Monumentencommissie moet beslist deskundigen tellen Heemschut Hergebruik IN DIT NUMMER 3 REDACTIE: Drs. J. Kamerling, eindredacteur Drs. A. M. ten Cate Drs. H. C. Franssen Dr. E. Jans VERDER WERKTEN MEE: Sara Bakker, Amsterdam Olga van der Klooster, Heemstede Peter Tekelenburg, Utrecht Leo van der Meule, Leidschendam Onno Helleman, Utrecht Vincent Collette, Malden Ruurd Krooshof, Dordrecht Willem-Jan Pantus, Nijmegen Abele Reitsma, Nijmegen Artikelen, voorzien van auteursnaam, zijn geheel voor rekening van de auteur. CORRESPONDENTIEADRES BOND HEEMSCHUT: Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam: tel. 020-6225292 fax.nr. 020-6240571 Postgiro 124326 Ledenadministratie, postbus 1, 3740 AA Baarn, tel. 02154-82290 Lidmaatschap 50,- per jaar Voor 65+ 35 - en voor 30- 25,— Opzegging alleen vóór 1 december. CORRESPONDENTIE VOOR ADVERTENTIES: Bosch Keuning: Channa Molenaar Postbus 13740 AA Baarn tel. 02154-82345 gironummer 4988 GRAFISCHE VERZORGING: grafische bedrijven Bosch Keuning-Baarn LEDEN REDACTIE RAAD: mr. C.J. Vogel (voorz.) drs. J. Kamerling, Amsterdam (secr.) B.J.M. Duimel (alg. directeur) drs. S. van Dockum, Utrecht H. Knijtijzer, Amsterdam P. de Ruijter, Hilversum JAARGANG 69, NO. 2, APRIL 1992 Heemschut verschijnt minimaal 6x pór jaar TIJDSCHRIFT VAN DE BOND HEEMSCHUT opgericht in 1911 j Beschermvrouwe: H.M. Koningin Beatrix j De Bond Heemschut heeft een belangrijk succes geboekt bij het aan scherpen van de Monumentenwet, die vanaf 1988 gemeenten de moge lijkheid biedt zelf sloopvergunningen af te geven voor Rijksmonumen ten, mits zij over een monumentenverordening en een monumentencom missie beschikken. De gemeente Graafstroom in de Alblasserwaard was er in 1989 als de kippen bij om een commissie en verordening in te stel len: Niet zozeer uit monumentenliefde zoals al gauw bleek, maar om een dorpsherberg met annexe stal en kapschuur - Rijksmonumenten van grote historische en monumentale waarde - te kunnen slopen. De monumenten stonden namelijk sloopvergunning af. Het gemeente garagehouder J. Aantjes, die zijn be- bestuur had kennelijk niet op Heem- drijf op het achtererf heeft, in de schut gerekend, dat de gang van za- weg. Hij wil hier graag uitbreiden. ken al enige tijd met argusogen volg- De gemeente dacht slim te zijn en de. 'Wij voorspelden al meteen, dat wees gauw even de bestaande de Graafstroom jurisprudentie zou raadscommissie voor Openbare wer- opleveren,' aldus de immer alerte di- ken, Volkshuisvesting en Milieu aan recteur juridische zaken van de als zijn 'monumentencommissie'. Negen maanden later gaf deze een (vervolg op pag. 5) Waarom een monumentaal gebouw slopen als het met wat denkwerk en creativiteit weer vele decennia mee FOTO OMSLAG: Voorgevel verbouwde hoofdpostkantoor van Amsterdam (foto Chris- tian Lucas) van het Hollands Klooster in Groes- beek tot wooncomplex gebeurde dui delijk het tweede. Indeling en vorm van de woningen volgen de oor spronkelijke structuur van het kloos ter, wat een heel gevarieerd geheel opleverde. De herbestemming van het oude hoofdpostkantoor van Am- sterdam gebeurde ook op respect volle wijze terwijl het toch tot een ei gentijds winkelcentrum kon worden omgetoverd. Jaap Kamerling De Werf Kromhout in Amsterdam werd gedeeltelijk museum zou kunnen? Steeds vakér komen gemeentebesturen maar ook beleg gers en projectontwikkelaars op die gelukkige gedachte. In dit nummer een aantal voorbeelden van herge bruik of liever gezegd herbestem ming. Hergebruik wijst immers meer op hergebruik van oude materialen en hervatten van de oude functie. Bij herbestemming gaat het om behoud door het geven van een nieuwe functie aan een gebouw. Herbestemming van monumenten roept vaak felle discussies op. Wordt er voorrang gegeven aan de nieuwe functie, soms ten koste van het mo nument of blijft respect voor het mo nument voorop staan? Bij de herbe stemming van het Berckepoort-ge- bouw in Dordrecht dreigt het eerste te gebeuren. Bij de herbestemming 4 6 10 Monumenten van voor 1850 dupe Winkelen in postkantoor Hergebruik industrieel erfgoed Toekomst voor bioscoop gebouwen? Kerkepad 1992 Monument en commercie De architecten J. en A. van Stigt Het Spoorwegmuseum Van hoeve tot gemeentehuis Architect E. Hoogënberk Index 1991 Herbestemming fabrieks gebouwen Ideeënprijsvraag Wester gasfabriek Discussie over Berckepoort Concertgebouw De Vereeniging Philip van Pallandt Stichting Boeken 42, 43, 44 Nieuws uit de provincies 45 Protestsymposium bezuinigingen 46 Vereniging: Heemschut in actie 47 Agenda 48 Alg. Ledenvergadering, excursie 49 11 13 14 15 18 19 21 23 31 34 35 39 41

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 3