Exposities 35 cultuurgoed in de polder bescher men. Dat alleen al rechtvaardigt een redelijke mate van veiligheid! Vanuit dat perspektief gezien is de huidige norm zeker geen extreme eis. Ook dijken renoveren Wanneer we in onze cultuurrijke ste den constateren, dat oude woonwij ken niet meer middels goed onder houd in stand te houden zijn komen we voor een pijnlijke keus, slopen en nieuwbouw of renoveren. Kostbare processen met moeilijke keuzen. Onze dijken zijn toe aan een ver gelijkbaar proces. Kennis geeft aan dat onderhoud op zich niet toerei kend meer is, maar dat renovatie de aangewezen weg is. Wanneer we een huis renoveren zorgen we wel dat nieuwe technie ken worden toegepast en goede ma terialen worden gebruikt. Bij dijkver- betering gebeurt dat proces eender. Er is één wezenlijk verschil tussen beide renovatieprocessen. Bij de wo ning kan nog gekozen worden voor wel of geen herbouw of renovatie, bij de dijk is die keus er niet, want vei ligheid kan en mag niet op z'n be loop gelaten worden. Degene die de indruk wekt dat de Waalbandijken. en ik beperk me maar tot mijn eigen werkgebied - in hun huidige niet-ver- beterde vorm een verantwoorde vei ligheid bieden, voert een schijnverto ning op. Vele bewoners in het gebied van Groot Maas en Waal weten be ter en dringen aan op voortgang van het renovatieproces. De bulldozer Zien de waterschappen dan alleen maar die dijk? Zijn ze alleen maar te vreden als de bulldozers vernielend door het landschap grommen? Is er geen oog voor cultuur, landschap, flora en fauna? Wanneer je het arti kel van de heer Reitsma leest zou je toch tot de conclusie moeten komen. Jammer dat hij nog niet bij ons langs is geweest. Waterschappen besteden zeer veel geld, kennis en energie aan het in beeld brengen van alle belangen. Een ieder kan daarover meepraten en meedenken. Velen doen dat ook en met succes. Maar dijkverbetering met of zonder verhoging vraagt ruim te. Die ruimte is in ons volle land in de afgelopen eeuw opgeslokt door een veelheid van belangen. Er dienen keuzen gemaakt te worden en daar zit de pijn. Keuzen betekenen per definitie dat niet iedereen, dat niet ieder belang altijd gespaard kan wor den. Maar keuzen maken geeft ook de uitdaging om vervolgens te zoeken naar positieve elementen en die waar mogelijk te doen versterken. Daarin liggen vele kansen opgesloten. Enkele voorbeelden uit de praktijk: - Wanneer een oud en slecht onder houden talud wordt vergraven gaat er flora verloren. Echter wanneer we zorgdragen voor een goede uitvoe ring, terugzetten van de oude boven grond en mogelijkheden scheppen voor een goed uit te voeren aange past beheer hebben jarenlange proeven aangetoond, dat het eindre sultaat op termijn beter is dan daar voor. - Wanneer we karakteristieke objek- ten sparen (en dat is vrijwel altijd het geval!) zullen toch ingrepen in de na bijheid vaak nodig zijn. We proberen in overleg met de betrokkenen dan een toegevoegde waarde te realise ren door in te spelen op locale wen sen als verbetering van de bereik baarheid, extra aandacht voor water overlast, aanvullende erfbeplanting en dergelijke. Door samen op te trekken kunnen kansrijke situaties ontstaan. - Wanneer door aankoop van gron den mogelijkheden ontstaan voor aaneengesloten gebieden met een specifieke landschappelijke waarde wordt daartoe overleg geopend met andere overheden. - Elk dijkverbeteringsplan kent te vens een plan voor nadere land schappelijke inpassing. Wel moet er kend worden dat beplanting en ve getatie e.d. tijd vraagt voor herstel en groei. Wanneer we die tijd accep teren zal een goed ingevuld plan een meerwaarde leveren. Wanneer we bereid zijn de kansen met elkaar op te zoeken en te benutten zijn er veel positieve elementen aan te dragen. Milieueffectrapportage Storend is de foutieve weergave over de ontduiking van de MER. Het artikel alsmede de inleiding op pag. 3 van het augustusnummer van Heemschut bevat op dit onderdeel een hardnekkig misverstand. De MER-plicht bij verbetering of aan passing van waterkeringen geldt, conform de wet, voor die projecten die langer zijn dan 5 km én een dijk- profiel hebben van 250 m2 of meer. Aan dit laatste criterium voldoen de rivierdijken niet, derhalve zijn deze projekten op basis van de huidige wetgeving niet MER-plichtig. Een andere discussie is, of de wet op dit punt niet gewijzigd dient te worden. Een dergelijke vraagstelling zou zuiverder geweest zijn. Inmid dels is door de Unie van Water schappen aangegeven de MER on der zekere voorwaarden toepasbaar te achten bij de dijkverbeteringspro- jekten. Wel moet erop worden gewe zen dat de MER geen keuzen maakt. De MER is een hulpmiddel bij het maken van de keuze. Eerder is aangegeven dat de pijn bij dijkverbe- teringsprojekten ontstaat, juist bij het maken van die keuze. We moeten oppassen dat we door het toepassen van de MER niet ver zanden in de procedures op zich en dat het benutten van de kansen uit het zicht raakt. De kans De huidige dijkverbetering schept kansen voor bewoners, landschap en natuur. De huidige dijkverbetering schept nieuwe veiligheid die noodza kelijk is om ons prachtige polderland, omzoomd door dijken, te bescher men voor nu en later. Dijken verbeteren is vooruitzien. Een moeilijk karwei omdat zoveel belangen een rol spelen, maar het is het zeker waard omdat ze echt on misbaar zijn. Ing. H.H. Kok is secretaris-coördina tor van het polderdistrict Groot Maas en Waal Een toekomst voor Berlage's Am sterdam Zuid. Expositie met vier case studies over de vraag hoe het karakteristieke karakter van Plan Zuid veilig te stellen. Plaats: Zuider kerkhof 72 Amsterdam (metrohalte Nieuwmarkt). Open ma t/m vr 12.30- 16.30 uur. (do. ook van 18-21 uur). T/m 31 december. Gerrit Rietveld 1888-1964. Interna tionale expositie met rondleidingen, excursies, lezingen en films. Plaats: Centraal Museum, Agnietenstraat 1. Open di t/m za 10-17 uur. Zon en feestdagen 12-17 uur. T/m 21 febru ari. Reservering tevoren via VVV noodzakelijk. Inl. 030-362362. Aad de Haas Schilderijen, tekenin gen en grafiek. In Het Kasteel van Rhoon, Dorpsdijk 63 Rotterdam, (via metro bereikbaar). Open di t/m za van 14-17 uur; t/m 9 januari. Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. Fototentoonstelling 'De jaren '90 in de oude Amsterdamse stegen'. Plaats: Voorlichtingscentrum in bin nenstraat stadhuis Amsterdam, Wa- terlooplein. Open ma t/m vr van 9-17 uur. Schoten op de schop 1900-1927, een dorp wordt stadsdeel. Plaats: Hist. Informatiecentrum Zuid-Kenne- merland, Groot Heiligland 47 Haar lem. Open di t/m za 12-17 uur, zo 13-17 uur; t/m 17 januari. Fort Loevestein is tot 1 april te be zichtigen (rondleiding en exposities). Open elke za en zo-middag. Boven dien op 29 dec, 5 en 7 jan. en 23 en 25 febr. steeds 's middags. Gesloten op beide kerstdagen en oud- en nieuwjaarsdag. Inl. 01832-1375.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 35