Concertgebouw 'De Vereeniging' in Nijmegen herkrijgt zijn zuilenpracht 39 Particulier initiatief pakt de draad weer op Willem-Jan Pantus Stel, u woont in een statig, oud patriciërshuis en u hebt in een vlaag van vernieuwingsdrang in de jaren zestig uw woonkamer heringericht. Laten we aannemen, dat u die ongezellige, hoge stucplafonds met al die overdadige versieringen en de gebarsten marmeren schouw destijds netjes hebt weggewerkt achter hardhouten schrootjes. En dat u boven dien met het nodige hak- en breekwerk het plafond een flink stuk hebt verlaagd. Maar stel ook, dat u daarvan nu, vele jaren later, spijt gekregen hebt. U bent eens voorzichtig achter al die schrootjes gaan kijken en bent nogal geschrokken. Van de vroeger zo rijk gedecoreerde stucplafonds is niet veel meer over en van de oude schouw hebt u alleen nog maar een vergeelde foto. Desondanks hebt u zich voorgenomen om alles weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Het enige probleem daarbij is, hoe? En, oh ja, nog een kleinig heidje: er is maar een beperkt bud get... Zo ongeveer was de uitgangsposi tie bij de restauratie en renovatie van het Nijmeegs Concertgebouw 'De Vereeniging', waarover we in het no vember/decembernummer van 1985 berichtten. Een van de moeilijkste operaties zou daarbij de restauratie van de hal worden. Mede uit geldge brek besloot men destijds deze ruim te slechts in haar globale vorm te herstellen. Nu, zo'n zes jaar later, is het een particulier initiatief van de Vereniging van Vrienden gelukt een belangrijke aanzet te geven tot vol tooiing van de restauratie. Op de Open Monumentendag van 14 sep tember jl. schonk de ene Vereniging die andere 'Vereeniging' een van de oorspronkelijk twaalf rijk met gipsen ornamentiek gedecoreerde en ver gulde zuilen terug, die de hal eertijds tot een waar sprookjeswoud ge maakt hadden en waarvan in 1985 alleen nog maar de stalen H-profie- len teruggevonden zijn. Sponsoractie Door middel van een sponsoractie konden inmiddels acht van de twaalf zuilen worden geadopteerd door gro te bedrijven en instellingen uit stad en regio, terwijl de negende tot 'bur- gerzuil' is gemaakt. Privépersonen, van wie niet verwacht mag worden, dat zij de kosten voor de reconstruc tie van een hele zuil (zo'n 10.000 gulden) voor hun rekening nemen, kunnen een deel bekostigen. Het is de bedoeling, dat eind 1992 de hele operatie geklaard is en het concert gebouw weer een representatieve hal bezit. Natuurlijk zijn er ook dan nog wensen, glas-in-lood beglazing rondom, lijstwerk in het cassetten- plafond, pilasters aan de wanden, en de vloer, die vervangen zou moeten worden. Maar daar ligt eerder een het slecht sponsors zoeken. Boven dien zou de eerste zuil door alle planvoorbereiding en de vervaardi ging van de juiste gietmallen een veelvoud van alle volgende gaan kosten. Het was ook uiterst belang rijk aan toekomstige sponsoren con creet te kunnen laten zien, wat nu ei genlijk de bedoeling was. Was reconstructie gewenst? Een andere belangrijke vraag luidde, of een reconstructie vanuit de optiek van de restauratie-ethiek wel ge wenst en vanuit architectuurhisto- Concertgebouw De Vereeniging van architect Ocar Leeuw (1914/1915) (repro Anita Pantus). taak voor de eigenaar en de beheer der van het gebouw. De belangrijkste stap in het pro ces, dat in september tot een eerste succes leidde, werd gezet door de heer W. Stoffels uit Bemmel, direc teur van het gelijknamig aanne mingsbedrijf, dat ook de renovatie van 1984/1985 uitgevoerd had. Van uit deze betrokkenheid sponsorde hij de eerste zuil en nam daarmee een groot risico. Immers, tot op dat mo ment was er geen enkele ervaring met de toe te passen reconstructie methoden, materialen en technie ken. Oude bouwtekeningen waren er niet meer. Niemand wist dus, of een getrouwe reconstructie van de situ atie van 1915 wel haalbaar was, en nog minder, hoeveel die zou gaan kosten. En zonder 'kostenplaatje' is risch oogpunt verantwoord was. Im mers, na een Wereldoorlog en ver scheidene verbouwingen restte er van het oorspronkelijk interieur van de hal weinig meer dan de ruwbouw. In 1985 waren uit geldgebrek slechts de ontbrekende delen van de 'kunst stenen' staatsietrap naar het zoge naamde amfitheater in beton nage- goten en was de ruimte in haar con ceptie hersteld. Daarbij waren de zuilen als gladde kolommen opnieuw opgetrokken, maar zonder de bijbe horende ornamentiek. Onderzoek aan de hand van oude foto's en in het gebouw zelf had ech ter uitgewezen, dat bijna alle sieren de onderdelen ergens in het gebouw wel behouden gebleven waren. Het ging er dus om, deze onderdelen weer te verenigen tot een complete

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 40