m w Koninklijke Woudenberg Ameide Noten 8 De sloopwerkzaamheden werden op hetzelfde moment uitgevoerd als het heien en pulsen van de nieuwe funde ring. Om het gebouw op tijd af te krij gen waren veel mensen tegelijk aan het werk. Zo waren er in de tweede en de vierde week van januari zo'n 270 mensen in het gebouw werkzaam. Tij dens mijn bezoek was de schilder be zig terwijl er nog delen van het ge bouw werden gesloopt. De stofdeel tjes daalden neer op het natte schil derwerk. Ondanks deze problemen heeft het monument zijn oorspronke lijk karakter behouden en wordt het eindprodukt schitterend. Het exterieur De buitenkant is gereinigd en geres taureerd. De toegang tot het gebouw is uitgebreid door zowel de oorspron kelijke hoofdingang te behouden als de wolfskuilen te vergroten en van trappen te voorzien die toegang ge ven tot het souterrain. De hoofdingang wordt extra geaccentueerd door het aanbrengen van een luifel van glas en staal. De originele kozijnen en deuren van Djatihout zijn opnieuw gelakt4 en het leien dak is gerestaureerd. Boven de drie lichtkoepels van de centrale hal is een nieuw glazen zadeldak aan gebracht. De spanten en gordingen van het oude dak zijn gehandhaafd. De ruimten met de technische installa ties bevinden zich op het dak op een betonnen koker, die tevens dienst doet als passage tussen de lichtkoe pels. Deze toevoegingen zijn niet van af de straat zichtbaar. Het interieur In het interieur is de hoofdindeling van het gebouw bewaard gebleven. De centrale hal met lichtkoepel, galerijen en zandstenen arcaden in de vorm van neo-romaanse bogen is gerestau reerd en is ruim en licht. De originele hardstenen en wit marmeren vloer5 is vervangen door zandkleurig natuur steen. De originele troggewelven en ij zeren I profielbalken van het plafond van de galerij zijn eveneens zandkleu rig geschilderd om het oorspronkelijke karakter te behouden. In de twee gro te nevenvides zijn nieuwe lichtkoepels gemaakt en zijn de scheidingsmuren weggehaald. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe zuilen aangebracht van staal met een betonnen schil van prefab segmenten. Om de drie vides bevin den zich de winkels. Zij zijn te berei ken via de roltrappen die aangebracht zijn in de nieuwe vides en via de trap- pehuizen en liften die in de periferie van de centrale hal zijn gesitueerd. Helaas is de oude paternosterlift ver wijderd. Het ruimtelijke effect van de centrale hal is behouden en wordt zelfs versterkt door de glazen winkel- fagades en de lichtkoepels. Het win kelcentrum wordt waarschijnlijk in sep tember geopend. Sarah Bakker is kunsthistorica te Am sterdam. 1Bestek en voorwaarden wegens den bouw van een Post- en Telegraafkantoor, met directeurs- en conciërge woningen, te Amsterdam, Posterijen en Telegraphie, Aan besteding te 's-Gravenhage, op Vrijdag 9 Augustus 1895 des namiddags ten 4 uur, Dienst 1895,1896,1897,1998 en 1899, p.6. Een kopie van het bestek bevindt zich in het Pandenarchief van het Gemeentelijk Bureau Monu mentenzorg Amsterdam. 2. Historische informatie is afkomstig uit het Pandenar chief van het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Am sterdam. 3. Graag wil ik Hans Ruijssenaars en René de Vries (Ar chitectengroep Loerakker Rijnboutt Ruijssenaars Hend riks B.V.) bedanken voor het geven van alle gevraagde informatie en voor hun toelichting tijdens het bezoek aan hetv.m. Hoofdpostkantoor op 13 februari 1992. 4. Op.cit. (nootl), p.39. 5. Ib. (noot 1), p.69. cd?> restauratie renovatie nieuwbouw Magna Plaza te Amsterdam vestigingen te: 's-gravenhage, groningen, medemblik, oosterwolde, valkenburg en zutphen De renovatie van de buitengevels van het voormalig postkantoor van Amsterdam werd door ons bedrijf uitgevoerd. postbus 3 4233 zg ameide telefoon (0I836) 6600 aangesloten bij stichting vakgroep restauratie

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1992 | | pagina 8