Van hoeve tot gemeentehuis (I) 19 het onbewoonde, de haast verstik kende geur, dien de menschendin- gen krijgen wanneer zij buiten om gang der menschen zijn geraakt'. In 1939 werd het station definitief voor personenvervoer gesloten en deed het tijdelijk dienst als bureau gevon den voorwerpen van de NS. Spoorwegmuseum In 1927 werd de Stichting Neder lands Spoorwegmuseum opgericht. De basis van de collectie wordt ge vormd door de privéverzameling van G. W. van Vloten, ambtenaar bij Staatsspoorwegen en tevens de eer ste directeur van de Stichting. De verzameling vond na vele omzwer vingen pas in 1953 een definitieve bestemming in het Maliebaanstation, dat hiervoor drastisch werd ver bouwd; van het interieur bleef weinig gespaard. Wat de financiën betreft: die worden voor elk 1/3 gedragen door de N.S., renten uit eigen ver mogen en kaartverkoop. Het muse um krijgt geen jaarlijkse subsidie van WVC, maar ontving wel een project subsidie voor de ingrijpende verbou wing, restauratie en herinrichting in 1989, noodzakelijk om het vloerop pervlak te vergroten (loopbrug, film zaal) en de grote bezoekersaantal len (bijna 150.000 in 1991) beter te kunnen circuleren. Tegelijkertijd werd het buitenterrein uitgebreid, waarvan de inrichting nog niet helemaal vol tooid is. De N.S. bestond in 1989 150 jaar, hetgeen samen met de her opening uitbundig gevierd werd. Voor het conserveren en het weer rollend maken van een aantal grote locomotieven en rijtuigen loopt mo menteel een driejarig conserverings plan dat volledig door de N.S. gefi nancierd wordt. Het is de bedoeling dat hiermee de achterstanden in conservering ingelopen worden. Het behoeft geen toelichting dat het in- stand houden van dit deel van de collectie enorm kostbaar is. Tentoonstellingen De collectie omvat de geschiedenis van het spoor- en tramwezen aan de hand van een binnen- en buitencol lectie met vele typen locomotieven en rijtuigen uit de 19de en 20ste eeuw. Er is een enorme collectie schilderijen, prenten, foto's en voor werpen, waarvan slechts 1/8 perma nent geëxposeerd kan worden. Drie maal per jaar zijn er speciale exposi ties, waarvoor uit de depots wordt geput. In de voorjaarstentoonstellin gen worden schilderijen en prenten geëxposeerd. In de zomer meestal een expositie gericht op een groot publiek. Dit jaar onder de titel 'De te rugkeer van de Bergkoningin', de grote locomotief die in voormalig Ne derlands Indië reed en waaromheen een fototentoonstelling wordt ge maakt en allerlei activiteiten plaats vinden. Dus Indische maanden in het Spoorwegmuseum van 6 juni tot Everhard Jans Enkele kilometers ten oosten van Alkmaar, in het weidse polderland van de Schermer ligt als 'eye-catcher' de zeer bijzondere herenboerderij Wittenburg, aan de weg naar Schermerhorn. Water omgeeft het groene terrein, waarop het dwarshuis van deze stolphoeve uit 1888 het aan zicht bepaalt. Driehoeken van verre stolpen en een poldermolen onder breken de strakke vluchtlijnen naar de streep van de horizon. De hoeve werd omgebouwd tot gemeentehuis van Stompetoren en in 1987 op nieuw in gebruik gesteld. Met de veertiger Sander Douma, ge boren Fries en architect van de res tauratie praat ik over de ruimtelijke problematiek van Wittenburg. De combinatie dwarshuis-stolp bracht voor de nieuwe functie als gemeen tehuis het integratievraagstuk als pri oriteit. Eerste ideeschetsen tonen het invullen van nieuwe functies bin nen de oude buitenwanden en de kapruimten. Na een carrière als wielrenner startte de architect BNA Sander Douma in 1976 een nu florerend architectbu reau in het nabijgelegen Schermer horn. Douma: 'Het op veel fronten actief zijn maakt ons werk zo boeiend. Het restaureren van Wittenburg vereist andere voorwaarden dan een res taurant, sporthal, zwembad, molen of boerderij.' Het is spijtig dat het standaard werk van Brandts Buys, 'De landelij ke bouwkunst in Hollands Noorder kwartier' niets vermeldt over de com binatie dwarsgerichte villa met aan gebouwde stolp. De onderzoeker zal het in de toenmalige optiek als een te 'stadse' combinatie hebben erva- 1 september. De najaarstentoonstel ling, meestal gericht op de school gaande jeugd, is dit jaar in het teken van gevonden voorwerpen. Wat er echter nog ontbreekt is een modelspoorbaan. Als alles vol gens plan verloopt zal deze nationa le attractie in de zomer van 1992 ge opend worden. In navolging van 'Rail 21' van de N.S. zullen op ca. 200 m2 de toekomstplannen van de NS in beeld gebracht worden (Spoor O). Een ambitieus project, omdat ieder onderdeel apart gemaakt moet wor den. Vooralsnog is men bezig om voor dit project op het terrein een passende behuizing te creëren. Voor een rustig bezoek aan het museum adviseer ik u 's ochtends te gaan en niet in het weekend. Het Spoorwegmuseum heeft in het stati ge Maliebaanstation een passend onderkomen gevonden en van Bor- dewijks 'eigenaardige dufheid' is geen sprake meer. Hij zou het mis schien nu omschrijven als men treft daar niet alleen een boeiende collectie, maar ook enorme mensen massa's en krioelende kinderen,. en waarachtig, er passeert zo nu en dan een echte goederentrein'. LJ Het Nederlands Spoorwegmuseum, Van Oldenbarneveldtlaan 6, Utrecht. Openingstijden: di t/m za 10-17.00 en zo van 13-17.00 uur. Voorgevel Hereboerderij De Wittenburg, nu gemeentehuis van Stompetoren. ren. Nu we meer oog hebben gekre gen voor jongere bouwkunst zien we ook de schoonheid van deze archi tectuur. Het nieuwe concept Architect Douma voegde aan het in terieur nieuwe elementen toe, licht van kleur en van een grote doorzich tigheid. De dwarsgang tussen de vertrekken van de villa en stolp uit 1888 bleef gehandhaafd en werd een verlengstuk van de nieuwe en tree opzij. Het trappenhuis werd ge projecteerd in het 'vierkant' van de

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 19