Van hoeve tot gemeentehuis (II) Literatuur Literatuur 20 5 Afdeling algemene zaken 6 Afdeling sociale zaken Langdoorsnede De Wittenburg. voormalige tasruimte, begrensd door vier stijlen van de gebintconstructie van Amerikaans grenehout. Inder daad was de open draagstructuur van het stolpgedeelte erg geschikt voor de invulling als centrale hal - omzoomd met ruimten voor de afde ling algemene zaken, de receptie, secretariskamer, afd. sociale zaken en een commissiekamer. Boven in het vierkant, waarbij de zwingen als hoekverstijving gehandhaafd bleven, is de raadzaal gerealiseerd. Het meubilair is modern; schitterend is de eigentijdse lichtkroon. Bovendien is ook ruimte geschapen voor de ar- toteek. Er zijn bewust perforaties aange bracht tussen het dwarshuis (villa) en de centrale hal, waardoor een ruimtelijke samenhang is bereikt. Alle gipsplafonds met bijbehorende ornamentiek konden bewaard blij ven. Onze indruk is, dat de metamorfo se van de stolphoeve in gemeente huis zeker geslaagd kan worden ge noemd. I I Hereboerderij wordt gemeentehuis, in: Bouwwereld 85, nr. 5a, 3 maart 1989, p. 39. Verleden jaar had de Drentse welstandsprijs als thema: 'Openbare ge bouwen'. Terecht werd het gemeentehuis van Havelte als winnend bouwwerk aangewezen. De jury kwam tot de conclusie dat de verbou wing, vormgeving en inrichting van een bestaande boerderij inclusief nieuwe vleugel in passende stijl getuigen van een zeer hoge kwaliteit. De prijs werd broederlijk gedeeld door het gemeentebestuur van Havel te en het architectenbureau Woudae n Van der Schaaf te Meppel. De bouw kwam in 1989 tot stand. Burgemeester G. Hensens van Havelte zei tijdens de toekenning van de prijs: 'Bepaald geen prestige-objekt, integendeel: demonstratie van kunst in de architectuur.' Henk Wouda en Gurbe van der Schaaf te Meppel worden geken schetst als vakbekwaam, en in het bezit van een eigen stijl. Al in 1989 ontvingen ze voor hun gehele oeu vre de culturele prijs van Drenthe. Achttien jaar werken ze nu samen, zetelend in een karaktervol heren huis uit 1900 in het centrum van Meppel. Henk Wouda: 'Wij gaan eerst op zoek naar de typische kenmerken van de omgeving. Die proberen we Het nieuwe gemeentehuis van Havelte. (foto gemeente Havelte) in het ontwerp te verwerken. Er moet een relatie zijn'. Een geslaagd voor beeld van deze werkwijze is ook een woningbouwproject aan de Heurinks in het Drentse plaatsje Ruinen. Exterieur De oude boerderij Boskamsbrugweg 2 in Havelte is grotendeels intact ge laten, als onderdeel van het nieuwe gemeentehuis. Het bedrijfsgedeelte is driebeukig en bezit een beschut tend rieten wolfdak met uileborden en openslaande baanderdeuren in de zijwand. De laatste nu zijn van glas, en werpen veel licht op de bu relen van de gemeenteambtenaren. Fraai is het dwarshuis van vier tra veeën met 15-ruits schuiframen en tentdak van pannen. De statige in gangspartij in de middenas toont links daarvan de stichtingssteen: B. Epping, den 10 April 1843. In dit sta tige dwarshuis is de fraaie burge meesterskamer ingericht, met fraaie wandschilderingen op een planken kamerwand opzij. Pronkstuk is hier de prachtige schouw met Bijbelse te gels in mangaantinten. Zeer pas send is ook het gave Drentse kabi net. Het meubilair is hier verder ei gentijds en strak. Interieur In de nieuwe aanbouw is veel met glas en lichte kleuren gewerkt. De ankerbalkconstructie is hier in beton vertaald, waarbij de spreidbanden van de stijlen meteen de maat aan geven voor driehoekige vensters op de verdieping (afd. financiële zaken). Een loopbrug verbindt op gedurfde wijze de raadzaal met andere ruim ten. De inrichting van tuin en voorter rein geschiedde door tuinarchitect G. R. Rollema uit Rolde, die o.a. de geometrische buxusperkjes voor het dwarshuis - met zonnewijzer - ont wierp. De openheid naar buiten toe komt ook hierin zeer goed tot uit drukking, zodat gemeentehuis en tuin geheel verweven zijn met het dorpskarakter van het brinkdorp Ha velte. Brochure 'Gemeentehuis Havelte', 1989. Dr. Boekholt, drs. Bos en drs. Gerding, Gemeentehui zen in Drenthe, Uitgeverij Boom, Meppel 39,50).

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 20