Ideeënprijsvraag Westergasfabriek Bert Franssen 34 In Amsterdam is de stadsdeelraad Westerpark op zoek naar hergebrui- ker(s) voor de Westergasfabriek. De raad wilde niet over één nacht ijs gaan. En schreef een ideeënprijsvraag uit. 'ledereen' die een idee had werd uitgenodigd dat kenbaar te maken. Twee of drie daarvan worden uitgekozen voor nadere uitwerking en krijgen ook een prijs van maxi maal 15.000,-. De inzendingstermijn is intussen afgesloten. Tot het einde van dit jaar wordt het grote complex aan de rand van het centrum nog gebruikt door het Ge meentelijke Energiebedrijf (GEB). Maar dan komt het leeg te staan. Het terrein waarop het rijksmonu- niet telkens opnieuw te hinderen werd er op 11 januari een kijkdag ge organiseerd. Ik ging er heen, in de verwachting dat mogelijk een groep je van acht of vijftien min of meer ex centrieke monumentenliefhebbers De Westergasfabriek in Amsterdam, (foto Ernest Annyas) ment staat is in het bestemmings plan van de gemeente aangewezen als uitbreiding van het bestaande Westerpark. En dat heeft zo zijn ge volgen. De nieuwe bestemming van de fabrieksgebouwen zal moeten aansluiten bij deze recreatieve func tie. Ze moet overeenstemmen met sfeer en gebruik van het park, en lig ging van de gebouwen ten opzichte van toegangen. Het terrein ligt aan de rand van het centrum, halverwe ge het Centraal Station en Station- Sloterdijk. Een gunstige plek, niet al leen voor autoverkeer, maar ook voor de reizigers per openbaar ver voer, als in het kader van de IJ-oe- ver-plannen de ringlijn wordt doorge trokken. Om de medewerkers van het GEB de vrieskou wilden trotseren om de gebouwen - altijd slechts op een af standje te bewonderen - nu eens van dichtbij te aanschouwen. Ik was dan ook niet weinig verbaasd toen, in het prachtige kantoorgebouw van de fabriek, waar de Stadsdeelraad zelve sinds 1990 haar onderkomen heeft, zich honderden belangstellen den verzameld bleken te hebben. Er was gratis koffie en gratis rondlei ders, die te veel mensen om zich heen kregen en moeilijk te verstaan waren. De dakconstructies zijn veelal uniek, zoveel begreep ik er wel van. Ze konden, in geval van een explosie, gemakkelijk weggeblazen worden - dat was beter dan dat het geweld zich op de wanden richtte. Eclectisch De gebouwen zijn in renaissancis- tisch-eclectische stijl ontworpen - ik zie nogal wat romaanse elementen. Voornaamste architect was I. Gos- schalk. Kenmerkend is de hardrode baksteen, die wordt afgewisseld met versieringen in gele baksteen en na tuursteen. De kapconstructies zijn van ijzer, staal of hout. Helaas zijn in de vijftiger jaren enkele gebouwen afgebroken, waaronder de waterto ren. Er zijn ook gebouwen toege voegd, maar die worden gesloopt. Meest indrukwekkende onderdeel van het complex is het zuiveringsge bouw. Zijn 208 m lange gevel strekt zich uit langs de Haarlemmertrek vaart. Het is een monumentaal, drie- beukig pand onder met pannen ge dekte zadeldaken. Het interieur viel mij wat tegen, maar dat is persoon lijk. Ik stelde me echter voor dat in hergebruikte toestand de draagcon structie van Polonceauspanten, gor dingen, panlatten en tengels een monumentaal effect zou kunnen hebben Het gebouw zou vol gens de deelraad geschikt kunnen zijn als kantoorruimte, kleinschalige sportvoorzieningen, ateliers, zalen- verhuur en horeca. Imponerend was wel het interieur van de gashouder, met een als een paraplu uitwaaierende ijzeren spant en balkconstructie. 'Daar had het ca sino zo in gekund,' zei iemand. Maar daartegen zou het bestemmingsplan met de eis van een 'zeer beperkt au toverkeer' zich toch verzetten Verontreinigd Tot 29 maart 1960 werd in de gasfa briek koolgas gefabriceerd. Dat heeft tot gevolg dat de bodem ernstig ver ontreinigd is, en daarvoor moet eerst een oplossing gevonden worden. Men weet nog niet of de grond inge pakt of afgegraven gaat worden. In elk geval zorgt het probleem voor vertraging. Deelraadsvoorlichter Bernard Visser verwacht dat het nog minstens vijf jaar duurt voordat nieu we bestemmingen gerealiseerd zijn. Maar met de ideeën loopt het storm, zegt hij. Er zijn er al heel wat binnen gekomen. Ideeën van buurtbewo ners, op één A-4'tje uitgewerkt, maar ook plannen van grote architecten bureaus, compleet met maquettes en tekeningen. Voorbeelden van ideeën? 'Een subtropisch zwempa radijs, een kindercircus, een panne- koekenhuis, een kermis, een theater, een manege, een galerie, een mini- bedrijventerreintje Maar het is nog in het geheel niet duidelijk wat het gaat worden. I J

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 34