augustus 1999 Heemschut 33 Kasteelruïne Wijk bij Duurstede. Foto A.A. Dullé scholen. Andere instanties waar de NKS mee samenwerkt, zijn de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, de ANWB, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de stichting Nationaal ContactMonumenten, waar de NKS een zetel in het bestuur heeft. Een belangrijke activiteit van de NKS is ook de ondersteuning van lokale acties voor bedreigde kastelen. Een taak die vergelijkbaar is met het beschermingswerk van Heemschut en het is dan ook niet moeilijk om 'gevallen' te noemen waarmee beide organisaties zich bemoei(d)en: de plannen voor herbouw van de Valkhofburcht in Nijmegen, de uitbreiding van de NedCarfabrieken bij kasteel Wolfrath in Born en de nieuwbouwplannen bij Het Nijenhuis in Heino. Educatie Het bevorderen van kennis over kastelen in zo breed mogelijke kring, is de derde kerntaak van de NKS. Het aanbod strekt zich uit van lespak ketten voor het basisonderwijs tot een leerstoel aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. In de afgelopen jaren is door Kylstra op het gebied van jeugdeducatie veel bereikt. Zo zijn er voor de bovenbouw van de basisschool een reizende tentoonstelling over kastelen en een lespakket getiteld 'Het kasteelHuys en Borg'. Binnenkort verschijnt er voor deze doel groep ook een lespakket over landhuizen. Voor het Voortgezet Beroeps Onderwijs is er 'Het kasteel bij jou in de buurt', een pakket dat aansluit op het zgn. omgevingsonderwijs. Helaas is er nog geen geld beschikbaar voor materiaal voor de onderbouw van het basison derwijs. Aan het andere uiteinde van het educatieve spectrum staat de in 1964 ingestelde leerstoel Materiële Cultuur der Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. De eerste die deze stoel bezette was prof. dr. J.G.N. Renaud. Hij werd in 1987 opgevolgd door prof. drs. H.L. Janssen. Momenteel worden per jaar zo'n dertig studenten geschiedenis, kunstgeschiede nis, algemene letteren en bouwkunde (Delft) opgeleid tot bouwhistorici. Bij het onderdeel kennisverbreding mogen de vele publicaties van de NKS niet onvermeld blijven. We noemen het in 1996 verschenen standaardwerk '1000 jaar kastelen in Nederland', dat inmiddels is uitverkocht, en de populaire gidsjes 'Kastelen in Nederland, opengesteld voor bezichtiging' en 'Kastelen geschikt voor evenementen'. De in 1983 begonnen losbladige serie 'Castellogica', met gedegen wetenschappelijke artikelen, is onlangs afgerond. De begunstigers en relaties van de NKS ontvangen met ingang van dit najaar in plaats van 'Castellogica' regelmatig een nieuwsbrief met informatie, een activitei tenagenda en het laatste nieuws over de NKS. Daarnaast zal de wetenschappelijke inhoud voortaan gedekt worden door een serie jaarlijks uitkomende boekjes over een bepaald thema of kasteel. De NKS bouwde in haar ruim vijftigjarige bestaan een schat aan documentatie over kaste len en een goed uitgeruste bibliotheek op. Enkele jaren geleden werd bovendien de Stichting Kastelen Lexicon Nederland opge richt, met als doel om een databank te vormen van relevante gegevens over alle tot ca. 1600 gebouwde kastelen in Nederland. We moeten daarbij denken aan architectuur- en bouwhisto rische, archeologische, sociaal-economische en historisch-geografïsche gegevens, die kunnen dienen als basisinstrumentvoorhet weten schappelijk onderzoek en als beleidsinstrument voor eenieder die zich bezighoudt met de instandhouding en bescherming van kastelen. Kylstra wil hier in de toekomst ook informatie aan toevoegen over de huidige bestemming, de eventuele bezoekmogelijkheden, toeristische gegevens, routebeschrijvingen, enzovoort. Dit alles om de belangstelling voor kastelen bij een breed publiek levend te houden, zodat niemand ooit nog aan het bestaansrecht van deze bijzondere monumenten zal twijfelen. Drs T. Kloos is de nieuwe PR-functionaris van de Bond Heemschut. Nadere informatie: Nederlandse Kastelenstichting, tel. 0343-578995, website: www.kastelen.nl.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1999 | | pagina 35