Herbestemming van drie Gelderse fabrieksgebouwen 31 V.M.J.A.N. Col lette De reizende Heemschut-tentoonstelling 'Jonge Bouwkunst 1850-1940 Gelderland' stelt naast diverse architectuurhistorische stijlen ook een reeks z.g. monumenten van bedrijf en techniek in een helder daglicht. Tot deze cultuurhistorisch waardevolle objecten horen onder meer: fa brieksgebouwen, pakhuizen, winkels, boerderijen, water- en windmo lens, benzinestations, spoorweggebouwen, sluizen, gemalen, bruggen, dijkmagazijnen, veerhuizen, watertorens en transformatorenhuisjes. Evenals elders in ons land dreigen ook in Gelderland industriële monu menten ten gevolge van functieverlies steeds vaker gesloopt te worden. Kennelijk kan of wil men er geen nieuwe bestemming aan geven. Voor al fabrieken moeten in dit geval het loodje leggen, slechts in uitzonde ringsgevallen komen zij voor herge bruik in aanmerking. In dit artikel tre den drie van deze gebouwen in het voetlicht: bierbrouwerij Raaf te Heu- men, die als zodanig weer draait, de steenfabriek de Bovenste Polder te Wageningen en de Tricotfabriek te Winterswijk, waarvoor plannen voor hergebruik ontwikkeld zijn. vengistende bierbrouwerij - de Raaf - van te maken. Op de vraag waarom hij juist hier zijn bedrijf wilde starten, antwoordt de vriendelijke en enthou siaste brouwer: 'Ik ben altijd een lief hebber van oude gebouwen geweest en daarnaast zag ik er ook nog een practisch voordeel in: ik kan het uit buiten in mijn promotie naar buiten toe. Want ik ging ervanuit dat als je je als bedrijf wilt profileren, je dat of wel met reclame-inspanning moet doen of door je echte uitstraling. Bovendien zou ik in een voormalige brouwerij vrij gemakkelijk vergunning kunnen krij- 1984. Bijkomend voordeel was, dat de villa reeds door de eigenaren was opgeknapt. Aan de fabriek werd het volgende gedaan: vervanging van de helft van de vloeren, vernieuwing van het dak behoudens een deel van de spanten, herbouw van de omgevallen schoorsteen, het bijmetselen van muurdelen en herstel van de gietijze ren ramen. Tevens werden er twee dehands machines uit Duitsland geïn stalleerd. De later gerestaureerde vloermouterij en de wagenschuur fun geren als respectievelijk museum en proeflokaal. De mouterij is bijzonder, omdat het nog de enige volledig in tacte in Nederland schijnt te zijn. Van het proeflokaal zijn een van de muren en een deel van de balklaag oor spronkelijk. Opbouw van de boerderij in originele staat acht Hegger na veel wikken en wegen niet meer mogelijk. Circa 5 jaar geleden heeft hij de ge- Bierbrouwerij Raaf te Heumen. Voormalige wagenschuur, nu proeflokaal, (foto V.M.J.A.N. Collette) Bierbrouwerij Raaf In de plaats Heumen, gemeente Heu men, bezuiden Nijmegen en vlakbij de grens met Limburg is de door hoge bomen en weiland omgeven bierbrouwerij Raaf, voorheen Bergzigt geheten, gelegen. Het complex be reikt men vanaf de Rijksweg via een oprijlaan. Links van de laan ligt het gave deel, dat uit de tweede helft van de 19de eeuw stamt en gemeentelijk monument is. Het bestaat uit een fraaie villa, waarvan de achtergevel door middel van de voormalige wa genschuur verbonden is met de in 1911 deels gewijzigde fabriek. Rechts ontwaart men een boerderij in ruïneu ze toestand, die onder meer als ruim te voor bieropslag fungeerde, en twee losstaande schuren. In de 19de eeuw groeide de fabriek in handen van de familie Van den Broek uit tot de grootste en modern ste van Gelderland. Het bier, dat het koninklijk wapen mocht voeren, werd niet alleen in Nederland verkocht, maar zelfs naar Java, Soerabaja en Hong Kong geëxporteerd. Door de economische malaise ging het vanaf 1880 met het bedrijf steeds meer bergafwaarts en werd het rond de Eerste Wereldoorlog bij gebrek aan grond- en brandstoffen geheel stilge legd. Maar dat betekende niet het de finitieve einde van Bergzigt! In 1982 nl. kwam de heer Herm Hegger met het idee er weer een ambachtelijk bo gen om te brouwen, en dat lukte dus, en ik wilde per se niet op een indus trieterrein.' Mouterij bijzonder Blijkbaar zag Hegger er niet tegen op het verwaarloosde complex zoveel mogelijk te restaureren en te renover en: 'In de Middeleeuwen konden ze kathedralen bouwen, dan moet ik toch wel een fabriekje kunnen opbou wen.' De herstelwerkzaamheden duurden van juli 1983 tot augustus meente verzocht het toen nog in re delijke staat verkerende pand op de monumentenlijst te zetten, maar deze zou het om financiële motieven niet gewild hebben. Nieuwbouw met een min of meer dezelfde gevelindeling, maar van een geheel modern interi eur voorzien, zal de ruïne vervangen. De tweede fase van de bierproduktie, het gisten en lageren, vindt dan niet meer in de fabriek, maar daar plaats. Deze verandering heeft niet zozeer met een capaciteitsprobleem te ma-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 31