Markiezenhof Boerderijonderzoek Uitgaven Rijksdienst Waterstaatskerken Jaarboeken Boeken 44 en werkelijkheid' samengesteld door W. M. M. Huetink, waarin de ontwik keling van Arnhem als vestigings plaats voor welgestelden uiteen wordt gezet. De grote bloei in de 19e eeuw, de tekenen van neergang en het poli tieke en culturele klimaat. Vervolgens een hoofdstuk over de moderniserin gen rond de eeuwwisseling (nutsbe drijven, openbare werken en de woongelegenheid voor de welgestel den). Tenslotte een hoofdstuk over de Arnhemmers; bevolkingsgroei en middelen van bestaan. Het boekje bevat vele oude tekeningen en foto's. Utrecht Matrijs, 1991. 96 p. ISBN 90.5345.010.6. Prijs/24,95. Eind vorig jaar verscheen het boek 'Waar eens de Markiezen woonden', over de Markiezenhof in Bergen op Zoom, waarvan de restauratie recen telijk voltooid werd. Met potloodteke ningen van Aat Weijsters en teksten van R. C. Bastiaanse en Michel van der Plas. Het boek werd uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van kan toorboekhandel Van der Kreek, Lieve vrouwenstraat 12-16, 4611 JK Bergen op Zoom. Tel. 01640-34500, alwaar het boek te bestellen is. Prijs 34,90. In twee delen verscheen het proef schrift (Leiden): 'Uilkema, een histo risch boerderij-onderzoek; boerderij- onderzoek in Nederland 1914-1934' door E. L. van Olst. Het eerste deel beschrijft het verloop en de resultaten van Uilkema's onderzoek, zijn metho diek en theorievorming en de plaats die hij als pionier inneemt in het histo risch boerderijonderzoek. Het tweede deel bevat de volledige documentatie (tekeningen, foto's, opmetingen) van de 388 boerderijen zoals die door hem werden verzameld. Een uitgave van de Stichting Histo risch Boerderijonderzoek, Schelmse- weg 89, 6816 SJ Arnhem. Tel. 085- 576222. Prijs 240,-. Begunstigers SHBO krijgen 10% korting. Eind vorig jaar verscheen het tweede Jaarboek Monumentenzorg, waarin kleine (deel)studies een publicatiemo gelijkheid krijgen. De reacties op de eerste uitgave waren zeer positief, dus de ingeslagen weg wordt voort gezet, aldus de redactie. Ook hierin weer een keur aan onderwerpen. Prof. C. Peeters schreef een be schouwend, historisch opstel over de relatie tussen een verantwoorde stijl van restaureren en de toepassing van moderne architectuur - bijvoorbeeld als gevolg van functieverandering - en in hoeverre deze verenigbaar zijn (plan kerk Veerel). Verder opstellen over de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, het Nieuw-Entrepat in Amster dam, de meubilering in het koor van de St. Jan in Den Bosch, kazerne- menten uit de periode 1951-53 en de invloed van het Nieuwe Bouwen. Onze vaste medewerker Leo van de Meule zette de verontrustende ont wikkelingen rondom Villa Windlust te Leidschendam nogmaals uiteen en bespreekt de verschillende restaura tieplannen, met de kernvraag 'Hoe eenvoudig laat zich een eenvoudig pand restaureren?' Van A. G. Schulte een studie over de kruiswegstaties in de Dom van Keulen van F. W. Men gelbergen de navolging ervan in Ne derland. Tenslotte een opstel over de bouwmeestersfamilie Hagen uit het Duitse Gildehaus, die tussen 1680 en 1720 actief waren in oost Nederland en het aangrenzende Duitse gebied. Omdat de opstellen kort zijn en niet te zwaar geschreven geeft ook dit Jaar boek Monumentenzorg 1991 menig uur leesplezier. Waanders, 1991. 160 p. ISBN 90.6630.310.7. Prijs 35,-. MlP-publikaties Onlangs verschenen er in de serie Ar chitectuur en stedebouw 1850-1940; de resultaten van het Monumenten Inventarisatieproject twee nieuwe de len. Architectuur en stedebouw in Overijssel geeft de resultaten van het MIP, waar 12.000 objecten werden geïnventariseerd, en 45 gemeentebe schrijvingen werden gemaakt. Het project geschiedde in samenwerking met het Oversticht. Het boek werd sa mengesteld door drs. B. Lamberts en drs. H. Middag. Zwolle, Waanders, 1991. 159 p. ISBN 90.6630.305.0. Prijs 30,-. Deel 4 Architectuur en stedebouw in Amsterdam werd samengesteld door drs. M. M. Bakkeren drs. F. M. Poll. De resultaten van het MIP Amster dam zijn indrukwekkend, vooral bui ten de Singelgracht, met als absoluut hoogtepunt Plan-Zuid van Berlage. Geïnventariseerd werden ca. 10.000 gebouwen, 21 gebieden van bijzon dere waarde en een aantal deelge bieden werden beschreven. Voor deze uitgave werd een selectie ge maakt uit de veelheid aan interessan te bouwkunst en stedebouwkundige aspecten. Beide delen hebben een bondige historische inleiding en ge ven wederom een goed overzicht van de ontwikkeling van de 19e en 20e eeuwse bouwkunst. Nog dit jaar wor den de resultaten van Rotterdam, Zeeland en Groningen verwacht. Zwolle, Waanders, 1992. 176 p. ISBN 90.6630.308.5. Prijs 30,-. In de Haerlem-reeks (dl 11) ver scheen vorig jaar een studie naar de Waterstaatskerken in Noord-Holland, onder de titel 'Van Waterstaatskerk tot Kathedraal; de St. Josephskerk te Haarlem en het werk van de water staatsarchitect H. H. van Dansdorp (1788-1873)' door A. J. Looyenga en uitgegeven door de Vereniging Haer- lem. De Waterstaatskerk is een merk waardig fenomeen dat is ontstaan toen in de periode 1824-1868 alle kerkbouwplannen rijksgoedkeuring behoefden. Veelvuldig werd daarom advies gevraagd aan waterstaats functionarissen en ook werd hun re gelmatig verzocht een ontwerp te le veren. Dat zij zich daarbij van een voor Waterstaat karakteristieke stijl bedienden, wil Looyenga ontzenu wen. Er is op dit terrein overigens nog weinig onderzoek verricht. Het boek gaat in op leven en werk van Dans dorp en op zijn belangrijkste werk de St. Josephskerk. Het bevat bijna 100 pagina's, foto's en tekeningen. Het is jammer dat de tekst in een wat onge lukkig en klein lettertype is gedrukt, hetgeen het lezen vermoeiend maakt. Haarlem, Vereniging Haerlem, 1990. 234 p. Prijs 26,50. Nieuwe Drentse Volksalmanak 108e Jaarboek voor geschiedenis en archeologie 1991. Met bijdragen over de Drentse geschiedenis en prehisto rie. Assen, Van Gorcum, 199163 p. ISBN 90.232.2685.5. Numaga Jaarboek 38 (1991) gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omge ving, met diverse bijdragen, kroniek en bibliografie. Voor opgave van nieu we leden: Postbus 1555, 6501 BN Nijmegen. Contributie 35,-. Architectuurkrant Deze krant (de opvolger van het Bul letin) zal vier maal per jaar verschij nen en is een uitgave van het Neder lands Architectuurinstituut te Rotter dam. Hierin worden de activiteiten (tentoonstellingen, aanwinsten enz.) vermeld en ook bevat het een agenda met activiteiten op het gebied van ar chitectuur, stedebouw, landschaps- en binnenhuisarchitectuur in binnen- en buitenland. Op verschillende plaat sen in Nederland wordt de krant gra tis aangeboden. Voor toezending wordt een bijdrage van 12,50 ge vraagd. Tel. 010-4361155 (di-wo-do). AMtC

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 44