Na half jaar nog geen regeling voor schade aan monumenten na aardbeving 3 Heemschut IN DIT NUMMER TIJDSCHRIFT VAN DE BOND HEEMSCHUT opgericht in 1911 Beschermvrouwe: H.M. Koningin Beatrix REDACTIE: Drs. J. Kamerling, eindredacteur Drs. A. M. ten Cate Drs. H. C. Franssen VERDER WERKTEN MEE: J.Ph.G. Kaajan, Utrecht Friggo Visser, Nieuw Buinen Yvonne Schouten, Utrecht Leo v.d. Meule, Leidschendam G.J. Borger, Amsterdam Wim de Wagt, Heemstede Hans Fuchs, Leiden Math Berkers, Raalte Richard Kers, Deventer H. Knijtijzer, Amsterdam H.H. Kok, Druten Ernst Dienaar, Amsterdam Artikelen, voorzien van auteursnaam, zijn geheel voor rekening van de auteur. LEDENADMINISTRATIE: postbus 1, 3740 AA Baarn, tel. 02154-82290 Postgiro 4702230 Lidmaatschap 50,- per jaar Voor 65+ 35,- en voor 30- 25,— Opzegging alleen vóór 1 december. CORRESPONDENTIEADRES BOND HEEMSCHUT: Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam: tel. 020-6225292 fax.nr. 020-6240571 - CORRESPONDENTIE VOOR ADVERTENTIES: Bosch Keuning: Channa Molenaar Postbus 13740 AA Baarn tel. 02154-82345 gironummer 4988 GRAFISCHE VERZORGING: grafische bedrijven Bosch Keuning - Baarn REDACTIE RAAD: mr. C.J. Vogel (voorz.) drs. J. Kamerling, Amsterdam (secr.) B.J.M. Duimel (alg. directeur) H. Knijtijzer, Amsterdam P. de Ruijter, Hilversum JAARGANG 69 NO. 6, DECEMBER Heemschut verschijnt minimaal 6x per jaar 992 Heemschut maakt zich zorgen over de trage afwikkeling van de schade aan het culturele erfgoed als gevolg van de aardbeving op 13 april, die vooral de provincie Limburg trof. Uit een inventarisa tie van de schade door restaura tie-experts is gebleken, dat de schade in Limburg ruim 30,5 mil joen gulden beloopt. In een brief aan de Vaste Kamercom missies voor Binnenlandse zaken en Welzijn en Cultuur dringt Heemschut er bij de de commissies op aan de ministers van BiZa en WVC aan te manen zo snel mogelijk iets met de inmiddels ter beschikking gestelde gegevens te doen, overeenkomstig de motie-Koffemans, die door de Tweede Kamer is aangenomen. 'Er zijn nu ruim zes maanden ver streken sinds de aardschok', zo schrijft Heemschut, 'en er is nog geen duidelijkheid of en zo ja hoe veel middelen voor herstel van de schade beschikbaar komen. Gezien de financiële risico's durft niemand met herstel van grotere ob jecten te beginnen voordat er klaar heid is t.a.v. de procedure, de over heidsbijdrage en de eigen bijdrage etc. Wanneer is nu eens een ant woord van de minister te verwach ten? Heemschut wijst er ook op, dat het bestaande WVC-instrumentari- um voor het herstel van de grote schade beslist ontoereikend is. De kwestie zal zeker een kabinetszaak moeten worden. De heer J. Kneepkens van het Gou vernement van Limburg bevestigt, FOTO OMSLAG: Tegeltableau van Franciscus Herman Bach (1865-1956) met Stedemaagd van Groningen. Aan de wand van de stationshal van Groningen aan haar voeten de gevleugelde wielen als symbool van de Spoorwegen. Daaronder het stadswapen met van links naar rechts in symbolen gevat de industrie, de geneeskunst, de wijsheid en de landbouw. (foto Peter Tahl) dat door alle vertraging restauraties niet van start gaan. Uit de inventarisatie blijkt, dat de schade zich beslist niet beperkt tot Roermond en omgeving maar dat de aardbeving uitstraling heeft gehad naar heel Limburg, met alle gevol gen vandien. In Roermond werden de Minderbroe- derskerk en de Munsterkerk het zwaarst beschadigd (schade in bei de gevallen rond 1,2 miljoen). In Zuid- en Midden-Limburg liepen kas telen als Gulpen (schade bijna een miljoen)- en Kasteel Daelenbroek bij Melick en Herkenbosch (zes ton) grote schade op. Jugendstil-tegeltableaus In dit nummer veel aandacht voor de Jugendstil. Een van de winnaars van de Heemschut Persprijs Friggo Mis ser beschrijft de prachtige, bij haast niemand bekende Jugendstil-tegelta bleaus in de stationshal van het Gro ninger station, die in 1968 bij een verbouwing aan het oog werden ont trokken. Het Jugendstil-interieur van het kantoor van het Nieuwsblad van het Noorden verhuist naar het Gro ninger Museum. In deze Heemschut ook de plannen voor de dreigende aantasting van de karakterisstieke perronoverkapping van het station van Den Bosch. En over het Duitse Huis in Utrecht is er goed nieuws. Jaap Kamerling Perspectief voor Duitse Huis 4 Passerel door perronkap 5 Jugendstiltableaus 8 Jugendstil in Utrecht 12 Monument en fiscus 15 Bouwhistorisch onderzoek 17 Landbouw moet veer laten 19 Kwaliteit landschap 20 Berlage en Amsterdam 21 Restauratie synagoge 26 OLV-toren in de steigers 28 Herenstraat 1 in Raalte 29 Onderhoud 30 Knutteldorp in Deventer 31 Nuchterheid en fantasie 32 Jaarverslagen 33 De dijkverzwaringsdiscussie 34 Exposities 35 Heemschutdag 'n succes 38 Europa Nostra 39 Heemschutnieuws; prov. nieuws 40

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 3