Exposities Gelderse Kastelen 33 wil deze overheidsinstantie beperken de voorwaarden aan de overdrachts overeenkomst verbinden, die een goed beheer van de Bovenste Polder in de weg staan. Een van de redenen is de vrees, dat hergebruik tot versto ring van de natuur zal leiden. De voorzitter blijft optimistisch: 'Domei nen heeft namens de staat al een reeks toezeggingen gedaan.' De ver eniging gaat met volle moed door om haar doel te bereiken. Tricotfabriek G.J. Willink Uiterst somber kan men zijn over het Tricotfabriek G.J. Willink, Winterswijk, (foto V.M.J.A.N. Collette) voortbestaan van de Tricotfabriek G.J. Willink te Winterswijk in de Ach terhoek. Eens stond dit oostelijk deel van Gelderland, m.n. de stad Winters wijk, bekend om zijn vele textielfabrie ken. De Tricot is een van de weinig overgeblevene, die bovendien een ar chitectuurhistorische en cultuurhistori sche waarde bezit. Al jaren ligt het complex temidden van een markante wijk van villa's en middenstandswo ningen uit de periode circa 1900-1935 door leegstand te verkommeren. Het complex zelf is in de loop van de tijd gegroeid: het oudste deel uit 1890 en 1915, een deel uit 1912, 1922 en 1927 met kenmerken die in de rich ting van de Engelse fabrieksarchitec- tuur wijzen en het jongste uit 1934. Elders op het terrein bevinden zich enkele bijgebouwen. Van de kant van de Winterswijkse monumentencommissie zijn er pogin gen ondernomen het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te zet ten. Maar B en W wil er niet aan, om dat men andere plannen met het ter rein heeft: er moeten woningen of su permarkten op verschijnen. Enige tijd geleden heeft Heemschut als reactie op het concept struc tuurplan van de gemeente erop aangedrongen de Tricot te be schermen van wege zijn loca le, regionale en zelfs landelijke betekenis: 'De kwaliteit vraagt zonder meer plaatsing op de monumenten lijst. Gezien het landelijk belang zou dit de rijks lijst kunnen zijn.' Serieuze overwegingen van de kant van de gemeente om tot herbe stemming over te gaan zijn nooit ge maakt. Gemeentehuis? Het is in dit verband dan ook de moei te waard melding te maken van een herbestemmingsplan, dat de heer Ronald Reissenweber uit Didam in het kader van zijn afstudeer project aan de Technische Universiteit te Delft ontwikkelde. Volgens Reis senweber, inmiddels afgestudeerd en als architect werkzaam, kan de con structief in goede staat verkerende fa briek tot gemeentehuis worden ge transformeerd (de gemeente heeft momenteel dringend behoefte aan een grotere behuizing). Zijn denkbeel den komen vooral neer op restauratie en renovatie van de hoofdbouwmas- sa en toevoeging van een eigentijds gedeelte met ingangspartij. Hij wil het exterieur herstellen in oude luister en past het interieur aan de nieuwe functie aan, waarbij de grotendeels van beton vervaardigde constructieve elementen zoveel mo gelijk zichtbaar blijven. De aanbouw vertoont een voor deze tijd karakteris tiek classicistisch aandoend idioom met detailverwijzingen naar de oude bouwmassa. Reisenweber zegt hierover: 'Door in mijn ontwerp oude motieven terug te laten komen is het beter inpasbaar in het geheel.' Zo roepen de sierbanden van metsel werk herinneringen op aan de spekla gen. De horizontale en verticale geve lindeling sluit goed aan bij de strenge bouwtrant van de fabriek. De tapsvor- mige ruimte laat de architect bekro nen door een koperen koepel met lantaarn, die uittorent boven het stel sel van platte daken. Hij vindt deze moderne toevoeging aan het histori sche pand geen enkel probleem, om dat die toch al samengesteld van ka rakter is. Zou dit conceptplan in grote lijnen gerealiseerd worden dan be schikt Winterswijk over een uniek fa- brieksmonument met een unieke be stemming. Gemeente, neem hier no tie van! I I Kunsthistoricus V.M.J.A.N. Collette is lid van de Provinciale Commissie van Heemschut Gelderland en leverde de bijdrage over Monumenten van be drijf en techniek aan de genoemde Heemschut-tentoonstelling. Stads- en streekgezichten van Jan Hensema, in Kasteel Groeneveld Baarn tot 17 mei. Het Huis en zijn bewoners, tot 10 mei en 'Stinseplanten' van Rein Westra, ook tot 10 mei in Groene veld. 'Waterwerk', expositie van de Kring van beeldhouwers vanaf 6 juni in Groeneveld. Tel. 02154-21143. Het veranderend dorpsgezicht in Noord-Holland, in Museum Beecke- stijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid. T/m 20 mei. Met prenten, foto's, kaarten en prentbriefkaarten uit de Prov. At las van Noord-Holland. Open wo t/m zo van 12-17 uur. (Van 22-5 t/m 5-7 in Goois Museum, Kerk brink 6, Hilversum, open di t/m zo van 12.30 tot 16.30 uur.) Van 1 april tot 1 november is een aantal kastelen en landhuizen van de Geldersche Kasteelen weer te bezichtigen (met rondleidingen). Het gaat om de kastelen Ammer- soyen in Ammerzoden, di t/m za van 10-17 uur, zo 13-17 uur. (tel. 04199- 1270), Cannenburch te Vaasen, di t/m za 10-17 uur, zo 13-17 uur (05788-1292), Doorwerth te Door- werth, di t/m vr 10-17 uur, za en zo 13-17 uur. (085-332532), Zypendaal te Arnhem, di t/m vr en zo van 13-17 uur. Tel. 085-420944. Hernen te Her- nen, di, do en za van 10-12 en 14-17 uur. Tel. 08873-1976 en tenslotte Rosendael te Rozendaal (Gld), di t/m za van 10-17 uur en zo van 13- 17 uur. Tel. 085-644645. Huis Verwolde te Laren is te bezich tigen van di t/m za van 10-17 uur en zo van 13-17 uur. Tel. 05738-1825.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 33