Opschudding over nieuw beschermingsbeleid Annemarie ten Cate 4 Verzoeken om aanwijzing tot monument bouwwerken van vóór 1850 volledig stopgezet, voorrang voor jonge bouwkunst Eind vorig jaar verscheen de Handleiding Selectie en Registratie van Jongere Stedebouw en Bouwkunst', waarmee de officiële vervolgfase van het MIP werd ingeluid. Bij alle belanghebbende instanties zijn in middels de Handleiding met bijbehorende Ministeriële Nota door de brievenbus gerold. De Nota zal bij velen opschudding veroorzaakt heb ben, want de aanwijzing van bouwwerken van vóór 1850 wordt tot 1999 volledig stopgezet. Op 11 december vond er in de prach tige gehoorzaal van het Teyler Muse um te Haarlem de eerste studiedag plaats over het vervolg op het MIP. Deze werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Monu mentenzorgen en was bedoeld voor direct betrokkenen: onderzoekers, ge meentebesturen, monumenten- en welstandscommissies. Er was een aantal theoretische inleidingen, waar in de toehoorders in (te) hoog tempo een groot aantal 'sheets' voorgescho teld kregen, het programma moest immers op schema blijven. Of deze manier van informatieoverdracht in zo'n geval zinvol is, betwijfel ik. Te meer daar deze informatie voor een deel bondig en duidelijk in de onlangs verschenen Handleiding MSP/MRP te vinden is en de toehoorders tot de groep van direct betrokkenen, c.q. in gewijden behoren en de Handleiding intussen in het bezit (dienen te) heb ben. Zinvol waren de sprekers met praktijkvoorbeelden. Welke mooie waarderingscriteria en schema's er ook ontwikkeld worden, selectie blijft subjectief en vooral door uitwisseling van ervaring kan men objectiviteit in de meningsvorming bevorderen en beter onderbouwen. Resultaten MIP Projectleider P. Nijhof gaf in vogel vlucht de stand van zaken.* De resul taten zijn per provincie een groot aan tal rapporten, 60 regio- en 645 ge meentebeschrijvingen, 165.000 geïn ventariseerde objecten/complexen 650 gebieden van bijzondere waarde en een databank vol gegevens (ge reed in 1993). Hiervan zal slechts 10% van rijkswege beschermd wor den; de rest valt onder verantwoorde lijkheid van de gemeenten en van de bevolking. Voor het MSP/MRP is een budget van 12 miljoen gereserveerd, hetgeen neerkomt op 1,5 miljoen per jaar. Brievenbus potdicht Schrik veroorzaakte de opmerking dat de circulaire van WVC uit 1979 (Wallis de Vries) inzake oudere stede- bouw en bouwkunst van vóór 1850 aangescherpt wordt. D.w.z. dat nieu we aanvragen (Monumentenwet 1988, art. 3, lid 1) van belanghebben den niet meer behandeld zullen wor den; 'de brievenbus in Zeist zit dicht, potdicht', en wel tot 1 januari 1999, al dus Nijhof. (Lopende aanvragen wor den afgehandeld). Vanaf 17 februari geldt dit sterk gewijzigde bescher mingsbeleid, hetgeen is neergelegd in de Nota MSP/MRP. Tot 1999 zullen dus alleen objecten, ensembles, structuren en gezichten uit de periode 1850-1940 voor rijksbescherming in aanmerking komen. Een verschuiving van incidentele bescherming naar een planmatige, gebiedsgewijze aan pak. Wel zal de minister zelf de ko mende jaren voorstellen kunnen stu ren aan de raden van gemeenten en GS voor advies over bescherming of afvoering van objecten van voor 1850. En ook zal de actualisering van de registers van monumenten van voor 1850 voortgang vinden. Dit ge beurt in de vorm van voorstellen die kunnen leiden tot aanpassing van de omschrijving of uitbreiding van be staande bescherming. Het een en an der is noodzakelijk om capaciteit bij de Rijksdienst vrij te maken voor de vervolgprojecten op het MIP; het be zuinigingsmonster slaat immers over al om zich heen. Bescherming van objecten en gezich ten uit de periode 1850-1940 zal slechts plaatsvinden op voordracht van de gemeenteraad. De voordracht dient gebaseerd te zijn op het resul taat van het Monumenten Inventari satie Project (MIP) dat door de minis ter geaccepteerd is. Slechts op grond van na het MIP verkregen onder- De Haagse Passage. Uniek 19de eeuws bouwwerk, het beschermen meer dan waard, (foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 4