Afronding MIP Den Haag Langs industriële archeologie 42 tie van Philip van Pallandt, de Edith Hof gebouwd, niet ver van de Vecht. Naamgeefster van dit fraaie U-vormi- ge hofje met poortgebouw aan de straat was de echtgenote van de ba ron. Het was bedoeld als sociale wo ningbouw voor behoeftige Ommena ren. Fraai zijn de daken van riet en de geornamenteerde houten gevel toppen. Terecht komt het op de MIP- lijst voor (Amsterdamse School). In dezelfde periode stichtte Philip van Pallandt een badhuis en een biblio theek voor de gewone man in Om men. Ter nagedachtenis aan de idealis tische baron zal naar ontwerp van de bekende Overijsselse beeldhouwer Titus Leesereen borstbeeld verrijzen in het plantsoen van de Edith Hof. Van Pallandt Stichting viert eerste lustrum In 1991 vierde de Van Pallandt Stich ting haar eerste lustrum. De stichting heeft ten doel de bescherming van de schoonheid en het historisch- ruimtelijke karakter van Ommen in het algemeen en de monumenten in deze gemeente in het bijzonder. On der monumenten verstaan we in dit verband elk onroerend ruimtelijk ob ject of elke ruimtelijke structuur die zich manifesteert in een door men senhand gemaakt samenspel van massa en ruimte. Orangerie De Van Pallandt Stichting, die aan gesloten is bij de Bond Heemschut, kant zich tegen aantasting van mo numenten. Zij wil zich vroegtijdig in zetten om dreigende verliezen te sig naleren met als doel: behoud van het monument. Er werd o.m. ondersteuning gege ven aan het Monumenten Inventari satie Projekt in de gemeente Om men, en er zijn gelden gevoteerd voor de reconstructie van de Oran gerie op Eerde, die danig in verval is geraakt. De heer G. Rhee, voorzitter van de stichting, is de motor van het geheel. Hij gaat bijvoorbeeld archief onderzoek doen naar de oorspron kelijke vorm van de fraaie orangerie. Niet alleen boerennederzettingen als Arriën, Junne en Beerze worden met argusogen in de gaten gehou den, maar ook de kwetsbare binnen stad van het oude stadje Ommen. Een goed voorbeeld van deze activi teiten is het bankenplan van de stichting, vervat in een geïllustreerd boekwerkje. Goed geplaatste ban ken, bloembakken en fietsenrekken willen een halt toeroepen aan toene mende ongezelligheid en verloede ring. Pionier van het toerisme De werkzaamheden van de Van Pal landt Stichting sluiten uitstekend aan bij de idealen van haar naamgever. Philip van Pallandt geldt immers ook als grondlegger van het toerisme in de rijk met landelijk schoon geze gende gemeente Ommen. Hij placht Hilversum te bellen als in het voor jaar de krentenstruiken op het land goed Eerde met witte bloesems in bloei stonden. Zo werden er al vroegtijdig dagjesmensen naar Eer de gelokt, en deze stroom werd na 1945 steeds groter. U kunt de Van Pallandt Stichting steunen door als begunstiger een minimale bijdrage van 15- over te maken op reke ning nr. 49.25.82.349 van de AMRO/ABN bank te Ommen ten gunste van de Van Pallandt Stich ting. n Boeken Met enig feestgedruis is op 19 febru ari de inventarisatie jongere bouw kunst (1850-1940) in de residentie afgerond. Een project dat jaren in beslag nam en zijn voorlopig eindre sultaat vond in het boekwerk 'Monu menten Inventarisatieproject Den Haag 1850-1940'. Geheel verzorgd door de dienst Ruimtelijke en Econo mische Ontwikkeling, waaronder te vens de afdeling Monumentenzorg valt. Het formaat (42x30 cm) mag er we zen. Per geïnventariseerd gebied is een hoofdstuk opgenomen, telkens met dezelfde indeling. De gebieden vallen samen met bekende Haagse wijken. De grafische verzorging mag voorbeeldig heten, met een klein puntje van kritiek: bij sommige foto's zijn de bijschriften verticaal, en dan nog gedeeltelijk door de foto heen, geplaatst. Dat komt niet altijd de contrastwerking en daarmee de leesbaarheid ten goede en dwingt tot draaien van dit kloeke en 'gewichti ge' werk. In de tekst ligt de nadruk op de veranderingen die het stedelijk weefsel in de loop van een kleine eeuw heeft ondergaan. Een individu ele benadering van panden, laat staan van interieurs en details, moest achterwege blijven. Daar was in dit kader de tijd en de mankracht niet voor. Men hoopt daar wel aan toe te komen bij de ca. 370 panden die vanuit het MIP in de Monumen ten Selectie Procedure terecht zullen komen. De lezer - het boek komt in de vrije verkoop - dient het boek niet zozeer als afsluiting, maar meer als beginpunt van de volgende fase van de stadsontwikkeling van Den Haag te beschouwen. 'Monumenten Inventarisatieproject Den Haag 1850-1940' Dienst REO gem. Den Haag afd. Monumenten zorg 79,50. Leo v.d. Meute Onder redactie van Peter Nijhof ver scheen 'Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens: industrieel archeolo gische routes in Nederland en Bel gië'. Het zijn 12 routes (met kaarten) langs industriële objecten (anders dan titel veronderstelt ook over de grens in Duitsland). Iedere route start bij een museum. Het boek kan beschouwd worden als deel 3 in de serie 'Op zoek naar ons industrieel verleden', die respectievelijk in 1986 en 1987 verschenen, eveneens on der redactie van Nijhof. Inmiddels is de interesse voor ons industrieel erf goed enorm gegroeid. En er wordt vaak naar nieuwe passende bestem mingen gezocht, hetgeen echter lang niet altijd mogelijk is. Daarom moest Nijhof in zijn voorwoord op merken, dat het mogelijk is dat een in de route beschreven ob ject toch net voor uw komst gesloopt is.' Elke route start met een korte in leiding, gevolgd door de routebe schrijving. Aan het slot wordt ter ver dere bestudering een literatuurlijst gegeven. Utrecht enz. Kosmos, 1991. 192 p. ISBN 90.215.1693.4. Prijs in de win kel 29,90. Heemschutleden kun nen het boek voor 24,90 via Heemschut bestellen. Tel: 020- 6225292. AMtC

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 42