12 Heemschut april 2000 Kaart Cornelis Goliath ca. 1657/88. Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Reproductiefoto auteur. Restauratie en nieuwbouw De hoofdopzet, de structuur is in gezamenlijkheid door de architecten bedacht. De uitwerking van de restauratie, respectievelijk de nieuwbouw is door Cor Bouwstra en Jan Benthem afzonderlijk gedaan. Juist de samenwerking leidt tot één gebouw. De verschillende details tot verrassende verscheidenheid. Hun beider benadering wordt geken merkt door helderheid en visie en is mede daardoor goed op elkaar afgestemd. Aan de tekst van het definitief ontwerp ontlenen wij het onderstaande:12 Voorgestaan wordt een functionele structuurverdeling tussen oudbouw en nieuwbouw. Restaureren betekent niet het bevriezen van een historische situatie maar het inbedden van cultuurhistorisch erfgoed in het 'nu'. Bij het restaureren moet het behoud van de materie, als drager van de histori sche gegevens voorop staan. Toevoegingen moeten van oorspronkelijke onderdelen te onderscheiden zijn.. De architectonische taal, waarin nieuwe elementen worden vormgegeven is daaraan ondergeschikt. Historische waardebepaling van elementen en structuur voorkomt dat de in het pand aanwezige waarden worden vernietigd. Onder de assumptie dat in een gebouw onder te brengen functies dan ook in overeenstemming met die waarden zijn. Bij distributie van functies over de beschik bare ruimten moet de in het gebouw aanwezige hiërarchie van structuur en ruimten zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Uitgangspunt voor het paviljoenontwerp is een overzich telijk bouwwerk waar bij de entree de opbouw van het gebouw al duidelijk is en er al een blik wordt gegund naar de 'schatkamer' van de archiefkelders. Een tweede uitgangs punt is inpassing in de bestaande historische structuur, met gebruikmaking van de historische gegevens daarvan zoals de ontsluiting van de nieuwbouw voor het publiek, middels het bestaande poortje aan het Hofplein en van het binnenterrein door de doorgang van de Boogardstraat intact te laten. Voor de oostelijke wand is daarom een bakstenen muur gekozen, die het karakter heeft van een tuinmuur. Ook de grenzen van de nieuwbouw zijn histo risch bepaald en wel aan de oostzijde door de lijn die loopt van de poortbebouwing naar de Bogardstraat, aan de westzijde door een grens die de nieuwbouw symmetrisch Plattegrond, met het drie hoekig nieuwbouw- paviljoen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 14