Glazen uitbouw Waag definitief van de baan Genegeerd Heemschut-actie succesvol Vereniging Heemschut in actie 47 Amsterdam - De door Heemschut al enkele jaren aangevochten glazen uitbouw aan de Amsterdamse Waag gaat definitief niet door. Op voorstel van Groen Links besloot de gemeen teraad, dat de uitbouw geen door gang mag vinden. Wethouder Genet, die destijds het beroep van Heem schut bij de Raad van State won om dat ook de Raad vond, dat op dit punt de exploitatiekansen van de verbouwde Waag doorslaggevend horen te zijn, heeft bakzeil gehaald. Hij vindt nu, dat de exploitatie niet langer per se dekkend hoeft te zijn en dat dus de geplande uitbouw mag vervallen. Het ziet er verder naar uit, dat na vijf jaar leegstand eindelijk de Waag weer in gebruik kan worden geno men. De gemeente wil het oudste niet-kerkelijke monument van de hoofdstad voor een jaar verhuren aan Czar media-producties, die het gebouw gaat gebruiken voor ten toonstellingen, concerten en het op nemen van tv-programma's. Hier mee kan een halt worden toegeroe pen aan het al jaren voortsluipende verval van de Waag als gevolg van de leegstand. Vocht heeft de muren van het gildetorentje aangetast en in de muren van het gebouw zijn scheuren ontstaan. Op dit moment wordt ook onderzocht op welke ma nier de Waag aan het verzakken is. Omdat niet uitgesloten wordt, dat er ingrijpende funderingswerkzaamhe den gepleegd moeten worden, wil de gemeente het gebouw voorlopig slechts voor een jaar verhuren. Onlangs heeft de Raad voor het Cul tuurbeheer in een brief aan minister d'Ancona nog eens zijn verontrusting kenbaar gemaakt. De Raad vraagt de minister het gemeentebestuur erop te wijzen, dat de hele gang van zaken rond de Waag onaanvaard baar is. De Raad was net als Heem schut in 1987 al zeer kritisch over de verbouwingsplannen van de Stich ting de Waag. Gelukkig zijn die nu van de baan. De Raad vraagt de mi nister alles in het werk te stellen ver dere achteruitgang te voorkomen. J. K. Groningen - In de planprocedure rondom een ontwerp voor een nieuw stadhuis/kantoren/horeca-complex op de Grote Markt, het zogenaamde Waagstraatprojekt, is de inbreng van Bond Heemschut konsekwent door het gemeentebestuur genegeerd. Dat is de conclusie na een paar iaar meedenken over en reageren op de plannen van het Groningse gemeen tebestuur met de Grote Markt. Op 11 februari kozen B W voor het ont werp van de Italiaan Adolfo Natalini, een nostalgisch ogend geheel dat in 1995 op de Grote Markt verrezen zal zijn, ten westen van het oude stad huis. Heemschut heeft de Grote Marktplannen vanaf het begin kri tisch gevolgd. Allereerst had Heem schut kritiek op de uitgangspunten: overwegingen van economische aard en een gezochte, misplaatste terugkeer naar een historische situ atie. Heemschut pleitte voor een in tegrale aanpak van de Grote Markt, niet alleen een herinrichting van het westelijk deel. Hiertoe kwam Heem schut met een helder, eenvoudig en goedkoop alternatief. Hierbij kon het, nu'te slopen, 'nieuwe' stadhuis uit 1962 blijven staan. Heemschut waarschuwde tevens voor een ver koop van stedebouwkundig hoog waardige openbare ruimte. Het Gro ningse publiek mocht zijn voorkeur uitspreken voor 1 van de 4 ontwer pen (van de 6000 respondenten koos 80% Natalini). Heemschut vindt eei^i dergelijke enquête zinloos en onzindelijk en stelt dat de burgerij zich moet kunnen uitspreken over de stedebouwkundige uitgangspunten en |de daaraan verbonden mogelijk bedreigende gevolgen voor de waar devolle binnenstad. Winschoten - Op 8 januari heeft Hebmschut Groningen bij de minis- terjvan WVC een verzoek ingediend een aantal panden in het oude cen trum van Winschoten onder bescher ming van de Monumentenwet te plaatsen. Dit initiatief van Heem schut (zie ook het afgelopen okto- ber-nummer) geschiedde mede op veijzoek van enkele verontruste Win- scfjioters. Het gaat om in totaal 8 ob jecten in de Blijhamsterstraat en de Torenstraat. B W van Winschoten plannen in dit gebied o.a. sociale woningbouw en willen daarvoor de oude panden opofferen. In de jaren zestig is er al heel wat van het oude Winschoten verdwenen en Heem schut is dan ook van mening dat er geèn verdere aantasting van de stad möet plaatsvinden. De bedoelde paijiden zijn beeldbepalend, hebben eeip typisch stedelijk karakter en kunnen volgens Heemschut een wel- korjne rol spelen in het vernieuwings proces van het centrum. Heemschut trad sterk naar voren in de actie die de 'bond voerde samen met het co mité 'Behoud Historische Panden Winschoten': Er was een handteke- i ningenactie, er waren posters, inter views in de kranten, aandacht van radio en t.v., openlijke discussies met gemeenteraadsleden en de be treffende wethouder en er was een open dag in een van de bedreigde panden, het nog in goede staat ver kerende pand 'Kok', uit 1870. Inmid dels heeft de minister van WVC de gemeenteraad via een brief op de hoogte gesteld van de aanvraag van Heemschut. In deze brief vraagt de minister de raad tevens om advies over de eventueel te beschermen objecten. Deze brief van de minister betekent een voorlopige bescher ming van de panden, in ieder geval gedurende de periode dat de zaak bij het ministerie in behandeling is. Saskia Simon (vervolg van pag.46) men elke twijfel op dit punt weg. Na enig aandringen willen ze wel toege ven dat er een geringe flexibiliteit is in de huurprijzen, maar hiermee zijn de huidige subsidiekortingen zeker niet op te vangen. Monumentenpan den in gewone straten binnen en di rect buiten het stadshart kunnen niet duurder worden, omdat er dan geen huurders voor te vinden zijn, legt Di recteur mr. W. M. N. Eggenkamp van Stadsherstel Amsterdam uit. Hij schetst hetzelfde beeld als beleids medewerker A. Odding van Stads herstel Den Haag: organisaties voor stadsherstel bestaan juist om die monumenten te redden die de vrije markt nu al niet kan opvangen. Zij kopen en restaureren de ergste krot ten, vaak hoekpanden, om een hele straat of wijk een nieuwe impuls te geven. 'Het zijn de moeilijkste, maar ook de meest zinvolle projecten', zegt Odding. Deze organisaties kun nen dit werk alleen doen dankzij de gewraakte overheidssubsidies. Provincies en gemeenten Nu de rijksoverheid zich terugtrekt, richten alle ogen zich op de provin cie en de gemeente. Voelen zij zich verantwoordelijk om in de leemte te voorzien? De angst leeft dat provin cies en gemeenten de bezuinigingen van het rijk allesbehalve als een sti mulerend signaal zullen ervaren. Als een gemeentebestuur minder geld van bovenaf krijgt, kost het haar moeite om eigen investeringen poli tiek te verdedigen. De gemeente Den Haag heeft al aangekondigd te zullen bezuinigen. I l

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 47