32 ken, maar vindt om redenen van hy giënische aard plaats. Tegenwoordig stelt men hogere eisen van hygiëne aan de vervaardiging van bier, omdat het niet meer zoals vroeger 2 tot 3 weken, maar 6 maanden houdbaar moet zijn. De toekomstige functie van de losstaande schuren is nog niet be kend. Hegger vindt het belangrijk, dat de gemeente in 1985 het brouwerij complex op de gemeentelijke monu mentenlijst gezet heeft, 'want het moet mooi blijven.' Een dergelijke beschermingsmaat regel is in zijn ogen geen hindernis voor een optimaal functioneren van zijn bedrijf: 'Ik heb de indruk dat de te neur met betrekking tot het beheer van monumenten op dit moment toch is dat men niet meer per se de oude toestand kost wat kost wil handhaven, maar dat men het gebruik van een gebouw en het daaruit volgende on derhoud minstens zo belangrijk gaat vinden. De gedachte dat je nog geen spijker mag slaan zonder toestem ming is volgens mij een beetje achter haald. Het bedrijf Raaf is voor Nederland uniek, omdat het de laatste brouwerij is in een oorspronkelijk daarvoor be stemd gebouw, dat het grootste deel van zijn historisch karakter heeft we ten te behouden. Het bier is even eens uniek, omdat het uitsluitend van onbespoten graan gemaakt wordt en een exclusieve smaak heeft. U bent van harte welkom en kunt het zelf proeven! De Bovenste Polder In de uiterwaarden langs de Nederrijn te Wageningen liggen zij als stille ge tuigen van een eens zo bloeiende baksteenindustrie: de steenfabrieken De brouwersvilla bij 'Raaf'. Op de achtergrond is deel van de fabriek zichtbaar, (foto V.M.J.A.N. Col lette) de Blauwe Kamer, grotendeels ont manteld, de Plasserwaard, die zo goed als het kan onderhouden en als werkplaats benut wordt en de Boven ste Polder, die men op basis van een uitgewerkt plan als woon- en wer kruimte nieuw leven wil inblazen. De steenfabriek de Bovenste Pol der is uniek, omdat zij tot het nauwe lijks in Nederland voorkomende type zigzagoven behoort. Het ontwerp is afkomstig van ir. J.J. Wentink uit Utrecht, die ook de zigzagoven op ronde grondslag in Zevenaar, een Rijksmonument, op zijn naam heeft staan. De oven heeft een rechthoeki ge plattegrond en bestaat uit twee beuken onder zadeldaken met pan nen. Het ovenkanaal in de onder bouw bevindt zich rondom een cen trale schoorsteen. De fabriek, in 1923 opgericht 'dienende tot het bakken van metselsteenen en straatklinkers, zonder mechanische beweegkracht te gebruiken', kwam in de jaren '60 stil te liggen. Zij raakte op den duur zodanig in verval, dat afbraak nabij leek. Steenfabriek 'De Bovenste Polder' (foto D. van der Laak) vs Ski De Vereniging tot Behoud van de Bovenste Polder echter, die in 1986 het beheer over het gebouw kreeg voorkwam sloop. Ook de gemeente begon het belang van instandhouding in te zien, want in 1990 werd het op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Voor een blijvend behoud van de fabriek is een goede bestemming een noodzakelijke voorwaarde, zo re deneerde de vereniging. De ideeën voor hergebruik legde zij eveneens vast in een plan, dat aan geldigheid nog niet heeft ingeboet. Culturele activiteiten De fabriek wordt geschikt gemaakt voor kleinschalige culturele, ambach telijke en educatieve activiteiten. De bouwkundige structuur van de ovens wordt zoveel mogelijk intact gelaten en benut. Boven de ovens komen de woningen, ateliers en werkplaatsen, in de ovens kan men vuil werk ver richten (berging van kano's van de plaatselijke kanovereniging, muziek- maken e.d.). Het verbouwingsont- werp van de Wageningse architect Pieter Roza houdt onder meer in: het aanbrengen van een halve verdieping op het ovendek direct onder de de kap en het slopen van het rookkanaal om de schoorsteen waardoor er een vide ontstaat en de ovens zo ook van binnen ontsloten kunnen worden. De restauratie en verbouwing schat men op 620.000,-. In de be groting is niet de restauratie van de schoorsteen opgenomen, die in een later stadium tot uitvoering komt. Om de kosten te drukken doen de bewo ners en gebruikers een deel van de werkzaamheden zelf, hetgeen ook op verder onderhoud betrekking heeft. Hoe staat het momenteel met de verwezenlijking van de plannen? De heer Jünt Halbertsma, voorzitter van de Vereniging tot het Behoud van de Bovenste Polder, geeft hierop het vol gende antwoord: 'Momenteel zijn er twee problemen nog niet geheel op gelost. Allereerst het financiële pro bleem. De steenindustrie heeft zich onlangs als eventuele geldschieter te ruggetrokken. Van de kant van de ge meente en provincie kunnen wij be dragen in de orde van resp. 30.000,- en 116.500,- ontvangen. Met diezelfde provincie is afgespro ken te bezien hoe het financiële gat van nog 2 ton door middel van subsi dieaanvragen bij andere instanties te dichten is. Ik denk in dit verband aan bijvoorbeeld het Prins Bernhard fonds. Ook overwegen wij mogelijk heden tot bezuiniging op het verbou wingsplan. Een ander probleem is het voeren van de overdrachtsonderhan delingen met Staatsbosbeheer, die de fabriek en omliggende gronden in ei gendom heeft.' Volgens Halbertsma

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 32