Kolhorn In het nummer van februari maakten wij al melding van onze 'verbazing en teleurstel ling' over de verklaring van geen bezwaar, die de Rijksdienst voor de Monumentenzorg afgegeven heeft aan de gemeente Niedorp voor de voorgenomen sloop van de stolpboerderij Van der Oord in Kolhorn, notabene gelegen binnen het beschermde dorpsge zicht. Het blijkt, dat de gemeente ook deze dienst onkundig heeft gelaten van onze voorstellen, waarin Heemschut Noord- Holland een alternatief plan had voorgesteld voor de invulling van dit bestemmingsplan. Inmiddels hebben wij een onder houd met de Rijksdienst gehad, waarin deze zaak is 'gladgestreken'. Tegen de art. 19 procedure, waar in vooruit kan worden gelopen op wijziging van een bestemmings plan, heeft Heemschut bezwaar gemaakt. Een en ander heeft intussen geleid tot een meer open benadering door tussenkomst van de burgemeester. De boerderijen stichting Noord-Holland is door ons ook attent gemaakt op de bedreiging van het cultuur historisch erfgoed. Zij is nu in het overleg betrokken en tekent evenals Heemschut bezwaar aan. Stadsboerderij niet slopen Hoorn Heemschut en de monu mentencommissie van de gemeente Hoorn hebben zich tegen de voorgenomen sloop van de voormalige stadsboerderij aan de Draafsingel gekant. De monu mentencommissie wil het pand op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. De nieuwe eigenaar van het totale perceel wenste alles met de grond gelijk te maken en er een nieuw bouwplan te realiseren. De vereniging Oud-Hoorn had in november 1999 al bij het college van B en W gepleit voor behoud van de uit 1876 daterende boerde rij. Het hoofd monumentenzorg van Hoorn, de heer Boezaard tevens lid van Heemschut Noord- Holland zou verder graag zien, dat de op het terrein staande voorma lige villa Schermeroord uit 1925, die de projectontwikkelaar ook wil slopen eveneens wordt behouden. Dit pand werd door de Hoornse architect Langius gebouwd als herenhuis voor de distillateur P.J. Schermer. Streekplan Haarlem Heemschut Noord- Holland heeft op twee punten bezwaar aangetekend tegen het streekplan Zuid-Kennemerland, dat de provincie Noord-Holland wegens procedure fouten opnieuw ter visie moest leggen. De havenplannen in de Wijkermeerpolder acht zij een directe en ontoelaatbare aantas ting van de - inmiddels wereldmo nument geworden - Stelling van Amsterdam. Dank zij de provincie zelf, die dit verdedigingswerk uit eind 19de eeuw op haar provin ciale monumentenlijst zette, is dit cultuurmonument als geheel beschermd. In het recente streek plan is dat ook nog eens ten over vloede verwoord de Stelling van Amsterdam zal als samenhangend geheel behouden worden hoofdlijn 4 pag. 35 Dit in tegenspraak met de tekst in hoofdlijn 3 3 twee pagi na's daarvóór achter de sluizen zal de Wijkerpolder ten zuiden van de Noorderweg worden ontwikkeld tot havengebied. Naar de mening van Heemschut worden door deze havenplannen maar liefst drie forten van de Stelling bedreigd als gevolg van de doorbreking van de samenhang. Zoals schootsvelden, die nog intact zijn en een wezen lijk onderdeel van de overwegin gen van de UNESCO vormden om de Stelling tot wereldmonu ment te verklaren. Dit laatste was ook voor de provincie zelf reden tot bescherming. 18

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 20