rr rr rrrr 10 Heemschut [fr^ Achtergevel met rechts paviljoen. Foto Marco de Nood, januari 2000. Sablonière. Ook hij is niet de eerste de beste: lid van de Monumentenraad en goed bekend met reconstructies.10 De Lussanet's plan brengt een andere structuur aan in het binnenterrein door af te wijken van de symmetrie die het gebouw kenmerkt en bouwt aan de westelijke zijde een vleugel aan zodat een L-vormige massa ontstaat. In degelijke wederopbouw-architectuur respecteert deze architect de bestaande verhoudingen en sluit met een mansarde kap aan op de hoofdarchitectuur van het pand. Als in 1982 opnieuw uitbreidingsplannen voor de recht bank worden gemaakt lopen de buurtbewoners daartegen te hoop. Omwonenden verdedigen hun biotoop In 1982 wordt het ontwerp-bestemmingsplan Hofplein- Lange Delft gepresenteerd waarin het uitbreidingsplan van de rechtbank is opgenomen. Hiermee wordt het licht op groen gezet voor een uitbreiding van het Van de Perrehuis met 5100 m2: een als verregaand en verziekend beschouwde aanslag op de integriteit van het Van de Perrehuis en van het binnenterrein, in de stad het nog enige gave gebied, dat niet door oorlogshandelingen is beschadigd. De bewoners verenigd in het comité 'De 28ste Wijk' en de 'Mandaatgroep 2010', stellen zich te weer en ondernemen actie. Bij schrijven van 8 april 1982 vragen zij aan Heemschut zich in de zaak te willen verdie pen; bij schrijven van 16 november daaropvolgend wordt de gemeente beargumenteerd voorgehouden dat de ter visie gelegde rechtbankplannen realiteitszin en ieder respect voor monumentale, ruimtelijke en maatschappe lijke waarden missen. Zij - de bewoners - concluderen dat er geen sprake is van een werkelijk zorgvuldig afwegen van deze bouwplannen tegen het historisch belang van dit gedeelte van de binnenstad. Op 23 november van dat jaar vindt een participatiebijeenkomst plaats waar architect Hondius met geheel nieuwe plannen komt. De reacties daarop moeten ook al niet mis te verstaan zijn geweest. Reeds op 8 december antwoordt de gemeente onder meer, niet aan voornoemde realiteitszin te twijfelen en vertrouwt er op dat door het overleg toch een construc tief en goed plan tot stand zal komen. Daarna wordt het stil. Heemschut zet ten stadhuize uiteen wat de desastreuze effecten van dat plan zijn. Dat alles vindt zonder twijfel gehoor; Middelburg heeft een restauratienaam op te houden als het om zijn bijzondere panden en met gangen doorkruiste binnengebieden gaat. Uiteindelijk berichten burgemeester en wethouders bij schrijven van 29 septem ber 1983 dat de werkzaamheden aan het ontwerp-bestem mingsplan tot niet nader bepaalde datum zijn opgeschort. De factor tijd werkte gunstig: bij justitie komt men tot april 2000

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 12