16 voldoende licht en lucht zouden krij gen. Grotere woningen waren boven dien goedkoper dan kleinere want je hoefde minder te slopen.' Nieuwe Bouwen Verbazing als Joop Van Stigt beweert van huis uit een architect pursang van het Nieuwe Bouwen te zijn. Hij kreeg een aantal prijzen voor nieuwe gebouwen. Hij begon in 1952 bij Bo- don, de door velen bewonderde archi tect van onder andere de RAI-gebou wen. Bij Aldo van Eijck was Van Stigt met diens Weeshuis bezig. Onlangs restaureerde hij de Westerkerk. Nog niet zo lang geleden de Amsterdamse RL. Takstraat, het zeldzame hoog standje van De Klerk. Deze restauratie was een staaltje vakwerk. Plannen om de gevels te la ten staan en daarachter iets geheel nieuws neer te zetten werden door Van Stigt verontwaardigd van de hand gewezen. 'Dat de Amsterdamse School mooie gevels met een snert- plattegrond maakte is een kletsver- haal. Dat is een bewering die iemand op een geven moment doet en zo lang niemand hem tegenspreekt is dat dus zo.' Deze restauratie was voor de toen malige wethouder Jan Schaefer reden om de restauratie van het Entrepotdok aan bureau Van Stigt te gunnen. 'Je bevuilt je eigen nest niet' 'Ik hou van een grote verscheidenheid in architectuur, het kenmerk van Am sterdam,' zegt Joop Van Stigt. 'Ik wil in harmonie met de omgeving bouwen, met eigentijdse middelen, dat vind ik een primaire voorwaarde voor archi tectuur. In dat opzicht onderscheid ik me dus van een aantal collega's die (vervolg van pag. 14) ten. Bij de mensen die met de Amster damse Waag bezig zijn geweest ont brak die deskundigheid. 'En dat geeft toch een strop van 1,5 tot 2 miljoen. Dat zou ons niet overkomen zijn,' zegt Maarten de Boer zonder een spoor van twijfel. Welke bestemming monumenten in Nederland hebben (gekregen) wordt niet bijgehouden. Het is wel de be doeling dat het nog eens gaat ge beuren, al vergt dat een flinke admi nistratie, want monumenten plegen nogal eens van bestemming te ver anderen. (Aangepaste versie van een artikel dat redacteur Bert Franssen onlangs voor het blad VMG (Vastgoedmarkt) schreef) met hun werk zonodig een demon stratie tegen het stadsbeeld willen ge ven. Je bevuilt je eigen nest niet, je bent toch geen varken. Je komt toch voort uit een cultuur en bouwt voort aan die cultuur.' Een vraag die nu bij me opkomt: Als u een open gat in de binnenstad van Amsterdam zou moeten opvullen, zou u dat dan doen in de stijl van het Nieuwe Bouwen? 'Zeker. Maar ik zou mijn handteke ning niet zo plaatsen dat de rest van de wereld er niet om heen kan. Dat vind ik geen architectuur. Ik zou he dendaags bouwen, maar het zou nooit een provocatie zijn tegen de cultuur. Dat is puberaal gedrag, onbeschei den, heeft niets te maken met archi tectuur.' Was de architect van de Westerkerk in zijn tijd ook niet een provocateur? 'Nee dat is niet waar! Dat is niet waar!' Hij staat op, beent de kamer uit om een foto te halen. Een grote repro ductie van een schilderij van Jan van der Heyden. De Wester en enkele omliggende panden in de 17de eeuw. Frappant, volmaakte harmonie: Van Stigt heeft zijn gelijk. 'Er is gezocht naar schaalverwantschap met wat er aan de gracht staat. Niks geen provo catie!' André van Stigts naam is onder meer verbonden met het hergebruik van Posthoornkerk en Vondelkerk, beide in Amsterdam en van P.J.H. Cuypers. In zekere zin 'onmogelijke' projecten. Monumentenzorg en de gemeente hadden afgehaakt. Maar buurtcomités wisten te voorkomen dat deze kerken gesloopt werden. In delen van deze gebouwen zijn nu functies onderge bracht, terwijl de centrale ruimtes nog voor collectieve doeleinden aange wend kunnen blijven. André: 'Als we met een dergelijk pro ject beginnen gaan we eerst na wat de karakteristieken van het gebouw zijn. Die proberen we in ieder geval overeind te houden. Er wordt bij ob jecten als de Cuyperskerken wel ge opperd er woningen in te bouwen. Maar je confronteert een gebouw met een hele ruime overspanning dan in eens met een veel kleinere schaal. Terwijl de maatvoering in de Cuypers kerken heel streng is. Kijk, ik denk niet dat je historiserend moet bouwen, dat heb ik in de Posthoorn ook niet ge daan. Wel heb ik het volledige maat- systeem overgenomen in de puien, in de verdeling en in de hoogte. Het was natuurlijk toch nog een zware ingreep', er zijn enorme discussies over ge weest. Aan de andere kant zijn ge bouwen nooit als monument gemaakt, het zijn gebruiksvoorwerpen. Ook de Amsterdamse grachtenpanden heb ben steeds weer veranderingen door gemaakt.' St. Olofskapel Een van de huidige projecten van bu reau Van Stigt is de St. Olofskapel, de bouwval aan de Amsterdamse Zee dijk, die als nieuwe bestemming krijgt congres- en vergaderruimte ten be hoeve vanhet Barbizon-hotel aan het Stationsplein. Alweer een uiterst moei lijke opdracht. André Van Stigt, enigs zins koket: 'We willen ook wel eens wat anders dan de meest onmogelijke projecten 11 Bovenverdieping, aangebracht in de door J. van Stigt verbouwde Vondelkerk in Amsterdam

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 16