Algemene Ledenvergadering op 30 mei Heemschut Excursie Gouda Heemschut-winkel Vereniging 49 Op 30 mei wordt in de Couwenhove- zaal van het Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht de jaarlijk se Algemene Ledenvergadering van de Bond Heemschut gehouden. De vergadering begint om 11.00 uur. De agenda is als volgt: 1Opening door de voorzitter 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 juni 1991 3. Ingekomen stukken en mede delingen 4. Benoemingen: a) secretaris van de Bond Heemschut Voorgesteld wordt de heer mr. E. Dienaar te benoemen, thans tweede secretaris. b) bestuursleden; Voorgesteld wordt te benoe men tot lid van het algemeen bestuur: 1de heer drs. H. R. Caderius van Veen, voorzitter van de PC- Groningen. 2. de heer ir. P. C. Groen, voor zitter van de PC Drenthe. 3. de heer mr. J. L. Matti, voor zitter van de afdeling Limburg, c) herbenoemingen leden van het Algemeen Bestuur. Ter vergadering wordt de lijst uitgereikt. 5. Jaarverslag van de Vereniging 6. Vaststelling wijziging statuten 7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording over 1991 van de penningmeester, verge zeld van het rapport van de ac countant over het boekjaar 1991strekkend tot décharge van de leden van het dagelijks bestuur voor het door hen ge voerde beleid en van de leden van het algemeen bestuur voor het door hen gehouden toezicht. 8. Mededeling van het door het be stuur van de Stichting Heem schut Restauratie Hulpfonds ge voerde beleid over 1991. 9. Mededelingen over de begroting 1992. 10. Rondvraag 11. Sluiting Na de vergadering volgt een excur sie naar een nog uit te kiezen object. Het Stadskasteel Oudaen is het best per trein te bereiken. Vanaf het Cen traal Station van Utrecht is het een kwartiertje wandelen. De provinciale commissie Zuid-Hol land van de Bond Heemschut orga niseert op zaterdag 16 mei a.s. een excursie in Gouda. Om 10.00 uur vindt de ontvangst plaats in het fraaie stadhuis van Gouda (met koffie en stroopwafel, aangeboden door het gemeentebe stuur van Gouda). Daarna vindt een diapresentatie plaats over ontstaan en ontwikkeling van de stad Gouda. Vervolgens wordt een stadswandeling gehouden met bezoek aan o.a. de resten van het voormalig kasteel van Gouda (ondergronds); het Tolhuis; het Bin nenhaven museum; de in restauratie zijnde Veerstalpanden; Arti et Legi. Om ongeveer 12.30 uur wordt een lunch geserveerd in het stadhuis. Daarna volgt een tweede stadswan deling rondom de St. Janskerk, met o.a. bezoek aan het Willem Vroesen- huis; de Jeruzalemkapel; Huize Groeneweg (voormalig klooster) en eindigend in de St. Janskerk. De koster van de St. Janskerk zal het een en ander vertellen over de kerk en de Goudse ramen daarin. De excursie eindigt om ongeveer 16.30 uur. Het aantal deelnemers aan deze ex cursie is maximaal 80. De kosten van deelneming zijn 25,- per per soon. Gegadigden worden uitgeno digd zich op te geven door 25,- over te maken op postgiro 124326 t.n.v. Heemschut te Amsterdam on der vermelding 'Excursie Gouda'. Nu het voorjaar weer prikkelt tot leu ke ritjes langs ons fraaie culturele erfgoed willen wij graag herinneren aan de fietsroutes door mooi Noord- Holland, die Heemschut vorig jaar uitgaf. De veertien routes, voorzien van streek- en plaatsbeschrijvingen, voeren de fietser naar boeiende maar weinig bekende plekken in Noord-Holland. Bijvoorbeeld naar Bezoekers van de Open Dag t.g.v. de voltooiing van de renovatie van het Korenmetershuis. Het voormalige 'kiompenhok' heeft plaats gemaakt voor een veel ruimere entree, (foto Jaap Kamerling). De gezichten op de foto zijn gericht op de onthulling van de herdenkingsmaquette door voorzitter J. Franssen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1992 | | pagina 49