De 'onmogelijke' projecten van bureau Van Stigt 15 Bert Franssen Het pand van architectenbureau Van Stigt staat waar het moet staan: aan de Amsterdamse Herengracht. Het bureau heeft gerenommeerde restauraties op zijn naam staan, meest in Amsterdam. Die van het Entrepotdok was onlangs goed voor een Europa Nostra-prijs. Een ge sprek met Joop en André van Stigt. De werkkamer van Joop van Stigt is in een heel lichte tint geschilderd. De zon staat er pal op. Tekentafel, ma quettes. Veel Dogen-kunst uit Mali. Grote foto's van dat land. 'Herbestemming,' zegt hij, 'is in ze kere zin altijd aan de orde geweest. Gebouwen hebben andere bestem mingen gekregen. De Munttoren in Amsterdam is eigenlijk een vesting werk, werd later een plastisch object, dat heel bepalend is voor de stad en ook een ander aanzien kreeg. Zo zijn er tal van voorbeelden. Het huis waarin we nu zitten heeft drie keer een andere bestemming gekre gen. Het werd van familiehuis opslagplaats en kantoor; op dit moment worden wonen en werken er in een heel ande re vorm gecombineerd.' Voor de restauratie van het En trepotdok heeft Woningbouwvereni ging De Dageraad-op voordracht van Heemschut - het Diploma van Verdienste gekregen van Europa Nos- tra. De prijs ging naar de woningbouwver eniging, maar de baanbrekende rol van bureau Van Stigt is onomstreden. Vader en zoon werkten beiden aan het project. Joop van Stigt gekleed in een rood bruin overhemd, helemaal dichtge knoopt, maar zonder stropdas: 'Het is niet een uitspraak die ik zelf bedacht heb, maar een waarheid als een koe: Goede architectuur kan alleen ont staan dank zij een goede opdrachtge ver. En dit is een goede opdrachtge ver.' 'Het Entrepotdok was een barrière in de stad, een geïsoleerde plaats voor de controles van de douane. Nu het de bestemming wonen en werken heeft gekregen is het een schakel in een bruisend stukje activiteit gewor den. Je kunt er nu doorheen, het is zelfs een doorgangsroute; als je met de fiets van Artis komt kun je zo door naar de oostelijke eilanden. Dat scheelt vergeleken bij vroeger de helft van de tijd.' Ook zoon André is met het Entrepot dok bezig geweest. Hij zegt: 'Bij een beperkt budget word je - gelukkig, zou ik bijna zeggen - gedwongen aansluiting te zoeken bij de mogelijkheden en de karakteristie ken die het gebouw al had. Je moet heel terughoudend zijn met ingrepen en gebruiken wat je binnen de struc tuur kan vinden. Zo zijn de 84 panden in negen verschillende bouwperioden ontwikkeld. Het bleek in dit verband goedkoper om 52 verschillende wo ningtypes te maken. De bovenste drie lagen leenden zich qua licht en lucht het best voor wonen. De onderste la gen voor bedrijfsruimten. En het was niet zo dat de bedrijfsruimten de wo ningen betaalden of omgekeerd. De woningen kregen een ontsluiting op vijf meter hoge binnenhoven. Als we ook de onderste lagen voor de woon functie geschikt gemaakt hadden, wa ren de woningen ondieper geworden, om te bereiken dat die onderste lagen Luchtfoto van de Oranje Nassau Kazerne in Amsterdam, kort geleden door architect Van Stigt en aannemer de Nijs verbouwd tot complex met wooneenheden en kleine kantoren.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 15