HET VAN DE PERREHUIS IN MIDDELBURG GERESTAUREERD m Hans Bollebakker Een opmerkelijke symbiose van rococo en moderne architectuur Het bijzondere aan de restauratie van het Van de Perrehuis in Middelburg is het evenwicht tussen restauratie en nieuwbouw: helder, transparant en functioneel. Het resultaat: een hoog waardig gerestaureerd 18de-eeuws patriciërshuis met een in hedendaags ontwerp uitgevoerde aanbouw, die een boeiend contrast daarmee vormt, en een nieuwe dimensie aan de historie toevoegt. (p (p (p (p cp <p <p L 8 Heemschut Vooraanzicht. Tekeningen: Verlaan Bouwstra en Benthem Crouwel architecten. Het Van de Perrehuis is oorspronkelijk een ontwerp van de Antwerpse architect Jan (Johan) Pieter van Baurscheit de Jongere (1699-1768), dat dateert uit 1762/63. Recent archeologisch onderzoek (1988) geeft informatie over het vroegste ontstaan van het terrein. Daar worden restanten van een Karolingische ringwalburgopgegraven, die in de late 9de eeuw was opgericht als bescherming tegen de Vikingen. De gracht van de ringwalburg moet gelegen hebben achter het Van de Perrehuis, is van natuurlijke oor sprong, en mogelijk gevormd door de loop van het riviertje de Arne. Dit in tegenstelling tot de gegraven zuidzijde van de gracht die nu nog heet 'Lange Delft' (delven graven).1 De contouren van de burcht zijn in het stratenpatroon nog goed te herkennen.2 Ook worden restanten van het Minderbroedersklooster uit 1242 gevonden,3 maar van het oorspronkelijke Duitse Huis geen spoor. Dat wekt ook geen verbazing want inmiddels weten we dat het Van de Perrehuis precies op de plaats van het Duitse Huis is gebouwd. De Commanderij van de Ridders der Duitse Orde De vroegste aanwijzing van het bestaan van de comman derij treffen we aan in een beschrijving uit 1317 waarin onder meer wordt gemeld dat 'Ende in 't jaar 1317 deden Heer Herbern van Dronghen die Lantcommandeur dat huys en de kerkck buten Middelburch afbreken, ende dede dat huys met een capelle binnen Middelburgh setten.' De commanderij heeft de ridders, die vriend schappelijke relaties met Philips II onderhielden, tot huisvesting gediend tot 1574, het jaar waarin Willem van Oranje de stad inneemt. Afbeeldingen van het Duitse Huis zijn niet bekend. Jacob van Deventer tekent het in op zijn kaart uit ca 1550. Ook op de vogelvlucht kaart van Comelis Goliath1 uit 1657, herzien in 1688, is het Duitse huis welis waar minimaal afgebeeld, maar net genoeg om aanleiding te vormen voor Iris Bakker daarin een treffende gelijkenis te bespeuren met de tekening van het Duitse Huis in Utrecht.5 april 2000

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2000 | | pagina 10