Verschraling Berlage's Plan Zuid tegengaan 21 Wim de Wagt Samenwerking tussen overheid en particulieren nodig om Plan Zuid te redden Om Berlage's Plan Zuid voor toekomstige generaties te behouden moe ten de gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven, architecten, eigenaren en bewoners hun krachten samenbundelen. De gemeentelijke overheid fungeert daarbij als initiator en zet de beleidslijnen uit, maar omdat rijkssubsidies niet toepasbaar zijn, zal de particuliere sector flink moe ten investeren in de woningvoorraad. Door publieke en private samenwer king èn de instelling van nieuwe fi- nancieringsvormen zoals een finan- cierings- en/of exploitatiemaatschap pij, zullen uiteindelijk de voorwaar den geschapen kunnen worden voor herstel en instandhouding van Berlage's unieke stedebouwkundige en architectonische erfenis. Dat zijn de voornaamste conclu sies van het congres 'Een toekomst voor Berlage's Amsterdam Zuid', dat werd gehouden op 26 oktober in de RAI te Amsterdam. Het congres vormde onderdeel van een reeks evenementen gewijd aan Berlage's Plan Zuid, waaronder ook de veelbe sproken tentoonstelling in het Ge meentearchief. Initiatiefnemer van dat alles is de Stichting Berlage Jaar 1992, een voorbeeldig samenwer kingsverband van de stadsdelen Ri vierenbuurt, Zuid en de Pijp. De activiteiten rondom het 75-jarig jubileum van Plan Zuid moeten de aandacht vestigen op het historisch belang en het unieke karakter van Berlage's stadsplan, dat door de Am sterdamse gemeenteraad in 1917 werd aangenomen en vooral in de ja ren twintig is volgebouwd door archi tecten van de Amsterdamse School. Op het congres werd een voorzet gegeven voor een integraal beleid, waarin de problemen rondom behoud en herstel, welstandstoezicht en de toekomstige inrichting van de open bare ruimte in onderlinge samenhang worden opgelost en waarin boven dien modellen zijn opgenomen met H.P. Berlage, vogelvluchtperspectief Amsterdam Zuid, gezien van boven het door hem geplande Zuiderstation, 1915. (collectie Gemeentearchief Amsterdam) van B0WNjjrr£uiDa<.?iTATiöfrr Hoek Tellegenstraat met op de achtergrond Henriëtte Ronnerplein, woonhuizen van De Klerk en Kramer, jaren '20. (collectie Gemeentearchief Amsterdam) behulp waarvan bronnen kunnen wor den gevonden om het beleid te finan cieren. Na afloop was iedereen het erover eens, dat een forse 'investe ringsimpuls' nodig is. In gewoon Ne derlands: er moet geld op tafel ko men, en niet zo'n klein beetje ook. Het meest urgente probleem waar voor de verschillende stadsdelen zich gesteld zien, is een halt toe te roepen aan de verdere 'verschraling' van de woningen en de woonomgeving. Uit gangspunt is behoud, sloop moet als het kan voorkomen worden. De hui zen moeten benaderd worden als monumenten en als zodanig geres taureerd worden. Maar alhoewel het gemeentelijke stadsvernieuwingsbe leid zich al enige jaren richt op de Ring 20-40, waarin ook Plan Zuid ligt, is bij Berlage's erfenis sprake van een bijzonder probleem: tot nu toe betreft de woningverbetering vooral goedko pe huurwoningen, die voor het groot ste deel in eigendom zijn van woning bouwverenigingen. Nieuw is dat er in het geval van Plan Zuid ook een geld stroom op gang moet komen ten be hoeve van de duurdere woningen, die immers een omvangrijke groep vor men in het aanbod van Zuid. Voor deze sector zijn geen overheidssubsi dies beschikbaar, wat betekent dat er particuliere financieringsbronnen moeten worden aangeboord. 'NV Berlage' Tijdens het congres zijn door prof. drs. H. van Nimwegen - hoogleraar postdoctorale controllersopleiding

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 21