april 2000 Heemschut 15 (1719-1792) wordt toegeschreven.15 Hiervoor ontbreken echter voldoende aanwijzingen.Schouman schildert voor al veelkleurige, vaak grote en exotische vogels in arcadi sche landschappen.'7 Het behang in het Van de Perrehuis heeft niets daarvan en is nader onderzoek waard. Het verdient aanbeveling daarin Abraham Mertens (1757-1823), Middelburgse navolger van Schouman, te betrekken. De 'Kabouterkamer' is een deel van de voormalige grote rechtszaal waar geen enkel ornament meer aanwezig was. De architect heeft hier gekozen voor een hedendaagse wandversiering waarvoor Frans Franciscus wordt aange zocht die de muren van de zaal decoreert en bovendeur stukken met kabouters zonder omlijsting schildert. Een boeiend contrast met de overige ruimten, dat het inbed den van cultuurhistorisch erfgoed in het 'nu' materiali seert! Dat doet ook het werk van kunstenares Lydia Schouten die teksten uit een scheepsjournaal van de West Indische Compagnie in en buiten de gebouwen aanbrengt, daarmee oud en nieuw verbindt met de archieffunctie. Bevorderende factoren voor het slagen van het project Interessant is het om te weten welke factoren bevorderend werken voor het tot stand komen van dit resultaat. Keerpunt in de benadering was zonder twijfel het initiatief van het bureau van de Rijksbouwmeester om een bouwhistorisch onderzoek te verrichten en dat als uitgangspunt voor verdere gedachtenbepaling te nemen. Een tweede factor is de kwaliteit van de architectonische benadering: een heldere, integere en bij de start van het project geëxpliciteerde en beargumenteerde visie op het pand en zijn omgeving. De van die visie consistent afge leide uitgangspunten en planvorming resulteren in een kwalitatief hoogwaardig ontwerp. De derde factor van betekenis is optimale medewerking en deskundigheid van de zijde van opdrachtgever, gebrui ker en gemeente. Tenslotte is essentieel de relatief lage kostprijs van 350 per vierkante meter per jaar.1* Dit bedrag is laag te noemen, gelet op het niveau van restaura tie en de enorme technische en constructieve prestaties, nodig om de archiefkelders drie verdiepingen onder het maaiveld te bouwen. Met dit project hebben de Rijksgebouwendienst, het Zeeuws archief en de architecten Verlaan Bouwstra en Benthem Crouwel aangetoond dat hoge kwaliteit en func tionaliteit elkaar niet bijten, integendeel met een goed doordachte visie elkaar versterken! De maatschappelijke relevantie van architectuur is onder meer dat het uiteinde lijk bepalend is voor het functioneren van mensen. De positieve uitstraling van dit ontwerp is veelbelovend. Dn. J.J. Bollebakker is voorzitter van Heemschut Zuid-Holland. Het Zeeuws archief geeft ter gelegenheid van de officiële opening een boek uit waarin het Van de Perrehuis en zijn bewoners centraal staan. Onder de titel: Het Van de Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving. Prijs 75,-. Van de Perrehuis, Vlissingen Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Gebruiker: Zeeuws Archief Architecten: Verlaan Bouwstra Vianen Benthem Crouwel Amsterdam Aannemer: HBG Capelle a/d IJssel Onderaannemer restauratie: Peters, Middelburg Noten en literatuur: 1 Dijkstra, J. Haan, M.J.A. de; Archeologisch onderzoek achter het 'Van de Perrehuis', Middelburg, R.O.BAmersfoort 1998. pp. 8-10; 39-40. Zie ook: 2 Smook, R.A.F.; Binnensteden veranderen. Zutphen 1984. 3 Henderikx, P.A.; De oudste bedelordekloosters in het Graafschap Holland en Zeeland. Dordrecht 1977. 4 Koops, R.L.; De Plattegrond van Middelburg van Comelis Goliath. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1987. 5 Bakker, I.C.; Bouwhistorisch Onderzoek Van de Perrehuis Middelburg. Deel 1 en 2. Delft 1985. [deel 2 afb. 1,1],Tekening ca 1730, M. Brouerius. Bij restauratie gevonden funderingsresten van de kapel bevestigen de reconstructietekening van Iris Bakker uit 1985. 6 Het huis van den Brande is verloren gegaan bij het bombardement in 1940. Van Van Baurscheit bestaat in Middelburg nog de Koepoort; in Koudekerke buitenplaats 'Der Boede' (1728); in Vlissingen: het van Westerwijckhuis oftewel 'Het Huis met de Beelden' (1730) waarvan de voorgevel is verplaatst naar de Hendrikstraat. Het Van Dishoeckhuis (1732) aldaar is ca 1980 gesloopt. 7 F. Baudouin; Architectjan Pieter van Baurscheit dejonge 1699- 1768. Lier 1950. p 323. 8 Meischke, R.; Zantkuijl, H.J.; Rosenberg, P.T.E.E.; Huizen in Nederland. Deel Zeeland en Zuid-Holland. Amsterddam/ Zwolle z.j. pp 122, 123. 9 Traa, P.C. van Jongeling-Roth,J.M.M.; Nusselder, E.J. (red); Bouwhistorische documentatie en waardebepaling. Huis van der Perre. Deel 1 en 2. Rijksgebouwendienst z.j. ca. 1988. Deel I. pp. 11-14. 10 Jaarboek 1997. Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Zwolle/Zeist 1997. pp 60,199. 11 Het bouwhistorisch onderzoek van het bureau van de Rijksbouwmeester is ingezet door ir. Evert Jan Nusselder die tevens de redactie van het rapport voerde. Deze omwenteling in benadering heeft daarna geleid tot een stroom van bouwhistori sche rapporten van het rijksmonumentenbezit. 12 Verlaan Bouwstra, Benthem Crouwel; Rijksarchief in Zeeland. Definitiefontwerpdd 28 maart 1996. 13 E.J. Kalf; Drie Leyniers-tapijten te Middelburg. In: Artes Textiles V, Gent, 1959/60! 14 Uitvoering kleuronderzoek: ir. Jacqueline Tegelaar; adviezen: ir. Mariëlle Polman (RdMz) en ir. E.J. Nusselder (bureau Rijksbouwmeester); laboratorium onderzoek: Instituut Collectie Nederland, Amsterdam. 15 Unger, W.S.; De monumenten van Middelburg. Maastricht 1941. pp 134, 13 5Unger maakt geen melding van Schouman in het Van de Perrehuis, wel in het huis van Van Citters. 16 P.J. Schoon; Twee vogelbehangsels van Aert Schouman. In: Bulletin DordrechtsMuseum, jrg. 21 nr. 3. 17 Bol, L.J.; Aart Schouman. Ingenious painter and draughtsman. Doornspijk 1991. 18 De totale kosten inclusief installaties: globaal 35 miljoen gulden. Bij 10.000 vierkante meter is dat 3.500/nr. Kostprijs op jaarbasis tegen 10%:/350/nv'. Bibliotheek, gemaakt van Van Baurscheit's atelier in Antwerpen. Foto Marco de Nood. Opname januari 2000. Met dank aan: Drs. Inge Breedveldt Boer. die brieven van J.P. van Baurscheit ter beschikking stelde; Dordrechts Museum; Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg; Zeeuws Archief, Middelburg.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 17