D. Koenders Dordrecht op goede weg Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, zink- en koperwerk Gespecialiseerd in restauratie- en renovatiewerk Alles onder garantie Tel 05450 - 9 22 17 Nijverheidsweg 3 - Neede Dordrecht Rechtzetting i Het bestuur van de Bond Heemschut is verheugd, dat u de discussie met Heemschut over de monumenten zorg in uw stad aan wilt gaan en be reid bent als verantwoordelijk be stuurder dit kritische Dordrecht-num- mer over het monumenten- en stadsvernieuringsbeleid in ontvangst te nemen. Aldus vice-voorzitter W. van Leeuwen op 22 februari in zijn toespraak tot wethouder Verbakei en een paar honderd belangstellenden in het Dordtse stadhuis bij de uitrei king van het Dordrecht-nummer. Van Leeuwen waardeerde de sportieve opstelling van het gemeentebestuur, dat meent, dat de kritiek van organi saties als Heemschut het gemeente lijk beleid ten goede komt. Gelukkig kent Dordrecht nog vele fraaie historische plekken, stelde Van Leeuwen vast, maar het is de gemeente helaas niet gelukt de his torische binnenstad gaaf door het tijdperk van de grote doorbraken heen te loodsen naar de jaren '80, toen het respect voor de historie weer toenam. Van Leeuwen herinnerde zich nog levendig, hoe de grootschalige kaal slag van de jaren '60 hem ook in Dordt schokte. De historische struc tuur van de binnenstad is danig aan getast. Steden als Leiden, Haarlem en Deventer hebben die veel beter weten te bewaren. Pittoreske buur ten als de Blijenhoek zijn wegge vaagd, de verloedering van het vroe gere RK ziekenhuis snijdt ons door de ziel en de restauratieplannen voor De Berckepoort zijn zeer aan vechtbaar. Toch zijn wij hier niet, zo vervolg de Van Leeuwen, om ons gelijk te komen halen. Onze inzet is om het gemeentebestuur een steuntje in de rug te geven. Dordt is immers op de goede weg. De stad heeft zich de laatste jaren enorme restauratie-in spanningen getroost. De gemeente kreeg meer oog voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de Dordtena- ren beloonden die nieuwe inzet door als bewoners naar de binnenstad te rug te keren. Het is alleen jammer, dat juist nu Dordrecht zijn best doet de schade uit eerdere jaren te her stellen. Den Haag denkt, dat de res tauratie-achterstand in historische steden nu wel is ingelopen en hard bezuinigt. Laat u daardoor niet ont moedigen en laat u helpen door de actieve Heemschutters in uw stad, besloot de vice-voorzitter. J. K. Met genoegen heb ik het artikel ge lezen in het dagblad de 'Dordtenaar' van 22 februari jl. Hierin kwam ein delijk weer eens een antwoord op de 'sloop- en verkrottingszucht' vanuit de gemeente Dordrecht. Reeds lan ge tijd onderneem ik al een soort van persoonlijke kruistocht tegen dit ge meentelijk beleid en de hieruit voort vloeiende verminkingen. Indien no dig zal ik u in de toekomst gaarne met raad en daad terzijde staan nu ik heb geconstateerd niet helemaal alleen te staan in mijn eenzame strijd tegen het ambtelijke, incompe tente handelen van de gemeente Dordrecht. Tot slot kan ik u zeggen mij per omgaande aan te melden als lid van de bond Heemschut en u vriendelijk doch dringend te verzoe ken zeer nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden wat betreft de ge meente Dordrecht. ing. A. J. de Koning Hofstraat 10 Dordrecht De auteur van de brief over de Ham- sterborg in het vorige nummer is niet, zoals abusievelijk vermeld, M. J. IJzermans maar M. J. IJzer man. Excuses hiervoor.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 38