k Eli Het paviljoen Von Wied bedreigd? Platform Landschap en Cultuurhistorie Houthandel Van de Voort Udenhout 100 jaar Luchtbrug mag niet Heemschut-agenda Heemschut Vereniging Heemschut in actie 48 Wandelend op het Scheveningse strand of over de Gevers Deynoot- weg kan men het niet missen: het 160 jaar oude strandhuis van de ko ninklijke familie. Al weer meer dan een halve eeuw in handen van So- ciëteit de Witte. Een klein maar fijn neo-classisistisch gebouw dat door schaal en uiterlijk haast weldadig aandoet tussen het hoogbouw-ge- weld van het laatste decennium. Het staat nog steeds vrij en goed zicht- baar op het duin, geflankeerd door lage, glazen galerijen. Als we de bro chure van de Inspraakgroep Sein postduin mogen geloven gaat daar eerdaags verandering in komen. Men heeft rond het paviljoen, gedeeltelijk in het duin verzonken, een beelden museum gedacht. Op zich ziet de in spraakgroep geen bezwaar tegen de komst van een dergelijk museum maar ze vreest toch dat, vanuit meer dan één belangrijk gezichtspunt, het paviljoen teveel aan het oog onttrok ken zal worden. Van het duin, het laatste stukje in Scheveningen zelf, zal weinig meer overblijven. De zaak is tamelijk ondoorzichtig. De Witte heeft, om te beginnen, financieel be lang bij de bouw, die door de ge meente graag gezien wordt als ver sterking van Scheveningens aantrek kingskracht buiten het zomerseizoen. De in opdracht van de inspraakgroep op eenvoudige en doeltreffende wijze vervaardigde projecties boezemen vertrouwen in. Dat de door de ge meente vervaardigde foto's en de door de architect gemaakte compu tertekeningen hiermee niet overeen stemmen is minder vertrouwenwek kend. De overheid zou er goed aan doen het toeristisch/functionele ver haal los te koppelen van het monu mentenaspect en dan te kijken welke van de twee prevaleert. Het moet toch mogelijk zijn de onwenselijkheid van een eerder verdedigd plan toe te geven? Heemschut volgt de zaak op de voet. Onlangs is het Platform Landschap en Cultuurhistorie opgericht. Het Platform is een samenwerkingsver band van diverse organisaties, w.o. Heemschut, voor de integrale belan genbehartiging van de cultuur-histori sche waarden in het Nederlandse landschap. Deze waarden bestaan uit archeologisch, historisch-bouw- kundig en historisch-geografisch be langwekkende elementen en structu ren, die in veel gevallen ook natuur wetenschappelijk van belang zijn. Bovendien vertegenwoordigen ze een grote wetenschappelijke, recre atieve en toeristische betekenis. Het Platform wil in het bijzonder een ge sprekspartner zijn voor de overheid (rijk, provincie, gemeente, water- en recreatieschappen) t.b.v. zijn belan genbehartiging. Behalve de Bond Heemschut partici peren in het Platform de ANWB, de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, de dr. A. A. Beek manstichting, de Nationale Contact commissie Monumentenbescher ming, het Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer, Natuur en Mi lieu, Natuurmonumenten, de KNOB en het regionaal Archeologisch Archi- verings Project. Voorzitter is prof. dr. G. J. Borger, het secretariaat is gevestigd aan Nieu- weweg 25, 6871 CA Renkum. Tel. 08373-12895. Op 10 mei is het honderd jaar gele den, dat Jan Cornelis van de Voort begon met een eigen Houthandel en Zagerij in Udenhout. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in be slagen eiken palen. Grote delen van de West-Kappelse Zeedijk, de Am sterdamse haven en veel gebouwen in de hoofdstad worden door zijn pa len gedragen. Vele stukken rails van de Spoorwegen rusten op zijn 'biel zen' en heel wat mijngangen in Lim burg zijn met zijn palen gestut. Van de Voort, een van de oudste ad verteerders in Heemschut, heeft ook zijn bijdrage geleverd aan een groot aantal restauraties. Zo leverde hij voor de restauratie van Paleis 't Loo het kozijnhout, voor de St. Servaes in Maastricht het eiken vloerhout, voor het Friesche Statenjacht de kiel en eikehout voor de zwaarden van 'De Groene Draeck'. Op vrijdagmiddag 22 mei viert het bedrijf met genodig den zijn eeuwfeest. De Heemkundekring ter plaatse en de Udenhoutse schuttersgilden ver zorgen een speciale expositie. Op zondagmiddag 24 mei is het Open Huis voor Udenhout en omgeving. De redactie feliciteert de houthandel van harte met dit honderdjarig be staan. Red Leeuwarden - Met verontrusting heeft Heemschut kennis genomen van het plan voor een luchtbrug over de Tweebaksmarkt tussen Fries Mu seum en Kanselarij. Al eerder, bij de aanbieding vorig jaar van het Fries land-nummer van Heemschut aan de Commissaris van de Koningin de heer H. Wiegel, gaf Heemschut blijk van zijn zorgen. De Bond acht het plan onaanvaardbaar omdat het leidt tot een ernstige aantasting van het straatbeeld ter plaatse. Aldus een brief van Heemschut aan de gemeenteraad. Voor de luchtbrug worden door de architect geen steek houdende argumenten aangevoerd. De stelling, dat de brug uit organisa torisch oogpunt noodzakelijk zou zijn, houdt volgens Heemschut volstrekt geen stand. Evenmin de stelling, dat alleen deze oplossing financieel haal baar zou zijn. Het belang van de be scherming van het (beschermde) stadsgezicht zou in de afwegingen doorslaggevend moeten zijn. Heem schut verzoekt de gemeente drin gend geen planologische medewer king te verlenen. 9 mei Nationale Molendag 16 mei Excursie naar Gouda (pag. 49) 27 mei Protestsymposium, Den Haag (pag. 46) 30 mei Alg. Ledenvergadering Heemschut in Utrecht (pag. 49) 20 juni Openbare bijeenkomst provincie Drenthe met historische verenigingen over het werk van Heemschut. Aan vraag 10 uur. Plaats: Mensingaborg, Rooden. Na afloop lunch en excursie. 5 september Excursie Limburg, georg. door Heemschut Limburg, naar Noord- Limburg. 12 september Open Monumentendag 10 oktober Landelijke Heemschutdag in Friesland.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 48