Vijf kilometer mozaïek EG-geld voor Mercatorplein Ohra klimt in Eusebiustoren Olympisch Stadion monument? De Hollandsche Molen is bëzorgd Bedreigde terpen Kan oude loc-loods nog behouden blijven? OJieuws uit de provincies 45 Amsterdam - In de binnenstad van Amsterdam wordt een mozaïek met een lengte van vijf kilometer aange legd. Vanuit de lucht zal het als een enorme Y te zien zijn. Het project is bedacht door de kunstenaarsgroep 'VIA-Europa'. De eerste mal voor het mozaïek werd onlangs door burge meester Van Thijn in de stoep voor de IJsbreker aan de Amstel gelegd, als begin van de rechterpoot van de Y. De staart van de Y moet uiteinde lijk bij het Centraal Station eindigen. De kunstenaars laten zich onder an dere inspireren door Antoni Gaudi. Amsterdam - Er is een goede kans dat het Europees Fonds voor het Ar chitectonisch Erfgoed enkele tonnen beschikbaar stelt voor het opknap pen van het Mercatorplein. Dat komt goed uit, want de vijftien miljoen kos tende verbetering van het plein en omgeving was door bezuinigingen bij het Rijk in gevaar gekomen. Het pro ject wordt in tien jaar uitgevoerd. De betrokken wethouder van stadsdeel De Baarsjes spreekt nu van 'Europe se erkenning' van de waarde van het plein. De toren van de Eusebiuskerk te Arnhem heeft een nieuwe hoofd sponsor gekregen: verzekerings maatschappij Ohra. De toren werd in de tweede wereldoorlog bijna geheel verwoest. Bij de wederopbouw in de jaren daarna moest men gebruik ma ken van een inferieure steensoort. Daardoor is grondige restauratie noodzakelijk geworden. Het kost in totaal 17 miljoen gulden. Ohra draagt nu 1 miljoen bij. Onderdeel van de overeenkomst is dat de maatschappij de toren tijdens de res tauratie voor acties en reclame mag gebruiken. Amsterdam - De stadsdeelraad van Amsterdam-Zuid zal waarschijnlijk besluiten het Olympisch Stadium te slopen en op de plaats van het sta dion woningen te bouwen. De Rijks dienst voor de Monumentenzorg en de Amsterdamse Raad voor de Mo numentenzorg hebben echter gead viseerd zulks niet te doen. Boven dien ligt er een aanvraag het ge bouw op de monumentenlijst te plaatsen. De rijksdienst moet uiterlijk De lyiartenastate in Cornjum even ten noorden van Leeuwarden staat centraal bij Frieslands Monument van de Maand in mei. De architectuur van W.C. de Groot krijgt daarbij alle aandacht, (foto Winfried Walta) 25 juli beslissen over plaatsing op de lijst. Amsterdam - De vereniging De Hol landsche Molen maakt zich zorgen. Minister d'Ancona overweegt te be zuinigen op restauratiesubsidies. Daardoor komt de komende vier jaar in totaal 1 miljoen gulden minder be schikbaar voor restauratie van mo lens. En dat juist op een moment dat het|goed leek te gaan met het mo lenbestand. Vorig jaar kwamen er 2 molens bij in Nederland. Na ruim 60 jaar kreeg de Molen van Buursink weer een kap en een wiekenkruis. En jin Hollum op Ameland werd een complete stellingkorenmolen her bouwd. Zodat Nederland nu 987 win|d- en 81 watermolens telt en het mojenland bij uitstek blijft. Dat is niet onbelangrijk voor ons imago in het buitenland, vindt De Hollandsche Molen. Volgens de vereniging kan Nederland voor miljarden aan goe deren naar het buitenland exporte ren dank zij het molen-beeldmerk. Het enthousiasme voor het behoud van molens is groeiende. Dat bleek bijvoorbeeld uit de zogenaamde mo- lenkappenactie in 1991: een oproep van het bestuur een extra financiële bijdrage te geven voor herstel van drie molens bracht ongeveer 115.000,- op. Verder kon in 1991 de 750e vrijwillige molenaar worden begroet. I B. F. De Vereniging voor Terponderzoek, eer^ club met 120 leden in Groningen en Friesland, pleit voor een inventa risatie van de terpen (op z'n Gro nings: wierden) in beide provincies. Ook vindt de vereniging dat er stren gere eisen moeten komen voor grondgebruik van terpen. De terpen worden door ploegen afgetopt en van grasland in bouwland veranderd en worden zo langzamerhand steeds meer bedreigd. In de Monumenten wet is niets vastgelegd over het grondgebruik van terpen. Saskia Simon Als de Nederlandse Spoorwegen de oude locomotievenloods op het NS- emplacement in Weert zullen slopen, betekent dat het verloren gaan van een van de laatste locomotieven- loodsen van Nederland en de enige in zijn soort in Limburg. De loods is ontworpen door de be kende ingenieur Van Heukelom, die ook veel andere stations en het der de (bakstenen) hoofdkantoor van NS heeft gebouwd. De gemeente Weert heeft gevraagd om de sloop in ieder geval uit te stel len tot de afronding van het Monu menten Inventarisatie Project van de Provincie Limburg. Regionale kran ten spreken van een 'ronduit slechte beurt' van de stedelijke monumen tencommissie. Als deze commissie eerder had gepoogd om de loods op de plaatselijke monumentenlijst te plaatsen, dan zou sloop ook zonder Provinciale steun via het M.I.P. zijn tegen te houden. Mathieu Schlijper l

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 45