(4^ 7 bwwmwiiiwiW' six r Het hoofdpostkantoor begin deze eeuw. (gem.bureau monumentenzorg) stond aan het Damrak. Het gebouw kwam op 8 augustus 1898 gereed, ongeveer één maand vóór de inhuldi ging van Hare Majesteit Koningin Wil- helmina. De buste van Koningin Wil- helmina in de centrale hal herinnert nog aan deze plechtigheid. Op de consoles aan weerskanten van de hoofdingang is de bekroonde letter W van Wilhelmina in zandsteen gehou wen. In oktober 1898 werd het kan toor opengesteld voor het geldverkeer en pas in februari 1899 volgde de openstelling van de postdienst. De bouwkosten en de kosten voor onteigening en sloop van panden tus sen de Nieuwezijds Voorburgwal, Spuistraat, Raadhuisstraat en 'die Port van Cleve' bedroegen ruim 1 mil joen. Wel werd bespaard op de kos ten van de houten fundering. In het bestek staat het volgende: 'Het is de bedoeling de aanwezige paalfunde- ring, voor zooveel deze blijkt te be staan uit palen van voldoende afme ting, te behouden en daarnevens en daartusschen die voor den bouw be nodigde palen in te slaan'1. Als er oude palen dienden te worden verwijderd, moest dit met goedkeuring van de Directie geschieden en kreeg de aannemer voor palen korter dan 5 meter 40 cent per paal vergoed en voor palen tussen 5 en 10 meter 1 gulden vergoed. De bouw ging echter niet van een leien dakje. Bij de bduw van het sou terrain had men te kampen met (riool)wateroverlast. Tevens steeg in deze periode de prijs van houten fun deringspalen, wat gezien het aantal, namelijk 4560, een negatieve invloed had op de bouwkosten. Wilde stakin gen braken ook regelmatig uit en het werk werd 'lam' gelegd vanwege dronkenschap van dé werklui. Door de inhuldiging van Kóningin Wilhelmi na in september 1898 moest de bouw versneld uitgevoerd worden2. De verbouwing (zomer 1990 - voorjaar 1992) tot winkelpaleis Bij mijn bezoek aan het bijna voltooide winkelcentrum Magna Plaza op 13 fe bruari jongstleden werd ik rondgeleid door de architect Hans Ruijssenaars en de projectleider René de Vries3. Zij gaven uitleg over de verbouwing van dit rijksmonument tot een overdekte, vier verdieping hoge multifunctionele winkelgalerij en kantoorruimte. Tevens gaven zij aan welke problemen bij de verbouwing werden ondervonden. Tijdens de verbouwingswerkzaam heden werd ontdekt dat zowel op kos ten als moeiten was bespaard bij de bouw met als gevolg scheve muren, holle zuilen en pijlers, en niet afge maakte vides. De houten fundering bleek te zijn verrot en verzakt. De 4560 houten palen moesten worden vervangen door buispalen. Op 13 fe bruari 1992 moesten de laatste zes palen nog gepulst worden, terwijl het gebouw in april opgeleverd moet zijn. Dit is maar één van de vele proble men die bij de verbouwing aan het licht zijn gekomen. De traditionele uit gangspunten wat betreft planning en uitvoering waren vanwege de korte opleveringstermijn uitgesloten. De voor dit soort projecten gebruikelijke toegestane bouwtijd zou dan over schreden worden. Daarom koos men voor een 'meer-bouwstromen-plan- ning'. Vier bouwfasen zijn gelijktijdig uitgevoerd. Het project werd opge deeld in vier bouwstromen, namelijk: 1De eerste en tweede verdieping. 2. Het souterrain en de begane grond. 3. Het dak, de zolder en de derde verdieping en 4. Het exterieur: reinigen en restauratie van de gevel en de verbreding van de wolfskuilen aan weerskanten van de hoofdingang. Ontwerp Centrale hal van het winkelcentrum met vide en roltrap van Ben Loerakker en Hans Ruyssenaars.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 7