Uitnodiging Algemene Vergadering van Leden De voorzitter van de vereniging Bond Heemschut, ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, nodigt de Heemschut-leden uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Leden op zaterdag 20 mei 2000 om 11.00 uur in het Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10 te Utrecht (toegang vanaf 10.45 uur). 17 Deze vergadering wordt bijeengeroepen conform artikel 13 lid 4 van de statuten. Tijdens de vergadering wordt door het Dagelijks Bestuur verslag uitgebracht over het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar en wordt het te voeren beleid uiteengezet. Het bestuur heeft staatssecretaris van Cultuur, dr. F. van der Ploeg, bereid gevonden een uiteenzetting te geven over het Belvedere beleid van de overheid en de rol die het particu lier initiatief daarin kan spelen. Programma - Welkomstwoord door de voorzitter van de Bond Heemschut - Korte introductie over het nieuwe Centraal Museum door de heer R.Tjan, hoofd Bureau Presentatie - Uiteenzetting Belvedere beleid door staats secretaris van Cultuur, dr. F. van der Ploeg -Jaarrede van de voorzitter - Opening Algemene Vergadering van Leden Agenda: 1. Verslag AVL van 22 mei 1999 te Haarlem 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Financiële jaarstukken 1999 Bond Heemschut(*) 4. Jaarverslag 1999 Bond Heemschut 5. Benoemingen: mr.H.F. Wolgen, voorzitter Provinciale Commissie Groningen drs. H. Smit, voorzitter Provinciale Commissie Overijssel 6. Herbenoemingen: ir. P.C. Groen, lid Algemeen Bestuur Bond Heemschut drs. F.J.A. IJsselmuiden, lid Algemeen Bestuur Bond Heemschut 7. Rondvraag 8. Sluiting vergadering Na sluiting van de vergadering volgt een uiteenzetting van het middagprogramma door mevrouw G. Schilte, coördinator publieks activiteiten Bond Heemschut. De stukken bij de met een gemerkte agenda punten kunt u vanaf 8 mei a.s. opvragen bij het bureau van de Bond Heemschut, tel. 020-6225292. De toegang tot de Algemene Vergadering van Leden is gratis. Alle leden hebben, op vertoon van de reeds toegezonden lidmaatschapskaart en na tekening van de presentielijst voor de aanvang van de vergadering, stemrecht. Na de vergadering vinden er voor de leden en hun introducé(e)s twee excursies plaats, die rond 13.00 uur zullen aanvangen. Het gebruik van de lunch is afhankelijk van de gekozen excursie. Excursie A (maximaal 40 deelnemers) Na een boottocht door Utrecht, met lunch aan boord, volgt een bezoek aan De Balije, het deel van het Duitse Huis dat in bezit is van de Ridderlijke Duitsche Orde (zie het artikel elders in dit nummer). Tevens staat een stads wandeling (duur ca. 45 minuten) door het historisch zeer interessante gebied rond de Mariaplaats op het programma. Het Centraal Museum in Utrecht met de nieuwe aanbouw. Foto Centraal Museum. Excursie B (maximaal 40 deelnemers) Na een lunch in het Centraal Museum, volgt een rondleiding langs de tentoonstelling over Theo van Doesburg, die te zien is in de Stallen van het museum. Na afloop van de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid het verbouwde Centraal Museum bekijken. De excursie wordt afgesloten met een boottocht door de grachten en singels van Utrecht. Het einde van beide excursies is voorzien om ca. 16.30 uur, waarna wij op een nog nader te bepalen locatie gezamenlijk de dag afsluiten met een drankje. Opgave excursies U kunt zich opgeven vóór 13 mei a.s. door 25,- p.p. over te maken op giro 124326 t.n.v. Bond Heemschut te Amsterdam, o.v.v. 'excursie AVL 20 mei', uw naam, het aantal personen en de letter (A of B) van de excursie die uw voorkeur heeft. Het maximaal aantal deelnemers per excursie is 40. Aanmeldingen worden behandeld in volg orde van binnenkomst van de betaling. april 2000 Heemschut

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 19