De commandobunker van de Atlantikwall Jan-Derk Gerritsen Een omstreden monument Als je niet beter wist, zou er geen reden zijn de Atlantikwall niet evenzo te nomineren als wereldmonument als een Stelling van Amsterdam of een Hollandse Waterlinie. Nog meer zou, gelet op de immense lengte, de Chinese muur - ook gedecoreerd met zo'n Unesco-vignet - ermee vergelijkbaar zijn. 8 Heemschut De in het groen verborgen Blaskowitz-bunker in Hilversum. Maar ja, we weten beter. Het zou wonden openrijten van de levenden, voor wie elke verheerlijking van de 'monumenten', die de nazi's hebben achtergelaten na 1945, onver teerbaar is. Geen excuus, dat het toch maar Napoleon was, die als eerste de Adantische kust van Den Helder tot Gibraltar met forten bevei ligde, zou ertoe doen. Hider had het toch maar afgemaakt, dat immense karwei, dat gelukkig geen weerstand heeft kunnen bieden aan onze bevrijders. En wie onder hem geleden heeft, vergeet die naam niet meer. Dat men zich in Hilversum sterk maakt voor het behoud van deze wall mag merkwaardig heten, omdat er weinigen zullen zijn, die dit dorp aan zee zullen situeren. Strategisch gezien echter lag het voor de hand, de Nederlandse commandobunker van genoemde kustverdedi ging, veilig achter de duinen en in het binnen land te bouwen. En daar ligt hij nog steeds: in het Kannesheuvelpark. Daar stond tot 1942 het tehuis voor verstandelijk gehandicapte Joodse kinderen van de Rudelsheimstichting. En we weten allen, wat er ook met hen gebeurd is. Nadat de laatsten gedeporteerd waren, nam het oppercommando van de Duitse troepen in Nederland er zijn intrek. Tot 1945 voerde generaal Christiansen er het bevel. Op het eind van de oorlog was dat generaal-overste Blaskowitz, een Pool van origine, die in 1945 in Hotel De Wereld in Wageningen namens het Duitse leger de capitulatie tekende. Naar hem wordt de nog bestaande bunker, die in de eerste oorlogsjaren op het terrein is gebouwd, de Blaskowitzbunker genoemd. Die naam mag minder beladen heten, omdat hij één van de weinige Duitse officieren was, die al in 1939 protesteerde tegen de moorddadige handelin gen van de SS tegen de joden in Polen. Menno van Coehoorn Heemschut wil zich om meerdere redenen toch achter het standpunt van de Stichting Menno van Coehoorn scharen, dat de bunker het behouden waard is. Het is de grootste bunker in zijn soort in ons land met zijn zestig meter lengte en 22 meter breedte. Hij is meer dan 50 jaar oud en nog in ongeschonden oorspronke lijke staat. Als onderdeel van de laatste fase van permanente vestingbouw mag het een uniek 'herinneringsteken' genoemd worden. De Raad voor Cultuur heeft al een positief advies uitge bracht aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Raad van de gemeente Hilversum heeft zich ook voor behoud uitge sproken. De Stichting Menno van Coehoorn heeft een inmiddels geaccepteerd verzoek bij de Rijksdienst ingediend, de bunker op de voorlo pige monumentenlijst te plaatsen. Bouwplan In 1996 heeft de gemeente Hilversum het gehele kazerneterrein, dat in gebruik was bij Defensie, aangekocht en een projectontwikke laar opdracht gegeven tot een bouwplan. Oorspronkelijk ging de ontwikkelaar uit van sloop van alle gebouwen, inclusief de bunker. De gemeente geeft echter voor de sloop van deze laatste geen vergunning af. Bovendien is de projectontwikkelaar er inmiddels achter, dat het vestingwerk zo massief en solide gebouwd is, dat sloop bijna ondoenlijk lijkt. Er schuilt echter nog een klein addertje onder het gras en dat is, dat het onderzoek bij de Rijksdienst naar de architectuur van na 1940 nog maar kort geleden in gang is gezet en dat bij de Dienst onvoldoende vergelijkingsmateriaal voorhan den is om een gedegen afweging te maken van de onderdelen. In elk geval is sloop vooralsnog van de baan, zolang dit 'monument' op grond van art.3 van de Monumentenwet op de voor lopige lijst staat. Jan-Derk Gerritsen, PR-medewerker van Heemschut Noord-Holland. augustus 1999

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1999 | | pagina 10