u Uitgaven VNG Fondsenboek Handboek Monumentenzorg Franekeradeel Utrecht Amersfoort Haagje van het Oosten Boeken 43 Bij de VNG (Vereniging van Neder landse Gemeenten) verschenen on langs 'Natuurlijk groenbeheer in Ne derlandse Gemeenten' en 'Manage- mentaspecten van ecologisch stads- groen' twee boekjes voor bestuurders en groenbeheerders van gemeenten, provinciale diensten, tuin- en land schapsarchitecten, hoveniers en an dere betrokkenen. Het eerste 39,50) is sterk op de praktijk gericht en bevat tekeningen, foto's, projecten en suggesties. In het tweede boekje 24,50) wordt aan dacht besteed aan de optimalisering van de omstandigheden waaronder groendiensten natuur in de stad moe ten realiseren. De deeltjes zijn te be stellen bij: VNG Uitgeverij, Antwoord nummer 1512 te 's-Gravenhage. Officiële publicatie van de Vereniging van Fondsen in Nederland (Fin), sa mengesteld door de Stichting 'Neder lands Informatiecentrum Fondsen' (NIF) 1991Het boek is zowel een dienstverlening aan hen die financiële steun zoeken, als aan diegenen die fondsen besturen om hen in de gele genheid te stellen tot grotere onderlinge samenwerking te komen. Naast een overzicht van fondsgege- vens bevat het richtlijnen voor het in dienen van een aanvraag en verschil lende registers en indexen en formu lieren. Tweede en verbeterf jSdruk. Zutphen, Walburg Pers, 1:991ISBN 90.6011.706.9. Prijs 59,50. De NCM (Nationale Contact Cie Mo numentenbescherming) heeft samen met het NRF (Nationaal Restauratie fonds) een 5de herziene druk uitge bracht van het losbladige handboek 'Monumentenzorg in de Praktijk'. Ge vuld met procedures, regelgevingen, wetten, modelformulieren, richtlijnen enz. probeert dit Handboek duidelijk heid te scheppen in het oerwoud van de monumentenzorg en -bescherming. Het is bestemd voor diegenen die zich in de praktijk met de gebouwde omgeving bezighou den. De prijs bedraagt 125,-. Informatie: bij de NCM, mevrouw Roeterdink, telefoon 03495-39439. Peter Karstkarel stelde in opdracht van de gemeente het boekje 'Het ge zicht van Nederland - Franekeradeel' samen. Het is een samenwerkings- De Dorpsstraat van Tzum aan het eind van de 18dé eeuw, geschetst doorJ. Gardenier Vissjsher. project van de stichting 'Het gezicht van Nederland' waarin participeren de VNG (Ver. Ned. Gemeenten) en de N.V- Bank voor Nederlandse Ge- meênten. De uitwerking is in handen vanjde Uniepers en de NOS en het project bestaat uit een t.v.-documen- tairê en een boek. Hiervoor zijn 48 gemeenten benaderd. De boekjes ge ven' in aansluiting op de televisieuit- zen(ding een beeld van de sociaal- economische en culturele ontwikke lingsgeschiedenis van de verschillen de gemeenten. Abcjoude, Uniepers, 1991. 64 p. ISBN 90.72977.18.1. Te verkrijgen bij de VVV en boekhandels in Franeker. Dr. h. van Hulzen neemt de lezer ver der 'mee op een wandeling door het hart van Utrecht. Onlangs verscheen het tweede deel van de Bezembrug tot de Liesbosch. Aan de hand van te keningen, afbeeldingen, foto's en tekst wordt er een beeld geschetst van'de bouwstijlen, leefwijze en acti viteiten door de eeuwen heen. 'Utrecht; de oude gracht deel 2' bevat Gezicht vanuit het zuiden op de Geertebrug. Geheel rechts de sigarenfabriek van G. Ribbius Peletóer. Litho van 1853 uit boekje. bovendien een register voor beide de len. Amersfoort, Bekking Blitz, 1991. 140 p. ISBN 90.6109.2795. Prijs 29,90. Op 27 augustus 1991 werd in Amers foort de nieuwe monumentennota 'Amersfoort, goed bekeken' door de Raad vastgesteld en tijdens de Open Monumentendag aan enkele instan ties officieel overhandigd. De nota geeft allereerst een analyse van het monumentenbeleid van de afgelopen jaren, resulterend in 29 nieuwe be leidsvoornemens, waarbij continuïteit voorop staat. Voor de monumentenbezitter zijn ver schillende procedures opgenomen, die onder het hoofdje 'Monumenten- wijzer' wijzer gemaakt worden. Als bijlagen werden geldende landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving met toelichting opgenomen. Tenslotte enkele lijsten, zoals de gemeentelijke Monumentenlijst, de lijst van stadsge zichten en van archeologische monu menten en plaatsen. Een duidelijke en handzame uitgave, verlucht met vele foto's, die als inspirerend voor beeld voor menig gemeente kan die nen. De redactie was in handen van Max Cramer en Moniek Krauweren de nota werd samengesteld door de Secties Monumentenzorg en Archeo logie van de gemeente Amersfoort. De nota (188 p.) is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel, de prijs is 15,-. In de nieuwe historische Reeks Arn hem verscheen als deel 1 'Arnhem, Haagje van het Oosten, wensdroom

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 43